Мұғалім мен ата-ана ортасындағы тәрбиелік жұмыс байланыстары диплом жұмысы
№2326
Жоспар:
Кіріспе

I ТАРАУ. Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарымен алып барылатын жұмыс.

1.1 Мұғалімнің ата-аналармен қарым-қатынас стилі.

1.2 Ата-аналарды балалар ұжымын тәрбиелеу жұмысына қатыстыру.

II ТАРАУ. Мұғалім мен ата-ана ортасындағы тәрбиелік жұмыс байланыстары.

2.1 Мұғалімнің ата-аналармен әңгімелесулері.

2.2 Бастауыш сынып оқушыларының ерекшеліктері мен дамуында жанұяның орны.


Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттерЖұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 53 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар:
Кіріспе
I ТАРАУ. Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарымен алып барылатын
1.1 Мұғалімнің ата-аналармен қарым-қатынас стилі.
1.2 Ата-аналарды балалар ұжымын тәрбиелеу жұмысына қатыстыру.
II ТАРАУ. Мұғалім мен ата-ана ортасындағы тәрбиелік жұмыс
2.1 Мұғалімнің ата-аналармен әңгімелесулері.
2.2 Бастауыш сынып оқушыларының ерекшеліктері мен дамуында жанұяның
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Тақырыптың маңыздылығы. (актуалдығы)
Қазіргі заманғы жанұяның өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі
1. Репродуктивті – баланың туылуы.
2. Тәрбиелілік – жанұяның әрбір мүшесінің жеке тұлға
3. Тұрмыстық-экономикалық – жалпы тұрмысты, бюджетті басқару.
4. Коммуникативті – жанұялық қатынасты, басқа адамдармен қатынасты
Жанұя – болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадамдарын
Нарық қатынастарының дамуы нәтижесінде жанұяда айтарлықтай адамгершілік тұрғыдан
Толық емес жанұяларда, ата-анасының біреуі жоқ болған жанұяларда
Жанұяның жоғары материалдық ауқаттылығы (материалдық жағдайының төмен болуы
Жанұя тәрбиесінің құқықтық негізі. Жанұя тәрбиесінің, ата-ананың әлеуметтік-жауапкершілік
Елдегі білім беру-тәрбиелік процесті мемлекеттік-құқықтық реттеудің мәселелеріне айрықша
I ТАРАУ. Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарымен алып барылатын
1.1 Мұғалімнің ата-аналармен қарым-қатынас стилі.
Бастауыш сынып мұғалімі мен ата-аналар төменгі сынып оқушыларының
Мұғалімнің ата-аналар мен жұмысының формалары мен тәсілдері әртүрлі.
«Мұғалім –ата-аналар» қатынасында жетекші ролді педагог атқарады, өйткені
Мұғалім ата-аналар мен жұмыс істей отырып, балаға, оның
Педагогикалық жақтан дұрыс қатынас орнату үшін мұғаліммен ата-ана
Сондықтан да мектепке тәртібі мен үлгеруі жақсы
Мұғалімнің оқушы тағдырына мәпдарлығы, оның кеңпейіл қатынасы,
Мұғалім үзіл-кесіл айтпайды, баланы тәрбиелеуде бірігіп жұмыс
Педагогтың ата-аналар мен қатынас стилі дегеніміз – балаға
Педагог пен ата-ана қатынасының гуманистік стилінің характерлі белгісі
Мұғалім мен ата-ананың қатынасы басқа қатынастарға да тәсір
Ата-аналар мен жұмыста педагог әрқашан және кез келген
Мектеп пен жанұяның әрекеттестік формалары. Қазіргі уақытта мектеп
Дұрыс және тұрақты қызмет ететін ата-аналар комитеті –
Жанұямен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыстың ең тікелей формасы жеке сынып
Жанұяға бала тәрбиесінде көмек көрсетудің ықпалды тәсілі -ата-аналардың
Ата-аналарға жанұя тәрбиесін жақсарту мақсатында жеке дара көмек
Мұғалім бірінші сынып оқушысының жанұсымен танысуы.
Мұғалімнің ата-аналар мен жұмысы баланы мектепке жазу уақтындағы
Оқуда жыл бойына мұғалім өз оқушыларының жанұяларында болуы
1. Жанұядағы жалпы атмосфера, микроклимат, ата-ананың өз-ара және
2. Үйдегі жалпы тәртіп: оқушының сабаққа дайындалатын арнаулы
3. Әңгімелесуде үйдегі үлкен адамдардың барлығының да (әкесі,
Мұғалім бұл жанұя туралы өзінің алдын ала білгендеріне
Мұғалім ата-ананы баланы мектеп пен қорқытатын ұнамсыз әдеттерден
Ата-ана балаға мұғалімге деген құрмет сезімін (қорқыныш сезімі
Жан7я 3о2амны4 бёр б5легё болып табылады. Жан7яда бала
Жан7я бас3а т1рбиелёк ба2дарламалардан айырмашылы2ы адамны4 б6тён 5мёрё
Оқушылардың ата-аналары әдетте мектепте іске асырылып атырған
Көбінесе ата-аналар аз көмектесудің орнына, барлығын өзі істеп
Сынып өміріне араласқан ата-аналар көмек дегеніміз балалар әлі
Ата-аналарды балалармен әңгімелесу өткеруге тартуға болады. Бұл ең
Ата-аналар ортасында әртүрлі кружоктар ұйымдастыруға көмектесетін шеберлер бірдейіне
Кейбір педагогтардың тәжрибесінде ата-аналардың жұлдызшалардың активтері етіп дайындау
Көптеген мектептерде ата-аналар жас өлке танушылар кружогын ұйымдастырады,
Өз өлкесін зерттеуге қызығу балаларда бірден ояна қоймайды.
Кейбір ата-аналар бұндай саяхат – экскурсияларды тарихи, архитектуралық,
Бастауыш сынып оқушылары әдетте коллекция жинау мен қызығады.
…ΙΙΙ «А» сыныбындағы кезексіз ата-аналар жиналысы қызықты түрде
Үзілістер уақтында оларын алмастыру жұмысы мен қызығып бәрі
- Не істеу керек? Мүмкін тиым салу керек
- Рұхсат етіңіз, менің бір ұсынысым бар, -
Ұсыныс баршаға да ұнады. Балалардың коллекцияларын қазірше жинап
Қуаныштың әкесі сөзінде тұрды. Ол балаларға өз коллекциясын
Әрбір бала өз коллекциясы туралы сөз етті. Әсіресе
Откритка немесе металл ақша қанша көп нәрселерді айтып
Қалаған коллекция системалылықты талап етеді. Құтышаларға тәртіпсіз салынған
Мұғалім ата-аналардың назарын балалар коллекцияларын толықтырып отырудың жолдарына
Келтірілген мысалдар ата-аналарды коллективті тәрбиелеу жұмысына қатынасудың мүмкін
Мұғалім ата-аналарды балалар мен жүргізілетін тәрбие жұмысына қатынастыра
Ата-аналар мен ж7мыс формалары 1детте сынып жетекшёсё 5з
Ата-аналар2а педагогикалы3 бёлём берудё амал2а асыруда тек 2ана
Ата-аналар жиналыстары ата-аналар мен ёс алып баруды4 7лтты3
?йымдастырушылы3 жиналыстарда ата-аналар комитетё сайланады, ёс режесё бекётёледё.
То3санда2ы 3орытындылаушы сынып жиналыстары ата-аналарды4 ды33атын о3ушыларды4 бёлёмге
Бёрер та3ырып3а арнал2ан жиналыстары т1рбиенё4 е4 проблемалы м1селелерё
Жиналыс-7шырасулар ата-аналар ды33атын т1рбиенё4 бёрер м1селесёне жалп ету
Жиналыс-практикум, ата-аналарды4 т1рбиелёк процестерде 3атынасуын жеделдестёру о2ан ма3сат3а
Ата-аналарды4 сыныпта2ы жалпы т1лёмдёк режесёне к5ре жиналыстар, алдыннан
Жеке т1ртёптегё педагогикалы3 с7хбат-сынып жетекшёсёнё4 о3ушылар ата-аналар мен
Т1рбиелёк т1сёр жасау н1тижелёлёгё к5п тараптан о3ытушылар ата-аналарды4
!рбёр ата-ана 5з перзентён жа3сы к5редё, соны4 6шён
Сынып жетекшёсё ата-аналар мен бёргелёкте т1рбиелёк ж7мысты 7йымдастырар
Б7ндай бёлёмдердё4 жо3ты2ы жан7ялы3 т1рбиеде к5птеген 3ателерге алып
Ата-аналарды4 балалар мен 3атынасыны4 жетёспеушёлёгё. Олар 5здерё, ж7мыстары
Балаларды е4бек процестерёне жалп ету ар3ылы оларды4 е4бек
Ата-аналар т7рмыста жаман мысалдарды4 барлы2ы мектептё4 педагогикалы3 к6ш-3айратын
Ата-аналар т1рбиелёк т1сёрён 6здёксёз еместёгё анда-санда о3ытуды тексеру,
Жан7яны4 т1рбиелёк негёзё сыпатында шектеулер системасы, социалды3 6лгё
!рекеттердё4 мектеп пен с1улеленбегендёгё немесе ол мен келёспеушёлёгёнде.
Кейбёр ата-аналарды4 балалар 5сёп баруы мен т1рбиенё4 ёскерлёгён
№араралар 3абыл етуде кешёгу. Бала 6лкен бол2аннан кейён
Педагогикалы3 лекция педагогикалы3 бёлём берудё4 е4 жа3сы формаларынан
II ТАРАУ. Мұғалім мен ата-ана ортасындағы тәрбиелік жұмыс
2.1 Мұғалімнің ата-аналармен әңгімелесулері.
Әңгімелердің тематикасы және оларды өткеру бойынша жалпы методикалық
Балалар тәрбиесіне қамқорлық – ата-аналардың конституциялық міндеті.
Мұғалімнің белгілі бір сыныптың балаларымен тәрбие жұмысының мазмұны
Баланы жанұяда қалыптастыру.
Білімді иелеуде және жақсы оқуда балаларға қалай көмектесу
Жанұяда балаларға әдеп-инабаттылық тәрбие беру.
Жанұяда балаларды еңбексүюшілікке үйрету.
Жанұяда дем алуды ұйымдастыру.
Балалардың мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу.
Балалардың мінез-құлқындағы ұнамсыз әрекеттерді саптастыру жолдары.
Бала мінезіндегі ұнамсыз сапаларды саптастыру.
Балаларды тәрбиелеудегі ата-аналардың белсенділігі, жеке өзінің үлгісі және
Көрсетілген жалпы тақырыптардың әр қайсысын бір неше тақырыпшаларға
Ата-аналар жиналысында әңгіме өткеруге мұғалім пұқта дайындалуы тиіс.
Бірақ бірінші әңгіменің тақырыбы барлық сыныптарда бірдей. Мұғалім
Мұғалім ата-аналарға өзінің кәсіптік ойларын ашады, ал оны
Жоқарыда көрсетілген тақырыптардың қалағаны бойынша өткерілетін әңгіменің нәтижелілігі
Мұғалімнің ата-аналармен жиналыстағы әңгімесіне ата-аналардың қысқаша шығып сөйлеулерін
Әңгімеге дайындалу уақтында мұғалім әңгіменің тақырыбына байланысты жанұя
Ата-аналар жиналысындағы әңгіме ұзақ болмауы, әдетте 20-25 минутқа
Әңгімелесуде тек ғана даусыз қағидалар айтылмай, сұрақ, пікір
Әңгіме барысында мұғалім методикалық қағидалармен конкрет мысалдар келтіргенде,
Мұғалімнің ата-аналармен, жанұямен, қарым-қатынастары тек ғана қолайсыз жағдайлар
Мұғалім ата-аналар арасында алып барып жатырған қарым-қатынас әдебін
Ашы3 есёктер к6нё немесе ата-аналар к6нё, 1детте мектеп
№орыта айтатын болса3, сынып жетекшёсё 1рдайым о3ушыларынан хабардар
2.2 Бастауыш сынып оқушыларының ерекшеліктері мен дамуында жанұяның
Адамның белгілі сипаты мен сапасын қалыптастырудағы тәрбиешілердің мақсат
Жас мөлшерінің психологиясы курсында оқылатын жоғарыда айтылған жас
Белгілі бір жастағы балалардың жас мөлшері дегенде олардың
Баланың білім алудағы іс-әрекеті де, бұған дейінгі барлық
Білім алу іс-әрекеті оқушы баланың өзіне бағытталған іс-әрекеттен
Білім алу іс-әрекетіндегі баланың маңызды әрекеті – бұл
Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, баланың алдына оқу
Оқу іс-әрекетінің жағдайында балаға оның ойын емес екендігін
Баланың дұрыс психикасының ерекшелігі — танып-білуге деген белсенділігі.
Мектепте оқыта бастағанда баланың ойлау жүйесі өзінің эгоцентризмімен,
Бала қоршаған ортаны зерттеуге бағытталған танымдық белсенділігімен өзі
Бастауыш сынып жасындағы бала белгілі деңгейде өзінің атқаратын
Алайда, бала төменгі сыныпта жүрген кезінде-ақ өзінін мінез-құлқын
Бастауыш сынып жасындағы бала әртүрлі жағдайларды өз қиялында
Оның үстіне, қиял әсер беретін іс-әрекет ретінде көрініс
Қиялға берілуі үлкен адамға қарағанда баланың өмірінде үлкен
Ақыл-ойдың дамуына оку іс-әрекеті ерекше әсер етеді. Әсіресе
Бұл жастағы балаларда бірте-бірте оларға тән; мектепке барғысы
Сабақ алдында үрейлену әдеті пайда болған баланы тезірек
Мектеп оқушыларында болатын ерекше белсенділіктің себебі әлі күнге
Осы және осыған ұқсас басқа да әдістемелер баланың
Мектеп оқушыларының өз арасындағы қарым-қатынастары үнемі өзгеріп отырады.
Бастауыш сынып жасы-бұл айналадағы өзге әлемді баланың өз
Бастауыш сынып жасындағы балалардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын
Қорытынды
Жанұя – тәрбие факторы. Жанұя, барлық уақытта да,
Бала тәрбиесінде мұғаліммен бірге жанұяның яғни ата-аналардың да
Мектеп пен жанұя балаларды тауар мен ақша қатынастарының
Өркениетті қоғам дамыған сайын жанұядағы бала саны азайып
Адам қажырлы еңбегімен табиғатты өзгертсе мұғалім жалпы жасампаз
Қорыта келгенде бастауыш сынып мұғалімі немесе сынып жетекшісі,
Пайдаланған әдебиеттер
В.Рубинский таҳрири остида. Тарбиявий иш методикаси. Т-1991й.
Қурбаниязова З.Қ. Тарбиявий ишлар жараёнида ўқувчиларда миллий ўзликни
Ыбырай Алтынсарин және халықтың салт-дәстүрі Костанай, 1991ж.
Знакомить с историей и культурой народа. //
Ұлттық тәлім-тәрбиеге негізделген «Атамекен» бағдарламасының педагогикалық мұралары. Алматы.
Оқушылар ұйымының тарихы. Алматы – 2005ж.
Педагогик маҳорат. Р. Эшмуҳамедов, доц.А.Султанова 2002 й.
Н.Н.Азизходжаев «Педагогик технология ва педагогик маҳорат» Ташкент
Основные направления научно-этнопедагогической программы «Атамекен». Поиск. – 2005
Ұлттық тәрбиенің тағдыры һәм болашағы. Қазақстан мектебі. –
Асанқайғыдан Абайға дейінгі этнотағылым кеңістігі. Қазақстан жоғарғы мектебі.
Ғұламалар ғибраты және ұлттық тәрбие. Ұлт тағылымы. –2005.
Оқушылар ұжымының пайда болу генезисі. Бастауыш мектеп. –
Мектептегі оқушылар ұйымының тәрбиелік моделі. Білім беру жүйесіндегі
Оқушылар ұйымында ұлттық тәлім-тәрбие жүйесін кешенді пайдаланудың жолдары
WWW. ziyonet.ru/pedagogika.


26 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^