Ана тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау жобасын қолдану арқылы оқушылардың тілін дамыту диплом жұмысы
№1321МАЗМ¦НЫ
КІРІСПЕ
1. ОЌЫТУ ПРОЦЕСІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНЫЊ ТІЛІН ДАМЫТУДЫЊ ЃЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫЌ НЕГІЗІ
1.1. Педагогикалыќ технология, сын т‰рѓысынан ойлау технологиясы ±ѓымдарына сипаттама
1.2. Сын т±рѓысынан ойлау технологиясыныњ стратегияларына шолу жасау
1.3. Жања технологиялыќ сабаќтыњ дєст‰рлі сабаќтардан айырмашылыѓы
2. АНА ТІЛІ САБАЌТАРЫНДА СЫН Т¦РЃЫСЫНАН ОЙЛАУ ЖОБАСЫН ЌОЛДАНУ АРЌЫЛЫ ОЌУШЫЛАРДЫЊ ТІЛІН ДАМЫТУДЫЊ ЄДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ
2.1. Сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолдану арќылы тіл дамытудаѓы озат ±стаздардыњ іс-тєжірибесіндегі кµрінісі
2.2. Стратегияларды ана тілі сабаќтарында ќолдану арќылы оќушылардыњ тілін дамытудыњ жолдары
2.3. Ж‰ргізілген эксперимент ж±мыстарыныњ нєтижесі
ЌОРЫТЫНДЫ
ЄДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ТІРКЕМЕ-А
ТІРКЕМЕ-ЄЖұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 66 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Hall
Admin
67
МАЗМ¦НЫ
КІРІСПЕ
1. ОЌЫТУ ПРОЦЕСІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНЫЊ ТІЛІН ДАМЫТУДЫЊ ЃЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫЌ
1.1. Педагогикалыќ технология, сын т‰рѓысынан ойлау технологиясы ±ѓымдарына сипаттама
1.2. Сын т±рѓысынан ойлау технологиясыныњ стратегияларына шолу жасау
1.3. Жања технологиялыќ сабаќтыњ дєст‰рлі сабаќтардан айырмашылыѓы
2. АНА ТІЛІ САБАЌТАРЫНДА СЫН Т¦РЃЫСЫНАН ОЙЛАУ ЖОБАСЫН ЌОЛДАНУ
2.1. Сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолдану арќылы тіл дамытудаѓы
2.2. Стратегияларды ана тілі сабаќтарында ќолдану арќылы оќушылардыњ тілін
2.3. Ж‰ргізілген эксперимент ж±мыстарыныњ нєтижесі
ЌОРЫТЫНДЫ
ЄДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ТІРКЕМЕ-А
ТІРКЕМЕ-Є
КІРІСПЕ
Зерттеудіњ кµкейкестілігі. Ќазаќстан мемлекеті тєуелсіздік алып, демократиялы ќоѓам
Білім беру ‰рдісінде ±стаз да, шєкірт те жеке
Ќазаќстан Республикасыныњ 2015 жылѓа дейінгі білім беруді дамыту т±жырымдамасында:
Еліміз болашаќта кµркейіп µркениетті елдер ќатарына ќосылуы б‰гінгі ±рпаќ
Осы орайда, Елбасы Назарбаевтіњ: «... Бізге б±рынѓы ќай кездегіден
Тіл дамыту ж±мысын мектептерде белгілі бір ж‰йемен ж‰ргізу ќажеттілігіне,
Тіл дамыту ж±мысыныњ теориялыќ жєне практикалыќ мєселерін атаќты єдіскерлер
Тіл дамыту проблемасы белгілі психологтар ( П.П. Блонский, С.А.
Бастауыш сынып оќушыларыныњ тілін дамыту мєселері М. Ж±банова, С.
Б‰гінгі мектеп алдындаѓы басты міндет – ана тілі сабаѓында
- Ќазаќстан Республикасыныњ жањадан ќабылданѓан «Бастауыш білім беру т±жырымдамасына»
- ана тілі сабаѓында оќушылардыњ тілін дамыту ж±мыстарын тиімді
- оќушылардыњ тілін дамытуда сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолданудыњ
Сол себептен, ќайшылыќтардыњ шешімін табуда біздіњ ѓылыми – зерттеу
Зерттеудіњ маќсаты: оќушыныњ тілін дамытудаѓы сын т±рѓысынан ойлау жобасынын
Зерттеу міндеттері:
- сын т±рѓысынан ойлау технологиясыныњ ѓылыми теориялыќ негізін
- сын т±рѓысынан ойлау технологиясын оќушылардыњ жан-жаќты танып білуін
- сын т±рѓысынан ойлау технологиясыныњ стратегияларын ќолдану арќылы оќушылардыњ
- озат ±стаздардыњ іс-тєжірибелеріне талдау жасау.
Зерттеу нысаны: мектеп баѓдарламасы бойынша сын т±рѓысынан ойлау жобасын
Зерттеу пєні: мектептіњ оќу-тєрбие ‰рдісінде сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ
Зерттеу болжамы:
1. Егер бастауыш сыныпта ана тілі сабаќтарында «сын т±рѓысынан
- оќыту ‰рдісін ±йымдастырудыњ жања єдіс, тєсілдері мен формаларын
- оќушыларды µз бетімен ізденуге, олардыњ ойлау ќабілеттерін арттыруѓа;
- берілген оќу материалын толыќ мењгеруге, µз бетімен білім
Зерттеу єдістері:
Зерттеу мєселесі бойынша философиялыќ, педагогикалыќ, психологиялыќ, ѓылыми жєне єдістемелік
Зерттеу кµздері:
Тіл туралы зањ, «Ќазаќстан-2030» стратегиясы, б‰гінгі білім мен тєрбие
Зерттеу кезењдері:
1 кезењде (2004-2005) зерттеу проблемасы бойынша психологиялыќ, педагогикалыќ, философиялыќ
2 кезењде (2005-2006) жинаќталѓан теориялыќ жєне дерекі материалдарѓа ж‰йелі
3 кезењде (2006) эксперименттік – тєжірибе ж±мыстарыныњ нєтижелері ж‰йелі
Зерттеудіњ ѓылыми жањалыѓы мен теориялыќ мєні:
1. Ана тілі сабаѓында оќушылардыњ тілін дамытуда ж‰ргізілетін ж±мыстардыњ
2. Бастауыш сынып оќушыларыныњ тілін дамытудыњ моделі жасалды, негізгі
3. "Ана тілі" пєні бойынша сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ
Зерттеу ж±мысыныњ практикалыќ мєні:
Ана тілі сабаќтарында сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолдану арќылы
Апробация: зерттеліп отырѓан таќырып бойынша педагогикалыќ іс-тєжірибеден µткенде ¤скемен
Зерттеу базасы: ¤скемен ќаласындаѓы №3 кµпсалалы мектеп-гимназиясыныњ 3 «б»
Диплом ж±мысыныњ ќ±рылымы кіріспе, теориялыќ жєне єдістемелік бµлімнен, ќолданылѓан
1. ОЌЫТУ ПРОЦЕСІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНЫЊ ТІЛІН ДАМЫТУДЫЊ ЃЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫЌ
1.1. Педагогикалыќ технология, сын т±рѓысынан ойлау технологиясы ±ѓымдарына сипаттама
Єр заманныњ ±сынары бар жєне ќалай болѓанда да заман
Ќазіргі уаќытта Ќазаќстанда білім берудіњ µзіндік ±лттыќ ‰лгісі ќалыптасуда.
Елбасымыз Н.Є. Назарбаевтіњ «Ќазаќстан-2030» Ќазаќстан халќына арналѓан жолдауында «Біздіњ
Б‰гінгі д‰ниеніњ к‰н санап тез µсуі білім беруге деген
Сондыќтан технология-оќыту технологиясы-педагогикалыќ технология-сын т±рѓысынан ойлау технологиясы ±ѓымдарыныњ ара
Ќ.М. Наѓымжанованыњ «инновациялы - креативті технологиялар» атты ењбегінде: «Технология
Технология- м±ѓалімніњ басшылыѓымен оќушыныњ білімді µзбетімен игеруі, кµзделген нєтиженіњ
«Технология»- грек сµзі, яѓни «µнерпаздыќ, шеберлік, іскерлік». [18,64 б.].
Технология- м±ѓалімніњ кєсіби ќызыметін жањартушы, т‰пкі нєтижеге жетудіњ кепілдік
Педагогикадаѓы ѓылыми ой-т±жырымдардыњ негізінде В.П. Беспалько: «Оќу технологиясы-тєжірибеде ж‰зеге
Жања педагогикалыќ технологиялар – б±л білімніњ басымды маќсаттарымен біріктірілген
М.В. Кларин «Педагогикалыќ технология- б±л педагогикалыќ маќсаттарѓа ќол жеткізу
В. Беспалько: «Педагогикалыќ технология дегеніміз- тєжірибеде ж‰зеге асырылатын белгілі
Педагогикалыќ технология- оќытудыњ жоспарлы нєтижесі процесін суреттеу,- деп аныќтама
В.М. Монахов: «Педагогикалыќ технологиялар дегеніміз- оќыту ‰рдісін жобалау, ±йымдастыру
Ал, Н.Е. Щуркова педагогикалыќ технологияны тек ќана тєрбиелік ж±мысќа
Ќоѓам дамуы алѓа ілгерлегелі, білім беру саласында да кµптеген
Білімніњ жања мазм±нын ж‰зеге асыру ‰шін жања технологиялар керек
Сын т±рѓысынан ойлауды дамыту баѓдарламасы єлемніњ т‰кпір – т‰кпірінен
Б±л баѓдарламаныњ маќсаты:
- Барлыќ жастаѓы, соныњ ішінде бастауыш сынып оќушыларыныњ кез
Енді, осы технологиялардыњ ішінде «сын т±рѓысынан ойлау» жобасына шолу
Сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ психология-педагогикалыќ негізі ретенде Л.С. Выготскийдіњ,
Сын т±рѓысынан ойлау жобасы біздіњ елімізге Джордж Соростыњ ашыќ
«Сыни ойлау» аныќтамасына еш келмейтін ойлаудыњ ‰ш т‰рі –
Біріншіден, сыни т±рѓыдан ойлау µзіндік жєне жеке ойлау болып
Екіншіден, аќпарат сыни т±рѓыдан ойлаудыњ соњѓы емес, бастапќы пункті
‡шіншіден, сыни т±рѓыдан ойлау с±раќтар ќойып, шешімін табуды ќажет
Тµртіншіден, сыни т±рѓыдан ойлау кµњілге ќонымды дєлелге ±мтылады.
«Сыни ойлауѓа келсек, б±л – американдыќ кµптеген ѓалымдардыњ алдыњѓы
Сын т±рѓысынан ойлау жобасы дегеніміз не? Сын т±рѓысынан ойлау
Б±л технологияныњ басты міндеті – оќушылардыњ сын т±рѓысынан ойлау
Сын т±рѓысынан ойлау сынау емес, ол шыњдалѓан ойлау, яѓни
Сын т±рѓысынан ойлау кез келген сынау емес, оны жан-жаќты
Сын т±рѓысынан ойлау – шыњдалѓан ойлау, кез келген даму
1 к‰рделі мєселерді шешуге, аса мањызды, жауапты шешімдер ќабылдауѓа
2 ‰йрету мен ‰йрену бірлігінен, ‰йренудіњ сеніміне негізделген ќ±рылым.
Сын т±рѓысынан ойлау технологиясы - оќушыларды жања аќпаратќа, мєліметке
1. Ќызыѓушылыќты ояту.
2. Маѓынаны тану.
3. Ой толѓаныс.
1. Ќызыѓушылыќты ояту кезењінде єрекеттіњ танымдылыќ т‰рлері орын алады.
2. Маѓынаны ажырату кезењінде іс-єрекеттіњ барлыќ т‰рлері ќамтылады. Яѓни
3. Ой толѓаныс кезењінде оќушылар оќып білгендерін, ‰йренгендерін топтайды,
«Сын т±рѓысынан ойлау» кез келген мазм±нды сынау емес, оны
Сын т±рѓысынан ойлау – ‰здіксіз т‰рде ж‰зеге асырылатын ‰рдіс.
Петропавл ќалалыќ классикалыќ гимназиясыныњ бастауыш сынып м±ѓалімі Ѓ. ¤мірбекова:
Б. Шаушенова «Ізденіс» атты журналда RWST СТО – б±л:
Негізгіні кµрсету, еркін тыњдау, µзара т‰сіністік, топпен талќылау, ізденіс,
1.2. «Сын т±рѓысынан ойлау» технологиясыныњ стратегияларына шолу жасау.
Ќазаќстан Республикасыныњ «Білім туралы» Зањыныњ 8 бабында: «Білім беру
М±ѓалім стратегияны, оны пайдалану ретін білмейінше, сабаќты ж‰ргізу м‰мкін
- «сын т±рѓысынан ойлау» технологиясыныњ стратегиялары туралы білім;
- стратегияныњ ќажеттілігі;
- «сын т±рѓысынан ойлау» технологиясыныњ стратегияларын мењгеру;
- пайдалану жєне білім беруді ±йымдастыру формалары;
- тєжірибе алмасу;
- стратегияныњ тиімді жолдарын ќарастыру;
- стратегияныњ нєтижесініњ болуы;
- жањалыќтыњ µмір с‰ру сатыларын мењгеру.
Сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ мынандай стратегиялары бар: ой ќозѓау,
Топтастыру немесе ойды жинаќтау єдісі оќушыларды еркін ойлауѓа жєне
Топтастыру – ќарастырылып отырѓан мєселе жайлы ойдаѓы бар мєліметті
«Бесжолдыќ µлењ» стратегиясы – аќпаратты жинаќтау ќабілеттілігі, аз ѓана
1 - жол- таќырыпты білдіретін бір сµз (зат
2 – жол екі сµз, таќырып мазм±нына байланысты (сын
3 – жол- ‰ш сµз таќырып бойынша іс-єрекет,
4 – жол- таќырыптаѓы сµзден т±рады, яѓни зат есімге
5 – жол- таќырыптыњ болмысын білдіретін бір сµйлем.
«Кубизм» стратегиясы да оќыту стратегиясына жатады. Кубизм таќырыпты т‰рлі
1 – ќыр. Сипаттањыз. ( Ќарањыз, еске т‰сіріњіз. Б±л
2 – ќыр. Салыстырыњыз. ( Объектіні немесе салыстыруѓа болатыны
3 – ќыр. Ассоциация ќ±ру. ( Еркін ойлап, осы
4 – ќыр. Талдау жасањыз. ( Ќ±рамдас бµліктерге бµліњіз,
5 – ќыр. ¦сынысыњыз. ( Б±ны ќалай ќолдануѓа болады
6 – ќыр. Дєлелдењіз. (Ќолдау – ќолдамау туралы ойыњызды
«Аралас кезењ» стратегиясы – ќызыѓушылыќты ояту кезењінде ќолданылады.
«5 минуттыќ эссе» - оќушылардыњ ой-µрісініњ даму дењгейін кµтеру
«Венн диаграммасы» - б±л жеке µздеріне тєн ерекшеліктері
«Еркін жазу» - оќушылардыњ ќабілет ерекшелігіне, психикалыќ жаѓдайына тікелей
«Кµрнекілік» стратегиясы – баланы ойландырып сµйлету, наќты ќ±былысты кµзбен
«Ќарама – ќарсы элементтер» стратегиясы – шыѓармада екі кейіпкердіњ
«INSERT» стратегиясы – оќушылардыњ оќыѓанын т‰сінуге, µз ойына басшылыќ
V
М±ндаѓы,
«V» - егер оќушы мєтінде берілген мєлімет таныс болса,
«+» - б±л мєлімет оќушы ‰шін жањалыќ.
«-» - б±л оќушы білетін мєлімет сєйкес емес деген
«?» - б±л жердегі мєлімет оќушы ‰шін т‰сініксіз, с±раќ
«Жолаушыныњ ќойын дєптері» стратегиясы – б±л єдіс оќушыныњ сын
- Не елестеттіњіз ?
- Нені байќадыњыз ?
- Неге назар аудардыњыз ?
«Сурет салу» стратегиясы – оќушылардыњ шыѓармашылыѓын шыњдау, суреттеген оќиѓаны
- Идеялар ќайдан келді ?
- Ќаламды кім ±стады ?
- Суретті кезекпен салдыњдар ма?
- Келісімге келу жолын айт.
1.3. Жања технологиялыќ сабаќтыњ дєст‰рлі єдіс-тєсілдермен ж‰ретін сабаќтан айырмашылыѓы.
Оќытудыњ кез келген жања технологияларыныњ бір-бірінен айырмашылыѓы жєне ±ќсастыќтары
Алдымен «сын т±рѓысынан ойлау» технологиясыныњ жетістіктеріне тоќталып µтейік:
Оќушылардыњ µз беттерімен ізденуі;
Ойын жинаќтауы;
Жања аќпарат алуы;
Ќарым – ќатынас жасауѓа ‰йрену;
Ойды ж‰йелі айтуы;
Ой бµлісуі;
Шыѓармашылыќпен ж±мыс жасауы.
Осы жетістіктерге ќол жеткізу ‰шін, мына тµмендегі шаралар орындалуы
1. Сын т±рѓысынан ойлауды тудыру ‰шін уаќыт беру арќылы
2. Оќушыларѓа ойлануѓа р±ќсат беру;
3.Оќушылардыњ єрт‰рлі идеялары мен пікірлерін тыњдау;
4. ‡йренудегі оќушылардыњ белсенді іс-єрекетін ќолдау;
5. Сенімділік (Егер оќушы ќолайсыз жаѓдайѓа тап болса, єжуаѓа
6. Сыни т±рѓыдан ойлауды баѓалау;
7. Іспен айналысу;
8. Ќ±рметтеу (м±ѓалімді сыйлау, жолдастарыныњ пікірін ќ±рметтеу, біреудіњ сµзін
9. Білім алысу;
10. Тыњдасын (оќушылардыњ ойын, ‰нін тыњдау, естуге м‰мкіндік беру).
Осы ќаѓидаларды басшылыќќа алѓанда ѓана, оларды к‰нделікті сабаќта ќолдану
1. Оќу ќызыметініњ тµрт т‰рін де жетілдіреді (тыњдау, сµйлеу,
2. Жалпы мєдениетпен, пєннен терењ білімділігін дамытады;
3. ¤з ойын наќты да жинаќы жеткізу шеберлігін дамытады;
4. Пєнге ќызыѓушылыѓы артады;
5. Ойлау ќызметініњ белсенділігі артады;
6. Сыни т±рѓыдан ойлау даѓдысы ( зерттеу даѓдысы, ±йымдастырушылыќ
7. Білім кµздерімен ж±мыс жасау даѓдысы (кітапхана да картотекамен,
8. Таќырып бойынша ќозѓалѓан мєселеге µз т±жырымын жасауѓа, µзіндік
9. Технологияныњ ењ негізгі – маќсаттар ж‰йесі, оныњ ќорытынды
10. Диагностикаѓа негізделген болжамды маќсаттар наќты т‰рде белгіленеді. Сол
11. Жоспар емес, оќу ‰рдісініњ жобасы талап етіледі;
12. М±ѓалім іс-єрекеті емес, оќушы іс-єрекеті алдыњѓы ќатарѓа ќойылады.
13. Оќушымен субъект ретінде ќарым – ќатынас жасалады.
Осы орай да дєст‰рлі оќытудыњ жемістігінен кемшілігі басым екеніне
- оќушылардыњ таным ќабілеттері жєне жас мµлшері шамамен бір
- сыныптаѓы оќушылар ќ±рамыныњ єр кез т±раќты болуы;
- сыныптаѓы сабаќ ортаќ жылдыќ жоспар мен оќу баѓдарламаларына,
- оќытудыњ негізгі бірлігі – сабаќ. Сабаќ бір пєнге
- сабаќ барысында жоспарланѓан таќырып кењінен т‰сіндіріледі. Оќушылар сол
- оќытуды ±йымдастыру тек м±ѓалімніњ басшылыѓымен ж‰ргізіледі. М±ѓалім µз
Дєст‰рлі оќыту технологиясы негізінен тµмендегідей маќсаттарды ќ±райды:
1. Білім ж‰йесін ќалыптастыру, негізгі ѓылымдарды игеру;
2. Ѓылыми кµзќарастыњ негіздерін ќалыптастыру;
3. Єр оќушыны жан – жаќты жєне ‰йлесімді дамыту;
4. Адамзаттыњ жарќын болашаѓы ‰шін к‰рес;
5. Ой мен дене ењбегіне ќабілетті жоѓарѓы білімді, саналы
Осындай маќсаттарды алѓа ќойѓан оќыту технологиясыныњ басты міндеті
а. Оќушы рµлі тµмен, яѓни ол объекті болады;
б. Дєст‰рлі оќыту орта дењгейдегі оќушыѓа баѓдарланѓандыќтан, одан жоѓары
є. М±ѓалім басќарушы рµлінде, ал оќушы функционал орындаушы рµлін
в. Оќулыќтар тек ‰й тапсырмасын орындауѓа баѓдарланады;
г. Оќушыныњ µзін-µзі баѓалауына жол берілмейді;
д. Оќыту ‰рдісінде репродуктивті – т‰сіндірмелі єдіс басым болады.
ж. М±ѓалім мен оќушы арасында шыѓармашылыќ ењбек болмайды;
з. Сабаќ уаќытыныњ д±рыс бµлінбеуі;
е. Оќушылар бір-бірімен ќарым – ќатынас жасамайды;
л. Оќушы белсенділігініњ нашарлыѓы;
м. Даралап оќытудыњ болмауы;
н. Сµйлеуге берілген уаќыттыњ аздыѓы;
р. Бірлескен оќу єрекеті, ±жымдыќ оќыту єдістерініњ ќолданылмауы.
Дєст‰рлі оќыту жєне жања технологиямен оќыту барысында оќушы мен
Дєст‰рлі оќыту да ењ басты рµлді м±ѓалімдер ќауымы иеленсе,
Сабаќ барысында орындалатын іс-єрекеттер шектелген, т‰рленбеген. Сабаќ бір сарынмен
Кењес µкіметі кезінде мектептер ‰шін ѓылыми –техникалыќ прогрестіњ дамуы
Тањдау бостандыѓы мен вариативтілікке ќарамастан дєст‰рлі ж‰йе бірізділіктен ауытќи
Дєст‰рлі оќытудыњ негізінде беделдік педагогикасы жатыр. Оќыту баланыњ ішкі
Дєст‰рлі оќытуда оќыту ‰рдісі µзіндік іс - єрекеттіњ, шешімніњ,
Дєст‰рлі оќытудыњ мектеп тєжірибесінде баѓалаудыњ дєст‰рлі ж‰йесініњ жаѓымсыз жаќтары
Дєст‰рлі оќытудыњ тиімді жаќтары:
- оќытудыњ ж‰йелігі;
- м±ѓалім тарапынан оќу материалыныњ, ж±мыс формасыныњ белгілі бір
-жоѓары дењгейдегі ±йымдастыру;
-жеке, топтыќ, фронтальды оќыту формалары;
-м±ѓалімніњ ‰немі эмоционалды ыќпал етуі;
-жалпылап оќытудаѓы ресурс шыѓыныныњ аздыѓы.
Ал, сын т±рѓысынан ойлау технологиясымен ж±мыс істеу ‰рдісі керсінше,
2. АНА ТІЛІ САБАЌТАРЫНДА ОЌУШЫЛАРДЫЊ ТІЛІН ДАМЫТУДЫЊ ЄДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ
2.1. Сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолдану арќылы тіл дамытудаѓы
Уаќыт жылжыѓан сайын оќыту ‰рдісін жетілдірудіњ жолдары мен єдістері
Озат ±стаздардыњ іс-тєжірибелерін жиі пайдаланып, оќыту мен тєрбиеніњ µтімді
Петропавл ќаласындаѓы ќалалыќ классикалыќ гимназияныњ бастауыш сынып м±ѓалімі Ѓ.
1. Ана тілін неге алдым ?
2. Жања буын оќулыѓы (ана тілі) нені ‰йретеді ?
3. Іс-тєжірибемде ќалай ќолдандым ?
4. Ќалай берем ?
М±ѓалім сабаѓында ассоциация, т‰ртіп алу кестесін пайдаланѓан.
1. ¦йымдастыру кезењі.
Танымдыќ ќызметтіњ мотивациясы. «Тау ішінде» єнін тыњдату. Оќушыныњ сабаќќа
- Б±л єнді б±рын естідіњдер ме ?
- ¦нады ма ? Несімен ±нады ?
- Балалар, б‰гін біз сендермен Сєкен Сейфуллин туралы «Мєњгі
Ой ќозѓау: - Балалар, мєтінніњ таќырыбы неге «Мєњгі жасар
М±ѓалім сыныпты ‰ш топќа бµліп, мєтінді оќытќызды жєне єр
Т‰ртіп алу єдісі. Оќушылар мєтіннен ќайраткерлердіњ атын дєптерлеріне теріп
‡йге тапсырма: Мєтінді мазм±ндау. «Т±њѓыш Президент» таќырыбына реферат жазып
Шымкент ќаласындаѓы Ќ. Сыпатаев атындаѓы №7 техникалыќ мектеп-лицейдіњ бастауыш
Жања сабаќ.
- Балалар, барлыѓымыз мына ребусты шешіп кµрейікші. Ќане, кім
- Ал, балалар, біздіњ б‰гінгі жања сабаѓымыздыњ таќырыбы осылай
- Балалар, енді Абай мен М±хтар жайлы 5 минуттыќ
Ой толѓаныс:
- Енді, венн диаграммасы арќылы Абай мен М±хтарды салыстыру
Атат‰рік атындаѓы №17 орта мектептіњ бастауыш сыныптар жµніндегі оќу
1. - Балалар, ауыл сµзін естігенде кімге ќандай ой
2. - Ќане, ауыл тањы жєне ќала тањы дегенді
Маѓынаны тани білу кезењі:
- Балалар, ана тілі дєптерлеріњді алып, инсерт кестесін сызамыз.
- Енді мєтінді тізбектей оќимыз. Сыныпты топќа бµліп мєтінді
- Балалар, сендер «Ауыл тањы» деген мєтінмен таныс болдыњдар.
Алматы ќаласындаѓы Б. Соќпаќбаев атындаѓы ќазаќ орта мектебініњ м±ѓалімі
- Балалар, мєтінніњ мазм±нын бєріміз ±ќтыќ па ? Мєтін
М±ѓалім бір ѓана мєтін арќылы ќаншама ж±мыстар атќарып, оќушы
Алматы ќаласындаѓы А. Ќарсаќбаев атындаѓы №41 орта мектептіњ бастауыш
Б±рынѓы білетін нєрсе. Мен ‰шін аќпарат.
Мєтін
Негізгі ой.
Таќырыпты сипаттау.
Єњгімелеу мєтіні. Мєтін т‰рлері.
Пайымдау мєтіні.
Онда не туралы ?
Ой ќозѓау: - Балалар, жолбарыс ќандай ањ ? (Оќушылардыњ
‡йге тапсырма: - Балалар, сендер ‰йден «Мейірімді ањшы» таќырыбына
Талдыќорѓан ќаласындаѓы Б. Жолбарыс±лы атындаѓы №18 мектеп-лицейдіњ бастауыш сынып
1. Ќыс сµзін естігенде не ойлайсыњ, ойыњды жаз.
2. Ќыс таќырыбына шаѓын єњгіме ќ±р.
3. Жан±яны кімдер ќ±райды ?
4. Т‰лкі ќандай жануар ?
5. Єнші сµзіне ассоциация жаз.
6. Т‰лкі туралы ертегі айт.
Шынын мєнінде де осы жоба бойынша ж±мыс жасау ‰лкен
2.2. Стратегияларды ана тілі сабаќтарында ќолдану арќылы оќушыныњ тілін
Ана тілі пєнін оќытудыњ сапасы мен маќсатын одан єрі
Бастауыш білім – ‰здіксіз білім берудіњ алѓашќы басќышы, ќиын
Ќазіргі ќоѓамдаѓы єлеуметтік – экономикалыќ µзгерістер мектеп оќушыларын терењ
¦лы педагог К.Д. Ушинскийдіњ сµзімен айтќанда: «... кімде –
«Кез келген технология м±ѓалімнен терењ теориялыќ білім, ‰лкен педагогикалыќ
Б‰гінгі тањда ±стаз ќауымы оќушы тілін дамытудыњ єдіс –
Іс- тєжірибеден µту барысында сын т±рѓысынан ойлау технологияларыныњ стратегияларын
- Оќыту мен ‰йретудіњ ‰ш дењгейін т‰сіне жєне суреттей
- Єр т‰рлі оќыту стратегияларын ( сабаќтыњ ) ±тымды
- Сабаќ ‰стінде оќытудыњ єр т‰рлі стратегиясын таныстара білу
Сабаќта осы стратегияларды басшылыќќа ала отырып, іс- тєжірибемде ќалай
а) Оќу єрекетін ќалыптастыру.
є) Оќу барысында Б.Б.Д-ны ќалыптастыруды даѓдыѓа жеткізу.
б) Оќу мен тілдіњ арасындаѓы байланыстарѓа мєн беру.
в) Сµзтік ќоры мен тілдіњ арасындаѓы байланыстарѓа аса кµњіл
г) Оќушыныњ сезіміне єсер етіп, логикалыќ ойын дамыту.
д) Жалпы оќушыныњ жан д‰ниесін дамыту.
Ана тілі сабаѓын ж‰ргізбес б±рын, сабаќтыњ басында «Сын т±рѓысынан
1) Біреу сµйлегенде сµзін бµлме.
2) Басќаныњ пікірін тыњда.
3) Біз ‰шін барлыќ пікір д±рыс.
4) Барлыќ тапсырмаларды м‰лтіксіз орында.
Сабаќ барысында б±л ережелерді оќушыларѓа орындату, сабаќтыњ жаќсы µтуіне,
Т‰рлі стратегияларды сабаќтыњ ‰ш кезењінде тиімді ќолдану оќушылардыњ алѓан
Ана тілі сабаѓында стратегияларды тиімді ќолдану кестесі: 1 кесте.
Мєтінді оќытуда: ¤лењді оќытуда: Ертегілерді оќытуда: Ањыздарды оќытуда:
INSERT, ББ‡, талќылау кесте- сі, Х: кестесі, ой ќозѓау,
талќылау, еркін суреттеу, ББ‡, рубрика, т.б.
¤з іс – тєжірибемде стратегияларды ќолданудыњ тиімді жолдарын осы
Таќырып немесе ‰йренетін нєрсе.
Ойына шек келтірмей, таќырыпќа сай жауап жазуѓа ‰йрету.
Грамматикалыќ тапсырмалармен ж±мыс.
Білімін ж‰йелеуге ‰йрету.
Стратегиялары: еркін жазу, эссе, автордыњ орындыѓы, топтастыру, салыстыру, венн
¤з кµзќарасын дєлелдеу.
Ойын ашыќ жазу.
Енді, осы стратегияларѓа тоќталып µтейік. «Ќ±стардыњ айтысы» ертегісін µтерде
- Балалар, б‰гін біз ‰нді ертегісімен таныстыќ. Егер сендер
Т. Айбергенов «¤сіп келе жатырмын», Шєкєрім «Бір кесе меруерт»,
- Балалар, ќайырымдылыќ, инабаттылыќ, кішіпейілділік сµздерініњ байланысы неде ?
- « ¤сіп келе жатырмын» µлењі туралы µз пікірлеріњді
- «Бір кесе меруерт» мєтіні неге олай аталѓан ?
Ойды жеткізу, тіл байлыќтарын молайту маќсатында эссе стратегиясыныњ мањызы
Ана тілі сабаѓында венн диаграммасын ќолданудыњ мањызы зор. Себебі,
Оќушы тілін дамытуда «топтастыру, т‰ртіп алу, маѓан таныс емес
- Балалар, «дос» деген сµзді естісењдер, не ойлайсыњдар ?
Ж. Аймауытовтыњ «Торѓай» µлењін оќыѓанда,
- Иє, ќане, ќандай ќ±старды білеміз ? (Ќ±стар
Яѓни, осы єдісті ќолдану арќылы оќушылар тілдерін дамытады. Мєселен,
Ана тілі сабаќтарында оќушы д±рыс, сауатты, кµркем, мєдениетті сµйлеуге
- Балалар, сендер аќын болѓыларыњ келе ме ?
- Жарайды, ќазір кімніњ аќындыќ таланты бар екенін кµреміз.
1 жол – зат есім. (1).
2 жол – сын есім. (2).
3 жол – етістік. (3).
4 жол – бір сµйлем. (Зат есімді ќатыстыру ќажет).
5 жол – зат есімге маѓыналас сµз.
1 жол – ќар,
2 жол – аппаќ, таза,
3 жол – т‰седі, жапалаќтап, жауады.
4 жол – Алѓашќы ±лпа ќар жауды.
5 жол – Аќшаќар.
Оќушылардыњ жауаптары тыњдалып, топтар арасында талќыѓа салынады. Кімдікі ±нады
Бастауыш сынып оќушыларыныњ тілін дамытудыњ кµзі – мєтінмен ж±мыс
Ќорыта келе, сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ кез келген стратегиясын
2.2. Ж‰ргізілген эксперимент ж±мыстарыныњ нєтижесі
Б‰гінгі к‰нніњ тілек – талабы т±рѓысынан білім мазм±нын жањарту,
Б‰гінгі ѓылыми педагогиканыњ басты міндеттері, єрі маќсаты оќу жасындаѓы
Бастауыш сатыда білім алып жатќан єр жеке т±лѓаныњ ќабілетін
- біріншіден, сыныптаѓы 30 оќушыны жете білу, олардыњ с±раныстары
- екіншіден, орындалатын ж±мыстыњ маќсатын оќушыларѓа алдын – ала
- ‰шіншіден, жазалау єдістерін ќолданбау;
- оќушыныњ µз бетімен ж±мыс жасауына м‰мкіншілік беру.
Осы технологияны ќолдану барысында мынандай сауалѓа жауап іздедім. Б±л
1. Жоѓары дењгейлі тапсырмаларды орындау арќылы оќушы µз ќабілетін
2. Оќушы тµмен баѓа аламын деп ќорыќпайды;
3. Оќушы оќу материалын µзі мењгереді;
4. ¤з ойын, пікірін толыќ, дєлелді жеткізуге машыќтанады;
5. Єр нєрсеге сыни кµзќараспен ќарап, шешім ќабылдауѓа даѓдыланады;
6. Оќушылардыњ сµздік ќорыныњ аясы кењейіп, тілі дамиды.
Ана тілі сабаѓында « сын т±рѓысынан ойлау» технологиясын ќолдану
Сонымен, мен, диплом ж±мысымныњ тєжірибелік бµліміне баса назар аудардым.
Б‰гінгі тањда м±ѓалім оќушыларды сабаќта белсенділік танытып, оќуѓа ќызыѓып
Тєжірибе ‰ш кезењде №3 кµпсалалы мектеп гимназиясыныњ 3
1. Аныќтау кезењі.
2. Оќыту кезењі.
3. Ќорытынды кезењі.
Тєжірибеніњ бірінші кезењінде – 3 сынып оќушыларыныњ сµздік ќорын,
1. Оќушылардыњ сµздік ќоры шектеулі. Егер 9 жастаѓы балалардыњ
2. Кейбір оќушылар µздеріне таныс, сол єњгімелерде ќолданып отырѓан
3. Кейбір оќушылардыњ ќолданѓан белсенді сµздік ќорындаѓы сµздердіњ басым
4. Біршама оќушылардыњ сµздіњ маѓынасын т‰сіну, мєтінніњ таќырыбы мен
5. Сыныптыњ басым кµпшілігініњ с±раќќа толыќ жауап беру даѓдысы
6. Єрбір сыныпта 6-7 оќушы сµйлеген кезде µздерініњ дауыс
Б±л айтып отырѓанымыз - µзіміз тєжірибе ж‰ргізген єр сыныптаѓы
Оќушылардыњ білім дењгейін айќындау барысында мынандай ‰ш дењгейді аныќтадыќ:
Жоѓары. Орташа. Тµмен.
Оќушылар мєтін мазм±нын бір оќыѓан- нан айтып береді. Ќойылѓан
Оќушылар мєтін мазм±нын бір оќыѓанда толыѓымен т‰сінбейді. Таќырыптаѓы негізгі
Оќушылардыњ білім дењгейі. (Іс-тєжірибеге дейінгі). №2 кесте.
Дењгейлер. Жоѓары. Орташа. Тµмен.
Сынып. Оќушы саны. % Оќушы саны.
3 «б» сыныбы.
(30 оќушы). 10 33,3 13 43,3 7 23,3
Оќушылардыњ білім дењгейлерініњ кµрсеткіштері. (Іс-тєжірибеге дейінгі).
67
Оќушылардыњ сµздік ќорын, сµйлеу даѓдысын аныќтау. (Іс-тєжірибеге дейінгі).
Тапсырма т‰рлері. Тапсырманы то – лыќ жєне д±рыс орындаѓандар.
Оќушы саны. % Оќушы саны.
1. Сурет бойын- ша єњгімелету. 10 33,3 13 43,3
2. Мазм±нын айтќызу. 11 36,6 14 46,6 5 16,6
3. Наќты затты суреттеу. 8 26,6 14 46,6 8
4. Кейіпкерге мінездеме беру. 7 23,3 16 53,3 7
5. Т‰сініксіз сµздермен ж± – мыс жасау. 7 23,3
6. Ассоциация ќ±ру. 11 36,6 14 46,6 5 16,6
Тєжірибе ж±мысыныњ екінші кезењінде (оќыту) ана тілі сабаѓында оќушылардыњ
Б±л кезењде мєтінде кездесетін т‰сініксіз сµздерге, сµз тіркестеріне т‰сінік
Ќ. Ж±маділовтыњ «Дарабоз» єњгімесімен оќушыларды таныстырѓанда «Мені т‰сін» ойынын
Ы. Алтынсаринніњ «Таза б±лаќ» єњгімесін µткенде «Ењ бастысы» ойынын
Оќушы тілін дамытуда «Кім кµп біледі ?» ойынын ойнату
Ш. Ќ±дайбердиевтіњ «Бір кесе меруерт» мєтінін оќытќанда «Артыќ сµзді
Осындай ойындар ойнату, т‰рлі тапсырмалар орындату арќылы оќушылардыњ байланыстыра
Ќорыта келгенде, бастауыш сыныпта ана тілі сабаѓында дидактикалыќ ойындарды
Тєжірибеніњ ‰шінші кезењінде (ќорытынды) оќу ‰рдісініњ, оќушы іс-єрекетініњ жєне
М. Єлімбаевтіњ «Єнші Єміре» єњгімесін оќытќанда «Академиялыќ дауласу» стратегиясын
Оќушыныњ сµздік ќорын тексеру нєтижесі. (Іс-тєжірибеден кейінгі). №4 кесте.
Тапсырма т‰рлері. Тапсырманы то- лыќ жєне д±рыс орындаѓандар. Тапсырманы
Оќушы саны. % Оќушы саны.
1. Маѓынасы ±ќсас сµздерді ќолдану дењгейі. 19 63,3 7
2. Маѓынасы ќарама-ќарсы сµздерді ќолдану дењгейі. 19 63,3 7
3. С±раќќа жа- уап беру. 16 53,3 10 33,3
4. Грамматика- лыќ тапсырма- лармен ж±мыс. 19 63,3 7
5. Жоспар бо- йынша єњгіме ќ±рау, шыѓарма жазу. 19
6. Суреттермен т‰рлі ж±мыстар жасау. 20 66,6 5 16,6
7. Мєтінніњ мазм±нын ашу. 17 56,6 8 26,6 5
8. Мазм±ндама жазѓызу. 16 53,3 7 23,3 7 23,3
3 «б» сынып оќушыларыныњ байланыстырып сµйлеу даѓдысын тексеру нєтижесі.
Тапсырма т‰рлері. Тапсырманы то- лыќ жєне д±рыс орындаѓандар. Тапсырманы
Оќушы саны. % Оќушы саны.
1. Мєтіндегі негізгі ойды ашу. 17 56,6 8 26,6
2. Мєтінді маз- м±ндау. 17 56,6 8 26,6 5
3. Мєтінді жал- ѓастыру. 17 56,6 8 26,6 5
4. Авторѓа ашыќ хат жазу. 19 63,3 7 23,3
5. Єњгіме, шы- ѓарма, эссе жазѓызу. 19 63,3 7
6. ¤з ойын айтќызу. 16 53,3 7 23,3 7
7. ¤з кµзќарасын дєлелдету. 14 46,6 11 36,6 5
8. Бір кенйіпкер- діњ атынан сµйлеу. 16 53,3
Сонымен ќатар оќушылардыњ оќу даѓдыларыныњ ќалыптасуына, оќу ќарќындары
2005-2006 оќу жылындаѓы 3 сынып оќушыларыныњ оќу даѓдыларыныњ ќалыптасуына
Сынып:
Сыныптаѓы бала саны: 3 «б», 3 «а».
Барлыѓы 60 оќушы. 3 «б».
30 3 «а».
30
ќќ Оќыѓанын т‰сінеді. 29 29
Єріптеп. - -
Буындап. 1 1
Буындап жєне т±тастай. 1 1
Сµзді т±тастай. 29 29
Ќатесіз оќу. 26 22
±ѓ Єріпті, буынды тастап кету, олардыњ орнын ауыстырып жіберу.
Екпінді д±рыс т‰сіру. 29 25
Жалѓауды ќате оќу. 2 3
Буын мен сµзді ќайталау. - -
є Сµйлемдегі белгілерге тоќталып оќу. 29 29
Сµйлем арасындаѓы ‰зілістерді саќтап оќу. 29 29
Ќорытынды: 3 тоќсанныњ ќорытындысы бойынша тµмендегі ќателер жіберілген: 1.
¦сыныс: Келесі тоќсанда оќу жылдамдыѓы тµмен
Іс-тєжірибеніњ соњында оќушылардыњ білім дењгейін тексеруде мынандай кµрсеткішке ќол
Оќушылардыњ білім дењгейі. №7 кесте. (Іс-тєжірибеден кейінгі).
Дењгейлер. Жоѓары. Орташа. Тµмен.
Сынып. Оќушы саны. % Оќушы саны.
3 «б» сыныбы.
( 30 оќушы ). 17 56,6 8 26,6 5
Оќушылардыњ білім дењгейініњ кµрсеткіші. (Іс-тєжірибеден кейінгі).
Б±л кестеден 3 «б» сынып оќушыларыныњ білім сапасы тєжірибеніњ
1 – іс-тєжірибеге дейінгі.
2 – іс-тєжірибеден кейінгі.
Оќушылардыњ тілін дамытудыњ тєжірибеге дейінгі жєне тєжірибеден кейінгі (жаѓдайлары
ЌОРЫТЫНДЫ
Диплом ж±мысыныњ таќырыбы: « сын т±рѓысынан ойлау жобасы арќылы
Диплом ж±мысында мынандай мєселелерге кµњіл бµлінді:
- педагогикалыќ, психологиялыќ, ѓылыми - єдістемелік ењбектерге талдау жасау;
- ±стаздардыњ озат іс-тєжірибелерін басшылыќќа алу;
- сын т±рѓысынан ойлау жобасын ќолдануда оќушылардыњ жас жєне
- эксперимент ж±мысы.
Меніњ алдыма ќойѓан маќсатым – сын т±рѓысынан ойлау жобасын
«Халыќтыњ мєњгі ѓ±мыры оныњ тілінде. Єрбір тіл µзініњ халќы
Ќорыта келгенде, µміріміздіњ бір тынысы болып кеткен педагогикалыќ жања
«Тіл ‰шін»,- деп жазады профессор М.М. Кольцова,- дамудыњ м±ндай
ЄДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Ќ±рманжанова Є. Оќытудыњ озыќ технологиялары / Є.Ќ±рманжанова //
2. Идібекова Р. Оќушылардыњ сµздік ќорын дамыта отырып жазба
3. Асайынова Ш. РВСТ стратегиялары / Ш.
4. Б±заубакова К. Жања технологияны енгізу / К. Б±заубакова
5. Сыздыќова М. РВСТ жеткізген жетістіктер / М. Сыздыќова
6. Мустафина М. Мектепте айтысты оќытудыњ ѓылыми - єдістемелік
7. Ќуанбаева Б. Оќытудыњ педагогикалыќ ж‰йесін технологиялыќ негізде жетілдірудіњ
8. Тілембекова А. Ѓылыми техникалыќ мєтіндердіњ лингвопрагматикалыќ ќ±рылымы: филология
9 Кµшімбетова С. Оќу – тєрбие ‰рдісінде оќытудыњ инновациялыќ
10. Есм±ќановва К. Дебат технологиясы / К. Есм±ќанова //
11. Сєлімќызы Р. М±ѓалімдер даярлаудыњ µзекті мєселелері / Р.
12. Жанабилова А. Ќазаќ тілі сабаќтарындаѓы тіл дамыту ж±мыстарыныњ
13. Б±заубаќова Ќ. Дєст‰рлі емес сабаќтардыњ
14. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько.
15. Сєбет Б.Б. Жантану негіздері Б.Б. Сєбет. – А:
16. Тілмашова С.А. Єдебиет сабаѓында оќушылардыњ сµйлеу даѓдыларын ќалыптастыру
17. Ќаршыѓина М. СТО технологиясы / М. Ќаршыѓина //
18. Жанабілова А. Психология талаптары жєне тіл дамыту мєселелері
А. Жанабілова // ¦лаѓат-2005-№23.-64-71 бет.
19. Бижанова Г. Мєтін т‰рлерін ќайталау / Г. Бижанова
20. Байтілеуова Е. Ќазаќ тілі сабаќтарында сын т±рѓысынан ойлау
21. Сулейменова Ѓ. Жања технологияны пайдалану тиімді. / Ѓ.
22. Дєулетияр Ш. Педагогикалыќ технология – факторлар ‰йлесімділігі /
23. Єбілева Л. Тіл дамыту – бастауышта / Л.
24. Ыбраимжанов Ќ. Педагогикалыќ технология / Ќ. Ыбраимжанов //
25. Наѓымжанова Ќ. Ќазіргі педагогикалыќ технологиялар – обьективті ќажеттілік
26. Кµшкентаева М. Педагогикалыќ психологиялыќ диагностикалау жолдары, єдістері /
27. ¤мірбекова Ѓ. Ана тілі / Ѓ. ¤мірбекова //
28. Єнуар Ж. Оќытудыњ ќазіргі технологияларын оќыту ‰рдісінде ќолдану
29. Шаушенова Б. RWST баѓдарламасын экологиялыќ тєрбие беру негіздері
30. Жасубиева Б. Сµздік ќорды дамытудыњ педагогикалыќ – психологиялыќ
31. Сывороткина Е. Єдіскер философиясы / Е. Сывороткина
32. Жазыќбаева ¦. Оќу мен жазу арќылы
33. Ныѓметова Б. Бастауыш сыныптарда жања технологияны енгізу /
34. Єрінова Б. Ана тілі мен єдебиет пєндері бойынша
35. Байбекова В. Кєсіптік шеберлікті жетілдіру ќажет / В.
36. Єлкен С. Жања технологиялар арќылы шыѓармашылыќќа баулу /
37. Оспанова Ќ. Жања технологиялар туралы. / Ќ. Оспанова
40. Шалабаева Е. Жылдам оќуѓа арналѓан мєтіндер / Е.
41.Тілешева Н. Єдебиет сабаѓында оќушылардыњ сµйлеу даѓдыларын ќалыптастыру /
42. Федоренко А. Фомичева Г. Мектеп жасына дейінгі баланыњ
43. Ж±мабаева Б. Бастауыш мектептегі сауат ашу кезінде ж‰ргізілетін
44. Жанбилова Ж. Ќазаќ тілін єдебиетпен байланыстыра оќытуда шыѓармашылыќ
45. Жапбаров А. Ќазаќ тілін оќыту арќылы тіл дамытудыњ
46. Мирсеитова С. Іргебаева Є. Єрекеттегі RWST философиясы мен
47. Темпл С. Стил Д. Мередит К. Оќу мен
48. Байм±ратов Б. Мектеп жасына дейінгі баланыњ байланыстырып сµйлеу
49. Оспанова Ќ. Сабаќ жоспарын ќ±ра білесіз бе ?
50. Наѓымжанова Ќ. Инновациялы-креативті технологиялар / Ќ. Наѓымжанова. -
51. Ќ±ттыбаева Р. Ауыл тањы / Р. Ќ±ттыбаева //
52. Єділбекова Ш. Балѓын суретші / Ш. Єділбекова //
53. Ќ±рманжанова К. Мєтін / К. Ќ±рманжанова // Бастауыш
ТІРКЕМЕ-А
Сабаќтыњ таќырыбы: « Наѓыз адам». В. Сухомлинский.
Сабаќтыњ маќсаты:
1. Мєтінді мєнерлеп оќып, мазм±нын аша білуге машыќтандыру.
2. Сыни т±рѓыдан ойын т±жырымдай білуге даѓдыландыру, оќушылардыњ тілін
3. Наѓыз адами т±лѓа болуѓа баулу.
Кµрнекіліктер: ББ‡ кестесі, оќулыќ.
Кезењдер Стратегия М±ѓалімніњ єрекеті Оќушылардыњ єрекеті
1. Ќызыѓушылыќ- ты ояту.
ББ‡ (Тіркеме – ќарањыз ). 1. «Наѓыз адам» дегенді
2. Осы туралы не білгілеріњ келеді оны екінші графаѓа
2. Екінші графаны толтырады.
2. Маѓынаны ажырату. Болжау 1. Мєтінніњ жартысын оќыту.
2. Кім айтады мєтін ары ќарай не болады екен?
2. Оќушылар мєтін немен аяќталатындыѓы жайлы болжау жасайды.
3. Ой толѓаныс. Сауаттылыќты ашатын хаттар. 1. Мєтіннен бір
2. Кім оќиды? 1. Оќушылар µз жазѓандарын оќиды.
2. ¤здері талдайды.
Ќорытынды: Не ±ќтыќ?
‡йге тапсырма: Мєтінніњ мазм±нына сай сурет салу.
Сабаќтыњ таќырыбы: Ќ±стар айтысы. ( ‡нді ертегісі).
Сабаќтыњ маќсаты:
1. Ертегі туралы т‰сініктерін кењейту.
2. Ертегіні мазм±ндату арќылы µз ойларын еркін жеткізуге машыќтандыру,
3. Ынтымаќтастыќќа, татулыќќа баулу, ала ауыздыќтан бойларын аулаќ ±стату.
Кµрнекіліктер: Ертегі бейнеленген суреттер, оќулыќ.
Кезењдер. М±ѓалімніњ єрекеті. Оќушылардыњ єрекеті. Стратегия.
1. Ќызыѓушы – лыќты ояту. 1.Ертегі дегеніміз не ?
2. Ертегі т‰рлерін ата. 1. ... Оќушы жауаптарын тыњ-
2. Ертегі - ... Ой ќозѓау.
2. Маѓынаны ажырату. 1. Мєтінді оќи – мыз.
2. Оќи отыра, кестені толтыра- мыз. 1. Оќиды.
2. Кесте сызады.
+
-
Талќылау кестесі.
3. Ой толѓаныс. 1. Ертегіні ќалай аяќтар едіњдер. 1.
Ќорытындылау: - Ертегіден не ±ќтыќ ?
‡йге тапсырма: Ертегініњ мазм±нын т‰сіну.
Сабаќтыњ таќырыбы: Ы.Алтынсарин « Баланыњ айласы».
Сабаќтыњ маќсаты:
1. Мєтінді оќи отыра, µз ойын еркін, ж‰йелі жеткізуге
2. Мєтінмен ж±мыс жасау арќылы оќушылардыњ тілін дамыту.
3. Балаларды халыќ таѓылымдарын оќыту арќылы оќушылардыњ бойында тапќырлыќ,
Кµрнекіліктер: Автордыњ портреті, оќулыќ.
Кезењдер. Стратегия. М±ѓалімніњ єрекеті. Оќушыныњ єрекеті.
1. Ќызыѓушы- лыќты ояту. Болжау. 1. Мєтінніњ таќы- рыбы
2. Маѓынаны ажырату. Т‰ртіп алу. 1. Ќане, енді оќи-
2. Сµздікпен ж±- мыс.
3. Топќа бµліп, сахналайыќ. 1. оќушыларѓа оќыту.
2. Дєптерлеріне ќиын сµздерді т‰ртіп жазады.
3. 5 мин. дайын-
далуѓа уаќыт бе- ріледі.
3. Ой толѓаныс. Сауаттылыќты ашатын хаттар. 1. Мєтіндегі бір
Ќорытындылау: - Мєтіннен не ±ќтыќ ? Ќандай єсер алдыќ
‡йге тапсырма: 1. Мєтінді мазм±ндау.
2. Мєтінге байланысты µз бастарыњнан µткен бір оќиѓаѓа эссе
Сабаќтыњ таќырыбы: Т. Айбергенов «¤сіп келе жатырмын».
Сабаќтыњ маќсаты:
1. ¤лењді мєнерлеп оќуѓа ‰йрете отыра, маѓынасын мењгерту.
2. ¤лењ арќылы оќушылардыњ сµздік ќорларыныњ аясын кењейту, сын
3. Жања дамып келе жатќан оќушылардыњ «Мен» деген µзіндік
Кµрнекіліктер: Оќулыќ.
Кезењдер. Стратегия. М±ѓалімніњ єрекеті. Оќушылардыњ єрекеті.
1. Ќызыѓушы – лыќты ояту. О.Ж.П. 1. Неге автор
2. Маѓынаны ажырату. Негізгі идеяны суреттеу. 1. ‡ш топ
3. Ой толѓаныс. Еркін жазу. 1. ¤лењ туралы
Ќорытындылау: - Аќын µлењде нені жырлады ?
‡йге тапсырма: ¤зіње ±наѓан шумаѓын жаттау.
ТІРКЕМЕ-Є
«ББ‡» кестесі.
Білемін. Білгім келеді. ‡йрендім.
Талќылау кестесі.
Иє.

28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^