Орта мектеп оқушыларына материалды көркемдеп өңдеуде жаңа ақпараттық технологияны қолдану әдістемесі диплом жұмысы
№3262


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 5
1 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 10
1.1 Қолданбалы қолөнер бұйымдарын жасау әдіс-тәсілдері бойынша оқушылардың білімдерін жетілдіру мүмкіншіліктері 10
1.2 Оқушылардың материалды көркемдеп өңдеу бойынша біліктілігін қалыптастыру 18
1.3 Аѓашты кµркемдеп µњдеу єдіс-тєсілдерін ‰йрету технологиясы 22
2 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 27
2.1 Технология пәнінде жаңа ақпараттық технология арқылы ағашты көркемдеп өңдеуді 6-7 сыныпта оқытудың мазмұны 27
2.2 Сабақта жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі 29
3 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОЌУШЫЛАРДЫ КЄСІПКЕРЛІККЕ БАУЛУДЫЊ ЕРЕКШЕЛІГІ 48
3.1 Технология сабаѓында оќушыларды кєсіпкерлікке оќыту 48
3.2 Бизнес жоспарды рәсімдеу міндеттілігі 56
4 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІН ҚОРҒАУ 59
4.1 Оқу шеберханаларына арналған санитарлыќ-гигиеналыќ талаптар 59
4.2 Ағаш өңдеу құралдарымен жұмыс істеу техникасының ќауіпсіздігі 67
4.3 Оқу шеберхансындағы өрт қауіпсіздігі 69
ҚОРЫТЫНДЫ 73
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 75 бет
Пәні: Соңғы қосылған дипломдық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 5
1 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ
1.1 Қолданбалы қолөнер бұйымдарын жасау әдіс-тәсілдері бойынша оқушылардың білімдерін
1.2 Оқушылардың материалды көркемдеп өңдеу бойынша біліктілігін қалыптастыру 18
1.3 Аѓашты кµркемдеп µњдеу єдіс-тєсілдерін ‰йрету технологиясы 22
2 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
2.1 Технология пәнінде жаңа ақпараттық технология арқылы ағашты көркемдеп
2.2 Сабақта жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі 29
3 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОЌУШЫЛАРДЫ КЄСІПКЕРЛІККЕ БАУЛУДЫЊ ЕРЕКШЕЛІГІ 48
3.1 Технология сабаѓында оќушыларды кєсіпкерлікке оќыту 48
3.2 Бизнес жоспарды рәсімдеу міндеттілігі 56
4 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІН ҚОРҒАУ 59
4.1 Оқу шеберханаларына арналған санитарлыќ-гигиеналыќ талаптар 59
4.2 Ағаш өңдеу құралдарымен жұмыс істеу техникасының ќауіпсіздігі
4.3 Оқу шеберхансындағы өрт қауіпсіздігі 69
ҚОРЫТЫНДЫ 73
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75
КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі: Бүгінгі уақыт талабына сәйкес мемлекетіміздегі 2015 жылға
Әр мемлекет жастарды қоғамдағы жаңа өзгерістер мен өз халқының
Қазақ халқының қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру,
Халықтың ұлттық қолөнеріне әдет-ғұрып жабдықтарымен қатар, аң аулауға, мал
Қолөнердің келесі түрлері қазақ жерінде кеңінен дамыған. Оның ішінде:
Қазақтың ұлттық қолданбалы қол өнеріндегі мәдени мұралардың тәрбиелік көзі,
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыс жаңа ақпараттық технология арқылы ағаштан
Қазіргі кезде мектеп қызметінде алға қойылған мақсат – еңбекке
Технология білім саласының басты мақсаты – оқушыларды өздігінен еңбек
- экономикалық, экологиялық және нарықтық білімдерді қабылдау барысында оларды
- оқушылардың шығармашылық және эстетикалық дамуы;
- оқушылардың өзін-өзі тану мүмкіндігін, кәсіпкер әлемін оқып үйренуін,
- оқушылардың өзбетімен жұмыс жүргізе білуін дамыту, еңбек сүйгіштікті,
- тұтыну бұйымдарын еңбек объектісі ретінде пайдалана алуға және
Біздің уақыттың басты міндеті – бұл тұлғаны жан-жақты дамытудағы
Сәндік-қолданбалы өнер – адам тудыратын материалдық ортаның көркемдік қалыптасуына
Қазақстанның кең байтақ далаларында сұлу алқапты аймақтарында жасыл орман,
Материалдарды көркемдеп өңдеудің бірнеше түрі бар. Бірақта олардың әрбіреуі
Осыѓан байланысты дипломдыќ ж±мыстыњ таќырыбы: «Орта мектеп оқушыларына материалды
Дипломдыќ ж±мыстыњ басты маќсаты – жаңа ақпараттық технология
Зерттеудіњ объектісі – мектептегі оқу-тәрбие процесі.
Зерттеудіњ пєні: жалпы білім беретін орта мектептерде оќушыларды материалды
Мектепте пәнаралық байланыстарды бекітетін және оқушылардың әр түрлі сабақтарда
Зерттеудің құрылымы: кіріспе, төрт тарау, қорытынды, әдебиеттер тізімі.
1 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ
1.1 Қолданбалы қолөнер бұйымдарын жасау әдіс-тәсілдері бойынша оқушылардың білімдерін
¤ресі биік, µрісі кењ ќолµнердіњ ќай саласынан болсын жер
¤зге халыќтар сияќты, ќазаќтыњ да ќолµнер шеберлігін ‰йретуде ерте
Ќазіргі кезде сол ±лттыќ ќолµнерді жас ±рпаќтыњ бойына дарытатын,
Б±л кµзќарасты халыќ педагогикасы мєселелерімен айналысып ж‰рген ѓалымдардыњ ењбектері
Осылардыњ ішінде, біз аѓаш µњдеу ќолµнеріне тоќталамыз.
Аѓаштан бедерлі, єшекейлі суреттер, оюлар жасау, яѓни аѓаштан «т‰йін
Аѓашќа оюлар оюдыњ кµркемдік мєнері затќа кµрік берерліктей нєзік
Аѓаштан оюлар оюдыњ да µзіндік єдіс-тєсіліне байланысты т‰рлері болѓан.
Єсіресе, заттыњ баѓалы, єсем, µнер туындысы ретінде – ‰лгісі,
Ќазаќстанда шеберлер таѓам мен ‰й заттарына арналып жасалған сандыќтар,
Б‰гінгі мектепте жасµспірімдерге білім берумен ќатар, ±лттыќ дєст‰рде тєрбиелеу
Белгілі ғалым-педагог И. А. Карабанов оќушыларды єсемдікті сезініп, т‰сініп,
Б±л сабаќта оќушылар жасалатын б±йымдардыњ суретін жасап алуы жєне
Қ.Әмірғазин т±т, алм±рт, шие, жањѓаќ, ‰йењкі, б±лар да ќатты
Ою кезінде кезектесіп отыратын ќабаттардыњ ќаттылыѓыныњ б±лай ауысуы бір
Халыќ µнерін оќытудыњ таѓы бір ерекшілігі – µнер кµркемдігін
Ќорыта айтќанда, жалпы білім беретін мектептердіњ оќу-тєрбие процесінде ќазіргі
Қазақстан өлкесінде көптеген ағаштардың түрлері өсіп-өнеді, оларды құрылыста, ауыл
Ағаш табиғатта өте жиі кездесетін өсімдіктердің бірі болғандықтан, адам
Қазақстан алқапты аймақтарында, сулы кен байтақ далаларында жасыл орман
Ш.Әбдуалиева өзінің халық өнері туралы еңбегінде - халық шеберлері,
Ағашты қолымызға таяқ қылып ұстаған күнінен бастап, көптеген қасиеттерді
Кебеже, сандық, жүкаяқ, қобдишалар, жасау үшін алма, жаңғақ ағаштарын,
Сондай-ақ ағашты өңдеуде ағашты өңдейтін аспаптар қолданылады. Көбінесе ағашты
Ағаш өңдейтін қол аспапқа қол ара, сүргі, қашау, стамеске,
М. Арғынбаев өз еңбектерінде ағаштарды қолмен өңдеудің көне түрін
Ағаш материалдары түгелінен немесе дене табиғи ағаштан дайындалатын конструкциялық,
Ағаш материалдарына жиһаз, музыка аспаптары сияқты ағаш бұйымдары жасалады.
Ағашты өңдегенде оның әртүрлі қасиеттеріне тап боламыз ол ағаштың
Беріктік деп, оның сыртқы механикалық күштерге қарсы тұра алып
Ағаштың қаттылығы, шыдамдылығы, сынып жарылуы бір-бірімен тығыз байланысты, бірінен-бірін
Ағаштан басқа да механикалық қасиет байқауға болады. Мысалы. Оның
И. А. Карабанов мектеп шеберханасында оқушылар ағаштардың түрлерімен, физикалық,
А.И.Черепахина ою әр затқа байланысты өзінше композициялық шешім
Археологтарымыз темірден жасалған дүниелермен қатар көптеген ағаштардан істелген бұйымдарды
Қазақстан жерінде ағаш өңдеу өнерінің көне заманнан келе жатқан
Қазақтар ыдыс-аяқты ертеде ағаштан жасаған. Бұрынғы кезде қазақтар көшпелі
Тостаған бұл ескі мұралардың бірі қымызды құюға арналған. Тостаған
Тостағанды жасағанда оған жақсы ағаштан алып жасайды. Көбінде тостағанды
Қазіргі кезде осы ұлттық ыдысаяқтарда көптеген шеберлер жасайды. Сонымен
1.2 Оқушылардың материалды көркемдеп өңдеу бойынша біліктілігін қалыптастыру
Халқымыздың ежелден келе жатқан шығу тарихы ғасырлар қайнауының тым
Қолөнердің басқа түрлеріне қарағанда материалды көркемдеп өңдеу өнерінің өзіндік
Оқушыларды ағаш өңдеу жұмыстарымен алғаш таныстырғанда оларға қолданылатын аспаптарды
Технология сабағында оқушылар ағаштан басқа материалдармен де мысалы, темірмен,
Оқушылардың ой-өрісін кеңейту үшін өндіріс орындарында орындалу тәртібімен салыстырып,
Ағашты өңдейтін негізгі тәсілдері кесу, жару, қашау, бұрғылау, қиыстыру,
Әдетте талшықтарды көлденең кесетін аралардың жүздері екі жағында да,
Ағашты түзу кесу үшін қозғалтпай ұстап тұру керек. Ол
Ара, пышақ, сүргі, қашау темірлерін төмен сынып оқушыларға қайрауға
Ағашты оюда қашау, пышақ түрлерін қолданады. Тесіп ою үшін
Оқушаларға сызып, тілікше жасап оюды үйрету. Ең алдымен көңілің
Сызып-тілікше жасап суреттің бойымен оюдың теориялық мәнін түсінгеннен кейін
- жасалынатын заттың, суреттің эскизін, кескінін дайындау;
- бұйымдар мен заттар жасауға арналған тақтай дайындау;
- тақтайдың бетіне сурет эскизін бейнесін көшіру;
- жұмысқа арналған сурет көшірілген тақтайды, үстелге бекіту;
- тақтай бетіндегі суретті ойып-кесу процесін жүргізу;
- дайын болған жұмысты өңдеу.
Жұмыс істеу үшін айтылған заңдылықтарды сақтап отырып, абайлап, асықпай
1.3 Аѓашты кµркемдеп µњдеу єдіс-тєсілдерін ‰йрету технологиясы
Ағаштың өзіндік яғни, техникалық қасиеті оның ішкі түзілімі мен
Ағаштың техникалық қасиеті беріктігі, мықтылығы, икемділігі түрлі өнделуге икемділігі
Ағашты қажетті өз орнына пайдалану үшін оның механикалық және
Ұсталар әрбір істің ерекшелігіне қарай, әр түрлі сападағы ағашты
Қолөнер бұйымының түрі өзгергенде де тіпті, ағаштың түрі өзгергенде
Ою-өрнек деп, яғни орнамент деп әдетте бейнелік нақыштары жүйелі
Сонымен ою-өрнек қолданылу орнына, заттың материалы мен түр-күйіне қарай
Қазақтың ұлттық ою-өрнегі арасында «бұтақ», «бүлдірген», «гүл», «жапырақ», «жармагүл»,
Бір қызықты жәйт, ою-өрнек үлгілерінде сол өрнекті тудырған рудың
Ағаш оюдың бірнеше тәсілдері бар. Негізінен бедерлей ою және
Бедерлеп оюдың өзі де орындалу әдіс-тәсілдеріне қарай таратуға келеді.
Ал ағаш ою үшін шеберхана температрасы тұрақты, жел соқпайтын,
Мүмкін болса, арнайы адам шеберлігі үстелі шағын тақтаға ою
Оның үстіне өткір құралдарды ұстаудың қауіпсіздік ережелері бар. Ол
Ұсталар ағашты кесу жұмыстарына арамен балтаны, шабу ісіне түрлі
Ағашты көркемдеп өњдеу 7-ші сыныпқа. Оқушыларды ағашты өњдеу қондырғысы
Оқушыларға ағаштын қарапайым жалғаудың технологиясын, жалғаудыњ түр-түрлерін, олар шегемен,
Құрал-жабдықтар. Оқушыларға керекті ағаш өңдеуге ағаш тесу, өңдеу қондырғыларымен
Ағашты қарапайым түрде жалғастырудың бөлшектері туралы плакаттарды пайдалану. Ағаштың
Көрнекілік. Оқушыларға ағашты жонуда көрнекілікке плакаттан көрсету және «сандық»,
Демонстрациялау. Оқушыларға ағашты жалғау тәсілін нақтылай көрсету. «Сандық» «кебеже»
Топсеруен. Оқушыларды көрме залдары мен мұражайларға апару. Онда «сандық»,
2 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІ ОҚЫТУ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
2.1 Технология пәнінде жаңа ақпараттық технология арқылы ағашты көркемдеп
Оќушыларѓа сапалы білім берудіњ негізі оќытудыњ єдістемесіне жєне оны
Б±л жоспарда оќу ‰рдісін наќты ±йымдастыруѓа, дидактикалыќ принциптерді іске
Ењбекке баулуда оќу процесін жоспарлаудыњ жалпы формасы: жыл сайын
Егер м±ѓалім жоспарды д±рыс жасаса, баѓдарлама бойынша барлыќ, таќырып
К‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспарлау оќу жылы барысында єрбір параллель сыныптардыњ таќырыбы
К‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспарды ќ±руда ењ негізгісі ењбек нысанын жасаудыњ ролі
1. Дидактикалыќ ±станымдарѓа байланысты ењбек объектісі «ќарапайымнан к‰рделене т‰суі»,
2. Ќолайлы жєне шамасы келесі б±йымдарды оќушылардыњ саны 1-2
3. Жасалѓан б±йымдарѓа жоѓарѓы дєрежедегі техникалыќ жєне эстетикалыќ дењгей
4. Ењбек нысаныныњ ќоѓамдыќ пайдалылыѓы. Жасалѓан б±йымдардыњ пайдаѓа асырырлуы
К‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспарды мектеп директоры бекітеді, тек сонан кейін м±ѓалім
Осындай болашаќ жоспарлауда м±ѓалім сабаќ ‰рдісін кездейсоќ ойланбаѓан жаѓдайѓа
Басќа пєндер сияќты ќолданбалы µнер пєні оќушыларды ењбек процестерімен
Пєнніњ оќушыныњ білімділігі мен тєрбиесі т±рѓысынан атќаратын ќызметін сараптасаќ,
2.2 Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі
WEB парағын құру. Бұл оқу құралы Интернет туралы, HTML
Интернеттің тарихына үңілер болсақ, оның 1960 жылдан басталғанын білеміз.
Интернетте өздік материалдарды орналастыру екі кезеңнен тұрады: материалдарды әзірлеу
Дербес Web-құжаттар HTML (Hyper Text Marpup Language гипермәтінді белгілеу
Тегтардың жазылуын және олардың атрибуттарының қалай пайдаланылғанына назар аударыңыздар.
Іnternet Explorer-дің мүмкіндіктерінің бірі WWW ресурстарына қатынау және белгілі
Пайдаланушыға қағидалы маңыздысы белгілі бір Web-тораптардан немесе кез келген
Интернеттегі қызмет түрлері-World Wіde Web (WWW) деп аталатын дүниежүзілік
WWW дүниежүзілік тармақталған желісі бұл Іnternet-тің ең кең таралған,
Web парақтарын қарап отырып, вирус жұқтырып алу мүмкін бе?
Интернетте өздік материалдарды орналастыру екі кезеңнен тұрады: материалдарды әзірлеу
Дербес Web-құжаттар HTML тілін пайдаланады дедік. Гипермәтіннің, яғни мәтіннің
Бүгінгі күні Интернеттің негізгі идеясы - гипермәтінді белгілеу тілін
Сайт (sіte) дегеніміз бір қолданушының Web-парақтарының жиынтығы.
Web парағы дегеніміз - гипермәтін форматында дайындалған, Интернеттің WWW-қызметінде
Файл құру. Пуск-Программы-Стандартные-Блокнот комбинациясын орындап, Блокнот мәтіндік редакторын ашудан
Блокнотта әдеттегі мәтіндік файлдар. htm кеңтарауымен сақталады. Мұқият болу
Мысалы Блокнотқа мынадай мәтінді жазу керек:


мысал


Қош келдініздер!


<Р> HTML құжатына мысал
Файлың аты 1. htm деп сақтау үшін Файл -
1-сурет. Құжатты құру.
Құжатты бірнеше тәсілдермен көруге болады:
Пуск-Документы-1. htm қолайлы тәсіл болып табылады, өйткені бірден әркім
ПУСК-Программы - Іnternet Explorer Файл Открыть
Жұмыс үстелінде бұрын құрылған жүйелі Іnternet Explorer объектісін тышқанмен
Төмендегі Броузер терезесі ашылғанда (терезе астында тұрған) екі жол:
Қош келдіңіздер
HTML құжатына мысал
шығады.
Броузер Сіздің кодыңызды шифрлап, яғни әдеттегі иртерпретатор рөлін атқарғанын
Белгілер (мысалы, және ) сыңарлы, яғни бастапқы және
және тақырыпты бөледі, бағдарлама терезесінде оқылмайтын, қызметтік
Құжаттың барлық денесін элементі алып тұрады. Осылардың
background="файл аты" - фон береді
немесе bgcolor="түс"
text="түс" - мәтін түсі
lіnk="түс" - бейнеленбеген сілтеме
vlіnk="түс" - белсенді сілтеме
alіnk="түс" - бейнеленіп кеткен сілтеме.
Енді HTML тілінің элементтерін қарастырамыз :
"Қош келдіңіздер" сөзі үлкен әріптермен жазылған, өйткені

және
"HTML құжатына мысал" сөзі

белгісімен ерекшеленген.

- абзац белгілері

-көлденең сызық
- cілтеме
-сілтеме

-жаңа жолға өту

іd, class, tіtle, style - жаңа
 - мәтіндегі сөздердің орналасуын (диагональ типтес) көрсетеді

- ортаға қою
- жартылай жуанмен ерекшелеу
- үлкейту
- кішірейту
<і> - курсив
- мәтінді сызу
- астын сызу
-төменгі индекс
- жоғарғы индекс
- шрифт түрі, өлшемін, түсін
- мәтін бағытын өзгерту
- мәтінді ерекшелеу
- абрревиатура
- сөздерді қысқартып жазу ( мысалы, т.
- біркелкі элементтерді ерекшелеу.
Жылжымалы жолды құрастыру. Енді жылжитын жолды құруды қарастырамыз. Ол
alternate режимінде жылжымалы жол мазмұны алға, артқа, төмен жоғары
Фон түсі әдеттегідей беріледі: bgcolor="түс". Егер жолдың ұзындығы жеткілікті
Alіgn="top"- жылжитын жолды жоғарыдан жүргізу
Alіgn="mіddle"- ортасынан жүргізу
Alіgn="bottom"- төменнен жүргізу.
Бейнелер <іmg> элементті көмегімен іске асырылады (соңғы тег жоқ).
Керекті атрибуты SRC болып табылады. Яғни бейне файлының көрсеткіші.
Көп қолданылатын атрибут - alt болып саналады. Ол бейнелер
alt "my Photo"- фотосурет үшін;
alt "SEND"- егер батырмада сурет түрінде жазуы болса;
alt "www. адрес. com"- егер ол гиперсілтеме болса;
alt "pіc145. gіf"-парақты өңдеу үшін қолайлы.
Суреттің ұзындығының және енінің өлшемі heіght және wіdht атрибуттар
Әдетте графикалық файлды html мәтінімен араластырмайды, оларды бөлек бумаға
Егер броузер көрсетілген жерден таппаса, онда сурет орнына тік
Суретті парақ бетіне орналастыру. Alіgn атрибутының мәндері left- солға,
Тырнақашалар жөнінде. Параметрлер толық берілмесе, тырнақшалар қажет. Былай жазған
1. < іmg src=". /pіc/іmg2. gіf">
< іmg src=. /pіc/іmg2. gіf>
< іmg src=. /pіc/іmg2. gіf alt="сурет">
2. <іmg src=. /pіc/іmg2. gіf alt=" сурет">
<іmg src=. /pіc/іmg2. gіf alt="сур. 1">
3. Былай жазуға болмайды:
<іmg =src. /pіc/құжатқа сурет/іmg2. gіf>
<іmg= src. /pіc/іmg2. gіf alt="сурет">
<іmg= src. /pіc/іmg2. gіf alt="<сур. 1>>
Сілтеме. Бір құжаттың ішінде екінші құжатқа өту гиперсілтеме арқылы
Тег-белгі экранда ерекше түспен көрсетіледі. Пайдаланушы сол тег-белгіні немесе
Сілтеме арқылы енудің бірнеше схемалары бар:
Fіle - локальді дискідегі файлға ену;
ftp - файлдарды беру хаттамасы бойынша (fіle transter protocol)
protocol - файл архивтеріне ену;
http -WWW-ға ену;
maіlto - электрондық пошта бойнша хабар жіберу;
News - USENET жаңалықтарына ену;
nntp - USENET жаңалықтарына NNTP хаттамасы бойынша ену;
telnet - telnet хаттамасы бойынша қосылу.
Гиперсілтемені электронды поштада мекен-жайды көрсету үшін пайдаланылғанда, жаңа құжатқа
Ағымдағы парақтың ішкі алмасулары пайдаланылғанда, онда мынадай белгілер қойылуы

Мысалы, элемент сөзі гиперсілтеме болып тұр:


begstr


Жылжымалы жол.


Marquee элементін бағдарламалау .


<MARQUEE></marquee>


Енді осы сілтеме эл1. htm файлын ашады, онда қажет


ЭЛЕМЕНТ<ІMG SRC="Цветное стекло. gіf" WІDTH=513 HEІGHT=8>


Кесте. Кестелер парақ бетіне мәліметтерді форматтау тәсілінің өте ыңғайлы
Кестенің құрылымын анықтау үшін немесе жаңадан кесте құру үшін,
Ењбек мєдениеті мен оны ѓылыми ±йымдастыру негіздерін ‰йрету, ќауіпсіздік
Оќушыларды ењбекке оќыту мен тєрбиелеуде алѓа ќойылатын маќсаттар:
- баланы ењбекке машыќтандыру арќылы іске икемділігін, іскерлік пен
- баланыњ ењбекке ќабілеттілігін дамытып жетілдіру, ењбекс‰йгіштікке баулу;
- ењбекті табысты шыѓармашылыќпен орындауѓа, ерікті т‰рде ењбек етуге
- білім мен тєжірибе негізінде ењбекті сапалы, µнімді етіп
- баланыњ білім дењгейін, іскерлік даѓдыны игеру дєрежесін жєне
- ењбектіњ нєтижелігін арттыру.
Оќушыларды ењбекке тєрбиелеу жєне оќытудаѓы ењ негізгісі – баланыњ
1 кесте - 7 сынып оќушыларыныњ сєндік-ќолданбалы µнер элементтері
№ Таќырып аттары Саѓат саны
Теор. практ.
1 2 3 4
1 Кіріспе. Аѓаштыњ ќасиеттері. 1 2
2 Аѓаштыњ бетін оюлап µрнектеу. 1 2
3 Аѓашты ою µнері. 1 2
4 Аѓаш бµлшектерін біріктірудіњ ќарапайым технологиясы. 1 2
5 Халыќтыќ дєст‰рі ‰лгiciндeгi аѓаш жићаздар: сандыќ, кебеже,
6 Ою-µрнектіњ єрт‰рлілігі: сандыќ, кебеже, тµсек аѓаш µрнектері.
Барлыѓы: 8 12
№1 сабақ.
Тақырыбы: Ағаштың қасиеттері
1. Сабақтың мақсаты:
а) Білім беру: Оқушыларға ағаштың қасиеттері туралы мағлұмат беріп
є) Тәрбиелеу: Оқушыларды ағаш түрлеріне жұмыс жасауды үйрету және
б) Дамыту: Оқытушыларды еңбек сабағында ағаштың қасиеттері мен жұмыс
1. 1 Сабақтың түрі: аралас
1. 2 Сабақтың әдіс тәсілдері: сұрақ, жауап, әңгімелесу.
1. 3 Материалдыќ-техникалыќ жабдыќтау: плакат, құрал-сайман.
2. Сабақтың құрылымы:
1. Кіріспе бөлім:
а) Ұйымдастыру кезеңі – 2-3 мин
є) Үй тапсырмасын сұрау – 8-10 мин
2. Негізгі бөлім:
а) Жаңа сабақты түсіндіру - 20-25 мин
є) Жаңа сабақты пысықтау – 5-7 мин
б) Сарамандық жұмыс – 30-35 мин
3. Қорытынды бөлім:
а) Қорытынды нұсқау – 5-7 мин
ә) Жұмыс орнын жинастыру – 2-3 мин
3. Жаңа сабақты түсіндіру. Ағашты табиғатта кездесетін басқа шикізаттар
Балалар ағашпен жұмыс істер алдында әрқашан ағаштарды мұқият тексеріп
4. Жаңа сабақты пысықтау.
Ағаштың қандай қасиеттері бар?
2) Ағаштың қасиеттерін қалай білуге болады?
3) Қандай ағаштың қасиеттерін білесіңдер?
5. Сарамандық жұмыс
Ағаштың қасиеттеріне байланысты оқушылар ағаштың бетін қашау мен өңдеу
а) Жұмыс орнын ұйымдастыру;
є) Жұмыс жоспары;
б) Ағаш қасиетіне байланысты ағашты ою жұмысы;
в) Ағаш бетін жону;
г) Ағашты қашаумен жону жұмысы.
6. Ќорытынды н±сќау.
7. Ж±мыс орнын жинастыру.
2 сабақ.
Тақырыбы: «Ағаш бетін оюлап өрнектеу» таќырыбына сабаќтыњ жоспар-конспектсі
1. Сабақтың мақсаты:
а) Білім беру: Оқушыларды еңбек сабағында ағаш бетін оюлап
є) Тәрбиелеу: Технология сабағында оқушыларды ою салуға және ағаштан
б) Дамыту: Технология сабағында оқушаларды ою салуға және ағашпен
1. 1 Сабақтың түрі: аралас
1. 2 Сабақтың әдіс тәсілдері: сұрақ, жауап, әңгімелесу.
1. 3 Материалдыќ-техникалыќ жабдыќтау: плакат, құрал-сайман.
2. Сабақтың барысы:
1. Кіріспе бөлім:
а) Ұйымдастыру кезеңі–3 мин
є) Үй тапсырмасын сұрау–8-10 мин
2. Негізгі бөлім:
а) Жаңа сабақты түсіндіру–20-25 мин
є) Жаңа сабақты пысықтау–5-7 мин
б) Сарамандық жұмыс – 30-35 мин
3. Қорытынды бөлім:
а) Қорытынды нұсқау-5-7 мин
ә) Жұмыс орнын жинастыру-2-3 мин
3. Жаңа сабақты түсіндіру. Қазақ халқы өздерінің керек заттарды
Ағашты негізгі оюлап өрнектеуде қолданатын құрал-пышақ және қашау түрлерін
4. Жаңа сабақты пысықтау.
1 Ағашқа салатын оюдың түрлері қандай?
2. Ою-өрнек салу үшін қандай құрал қолданады?
3 Қандай ағашқа ою-өрнек салуға болады?
5. Сарамандық жұмыс.
Ағаш бетіне ою өрнек салу жұмысында ағаштың бетіне ою
а) Ағаш бетін тазалап, тегістеп аламыз;
є) Ағашқа эскизін түсіреміз;
б) Ағаштың бетін сызылған белгіден пышақпен тілеміз;
в) Ойылған бетін әсемдеп, өрнек бетін лактаймыз.
6. Ќорытынды н±сќау.
7. Ж±мыс орнын жинастыру.
3 сабақ:
Тақырыбы: «Ағашты ою өнері»
1. Сабақтың мақсаты:
а) Білім беру: Оқушыларға ағаш ою туралы мағлұмат беру;
є) Тәрбиелеу: Оқушыларды ағаш оюѓа үйрету және оларды еңбекке
б) Дамыту: Оқушыларды қазақтың қолөнеріндегі ағашты оюды өнерімен үйрету.
1. 1 Сабақтың түрі: аралас.
1. 2 Сабақтың әдіс тәсілдері: сұрақ-жауап, әңгімелесу.
1. 3 Материалдыќ-техникалыќ жабдыќтау: плакат, құрал-сайман.
2. Сабақтың барысы:
1. Кіріспе бөлім:
а) Ұйымдастыру кезеңі – 2-3 мин
є) Үй тапсырмасын сұрау – 8-10 мин
2. Негізгі бөлім:
а) Жаңа сабақты түсіндіру – 20-25 мин
є) Жаңа сабақты пысықтау – 5-7 мин
б) Сарамандық жұмыс – 30-35 мин
3. Қорытынды бөлім:
а) Қорытынды нұсқау – 5-7 мин
є) Жұмыс орнын жинастыру – 2-3 мин
3. Жаңа сабақты түсіндіру. Ағашты ою сабағында оқушылар оюдың
4. Жаңа сабақты пысықтау
Ағаш оюдың қандай түрлерін білесіңдер?
2) Ағаш оюға керекті қандай құралдар қолданады?
3) Ағаш ойғанда қандай ережелерді білесіңдер?
5. Сарамандық жұмыс.
Ағаш ою тәсілінде ең алдымен жасалынатын бұйымның суретін, эскизін
6. Ќорытынды н±сќау.
7. Ж±мыс орнын жинастыру.
3 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОЌУШЫЛАРДЫ КӘСІПКЕРЛІККЕ БАУЛУДЫЊ ЕРЕКШЕЛІГІ
3.1 Технология сабаѓында оќушыларды кєсіпкерлікке оќыту
Қазіргі кездегі білім мен техниканың даму деңгейі, әрбір адамда
Мектеп оқушыларына экономикалық тәрбие беру мен кәсіпкерлікке баулу мәселесін
Кәсіпкерлікке баулу мәселелері оқытудың политехникалық бағдары арқылы, атап айтқанда
- сабақта теориялық материалды баяндау барысында жергілікті жердің экономикасымен
- экономикалық мазмұндағы есептерді жиі қарастырып, шешіп отыру;
- физика, математика, химия және т. б пәндерден факультативтер
- экономикалық түрлі ойындармен байқаулар өткізіп отыру;
- ғылым негіздерінен алған білімдерінің кәсіпкерлер өндірісі мен шаруашылықтарында
Сонымен бірге:
- өз еңбегін тиімді ұйымдастырып, уақытты ұтымды пайдалана білуге;
- бір істі бастамас бұрын оған кететін шығындар мен
Осы шаралар негізінде экономикалық мазмұндағы кештер мен олимпиадалар ұйымдастырып
Жалпы білім беретін мектептерде кәсіпкерлік білімінің негізгі мақсаты –
Бұл үшін келесі негізгі міндеттерді шешу қажет:
- бәсекелестік жағдай мен өзгеріп отыратын әлеуметті-экономикалық жағдайлар шарттарында
- нарық экономикалық жағдайында кәсіпкерлік туралы білімді адамның қызметіндегі
- өндірісті-экономикалық құбылыстарды түсіндіру қажет экономикалық және құқықтық ойларды
- басқа біреудің меншігіне дұрыс қарай білуді тәрбиелеу, өркениетті
- меңгерген білім мен іскерлікті тұтынушы өнімге айналдыру үшін,
- өз ісін таңдау үшін кейбір әдістемелермен қамтамасыз ету,
- еңбек нарығы бірқалыпты емес жағдайында әлеуметті қорғанысының маңызды
- тұлғаның мынадай қасиеттерін тәрбиелеу: тапқырлық, үнемділік, ұқыптылық, пайда
Нарықтық экономикада практикалық интеллектің мәні өте зор. Әрбір адам
Практикалық интеллект құрылымына ойлаудың келесі қасиеттері жатады: тапқырлық, үнемділік,
Бұл қасиеттерді қалыптастыру үшін оларға үлкен мән беру керек.
Тапқырлық қасиеті қиын өмірлік жағдайлар туған кезде адам оларды
Үнемділік – бұндай қасиеті бар адам қандай да болсын
Ұқыптылық – қандай да болсын шешімдер мен әрекеттер салдарынан
Қойылған міндеттерді шапшаң түрде шешу – бұл қойылған мақсаттың
Жалпы білім беретін мектеп оқушыларын кәсіпкерлікке баулу барысында мынадай
- шағын бизнес қызметінде оқушыларда кәсіби мектеп жүйесі төңірегіндегі
- оқушыларды экономикалық білімді өзіндік іздену, меңгеру және қолдану,
- оқушылардың өзін-өзі тану мүмкіндігін, кәсіпкерлік әлемін оқып үйренуін,
- еңбек сүйгіштікті, іскерлікті, ұйымшылдықты адамгершілік пен қайырымдылықты, шыншылдықты,
Философияның және психологияның әдебиеттерінде (Л. П. Буева, С. А.
Философияда қызмет бұл адам мен қоғамның даму жолы, қайта
Педагогикада жоғарыда аталған синонимдер көбінесе еңбек пен технологияға сәйкес
Сонымен кәсіпкерлік қызмет бәсеке белсенділік тұтыну өнімінде нақты идеяның
1. Өнім өндірудің идеялары және олардың алғашқы бағасы.
2. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Бизнес-жоспарды өңдеу.
3. Тәжірибелі-конструкторлық өңдеу. Тәжірибелі үлгілерді дайындау.
4. Рынокқа шығу сынағы.
5. Өнімнің коммерциялық игерілуі. Өнімді өнеркәсіп негізінде шығару.
Бұл өндірістік кәсіпкерлікке апаратын классикалық жол. Жалпы білім беретін
Бізге ұсынылған қызметтік тәсілдің мәні технология сабағындағы кәсіпкерлікті оқытуда,
Технология сабағында қатысушыларды кәсіпкерлік процеске тарту барысында, оларды өнім
Осы уақытқа дейінгі білім мен іскерлік қызметтік тәсілді қолдануда
Теориялық сабақтарда мұғалім тақырыпқа байланысты толығымен кәсіпкерлік туралы, құрылым
Практикалық сабақтарда оқушылар бизнес-жоспардың бөлімдерімен және бұйымдардың тәжірибелі үлгісін
Бұл жерде көңіл бөлетін мәселе жалғаспалы дайындалған өнімнің бәсеке
Бизнес-жоспарды құрастыруда оқушылар барлық ақпаратты (мысалы, шикізат пен материалдың
Сабақ жоспарында үй тапсырмасының жүйесі, және оқушылардың өз фирмалары
- оқулықтармен, сөздіктермен т. б. ақпараттармен жұмыс істегенде іскерлік
- үй жұмыстарының орындалу ретімен есеп беруді құрастыруды оқушының
- әрбір сабақта қатысушының өзіндік жұмысын жылдам бақылауды жүзеге
- тапсырманы орындаған оқушыларды ынталандыру және мадақтау.
Әрбір фирма жұмысын аяқтағаннан кейін өзінің бизнес-проектісін жүзеге асырады:
Педагогикалық эксперимент ұсынылған бағдарлама мен әдістеме бойынша мұғалім дайын
1. Алғашқы төрт сабақ оқушылар үшін бұйымдарды оқу шеберханасында
2. Кейбір оқушылар идеяларын арттыра алмайды. Оларға дайын идеяларды
3. Бұйым қалдықтарынан тағы да бұйым жасап шығару проблемаларды
4. Технология сабағында, үй жұмысына көп көңіл бөлінеді. Көбінесе
5. Бизнес-жоспарды құруда және өңдеуге оқушылар қызығушылықпен қарайды. Процестің
3. 2 Бизнес-жоспарды рәсімдеу міндеттілігі
Сіз µзіњіздіњ ойларыњыз бен жоспарларыњызды негізгі ресми ќ±жат ретінде
Бизнес-жоспар – б±л ресми ќ±жат. Біраќ, оны жазу ‰шін
Ж±мыс материалдары ресми жоспарѓа енгізбейтін аќпараттарды ќабылдамауы керек. Єйтпесе
Б±л ж±мыс материалын єр ќашанда кµрнекті жерде ±стау керек.
Бизнес-жоспардыњ маќсаты. Сіздіњ бизнес-жоспарыњыз сіздіњ µткендегі, осы уаќыттаѓы жєне
Бизнес-жоспар сонымен бірге белгілі бір баѓытты кµрсетеді, оны бизнес
Бизнес-жоспардыњ компоненттері. Типтік бизнес-жоспар резюмеден басталады. Ол бизнес-жоспардыњ негізгі
Компания туралы мєлімет келесі тарау болып табылады, онда бизнестіњ
Маркетинг жєне сатып алу жоспары сатып алудыњ кµлемі туралы
Бизнес-жоспар осы жєне басќа да кµптеген с±раќтарѓа жауап беру
Тауардыњ µзіндік ќ±нын есептеу. Өзіндік құн – кәсіпорын жұмысының
См = М заг * Бм
мұндағы М заг – өнім бірлігіне материалдық шығындар нормасы;
Фж = Рн. ж + Рқ, ж,
мұндағы Рн. ж – кәсіпорынның өндірістік персоналдарының негізгі жалақысы;
Ес. н. = 0, 39 * Фж
С = 1, 2 (См + Фж + Ес.
Өзіндік құнды есептегенде өнімнің 1 бірліктегі өлшеу ќ±нын дұрыс
4 МАТЕРИАЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІН ҚОРҒАУ
4.1 Оќу шеберханаларына арналѓан санитарлыќ-гигиеналыќ талаптар
¤ндірісте зиянсыз жєне ќауіпсіз жаѓдайлар жасау ‰шін ж‰ргізлетін наќтылы
Бірыњѓай ережелер мен нормалар халыќ шаруашылыѓыныњ барлыќ салаларына єсерін
Сала аралыќ ережелер мен нормалар µнеркєсіптіњ бірнеше салаларында ѓана
Кєсіпорындарда µндірістік травматизмді азайту ‰шін ж±мысшыларѓа ењбектіњ ќауіпсіз єдістері
Ењбек ќорѓауда – єр адамныњ ењбек ету кезіндегі ќауіпсіздігін,
Ењбекті ќорѓау – техникалыќ, санитарлыќ-тазалыќ шаралардан ќ±ралады. Б±л шаралар
Біздіњ елде ењбекті ќорѓауды ±йымдастырудыњ негізгі принциптері -ќауіпсіздік техникасы
Шеберханалардыњ бµлмелеріндегі ќ±ралдар мен механизмдердіњ орналасуы санитарлы норма талаптарына
Ж±мыста ќолданылатын ќ±рал-жабдыќтарды саќтайтын ќойма ж±мыс орныныњ жанында болады.
Бµлме ќабырѓалары мен тµбесін майлы немесе эмульсиялы бояумен сылайды,
Жылдыњ суыќ мерзімінде шеберхана бµлмелеріндегі температура 18-210С-тан тµмен болмауы
Шеберханаларды желдету. Желдету – ж±мыс бµлмелерінде ќолайлы жаѓдайлар жасау,
Табиѓи желдету сырттаѓы ауа мен бµлме ішіндегі ауаныњ температурасыныњ
Инфильтрацияда ауа алмасуы терезе, есік, дифлектор т. б. ќ±рылѓыларды
Аэрация – б±л жалпы ауа алмасу арќылы желдету ролін
Механикалыќ (жасанды) желдетуде ауа алмасуы арнайы желдеткіш ќондырѓылардыњ к‰шімен
Сорѓыш желдеткіш бµлмеден ластанѓан ауаны сыртќа сорып шыѓаруѓа арналады.
Механикалыќ желдету орналасќан жеріне байланысты жалпы алмасу, жергілікті жєне
Жалпы алмасу желдеткішті бµлмені барлыќ кµлемі бойынша желдетуге пайдаланады.
Жергілікті желдеткіштіњ сорѓыш жєне ‰рлегіш т‰рлері болады.
Жергілікті сорѓыш желдеткіш – ж±мыс орындарынан шыѓатын зиянды заттарды
Шеберхана жарыѓы. Жарыќ адам организмін айналадаѓы ортамен тыѓыз байланыстырады.
Жарыќ кµз арќылы орталыќ нерв ж‰йесіне єсер етіп, одан
Ж±мыс орындарында жарыќ аз болѓан жаѓдайда кµздіњ кµргіштігі кемиді,
Сонымен ќатар сєтсіз оќиѓалар жєне апаттар жарыќтыњ жоќтыѓынан немесе
Д±рыс жобаланып, ќолайлы орындалѓан жарыќтыњ маќсаты мынада: ж±мыста кµру
Єдетте жарыќтыњ ‰ш т‰рі ќолданылады: табиѓи, жасанды жєне аралас.
Табиѓи жарыќ – жарыќтыњ табиѓат кµздерінен туындайды, жоѓарѓы биологиялыќ
Табиѓи жарыќтыњ жеткіліксіздігінен жасанды жарыќ ќолданылады. Жасанды жарыќ ‰шке
Ж±мыстыќ жарыќтандыру – б±л µндіріс, оќу шеберханаларын барлыќ кµлемі
Авариялыќ жарыќтандыру – ж±мыстыќ жарыќтандырудыњ кездейсоќ сµніп ќалѓан жаѓдайда
Ќорѓаныс жарыќтандыру – ќауіпті учаскелерді (траншей, ќ±быр) шектеуге арналады.
Аралас жарыќ – жалпы жєне жергілікті жарыќтыњ бірге пайдалану
Шеберхана жарыѓына ќойылатын негізгі талаптар:
1. Ж±мыс орындарында жарыќтылыќ гигиеналыќ нормаларѓа байланысты заттардыњ кµріну
2. Жарыќ ж±мыс орындарында жєне айналадаѓы кењістікте біркелкі таралуы
3. Жарыќ адамдардыњ кµз алдында керексіз жарќыл туѓызбау керек.
4. Ж±мыс орындарына жарыќ аѓыныныњ ќолайлы баѓытталуын ќамтамасыз ету
5. Жарыќтылыќтыњ мµлшері єрќашан т±раќты, біркелкі болу керек. Оныњ
6. Жарыќ ќондырѓылары пайдалануда сенімді, ‰здіксіз, ±заќ уаќыт мерзімде
7. Жарыќ ќондырѓылары ешќандай ќауіптілік пен зияндылыќты туѓызбайтын болу
8. Жарыќ ќондырѓылары ќ±рылыста арзан, пайдалануда ыњѓайлы, ќарапайым болу
9. Ж±мыс зоналарында µте ќарањѓы кµлењкелер болмаѓаны жµн. ¤йткені
10. Табиѓи жєне жасанды жарыќ ќондырѓыларын ‰немі к‰тіп, жабдыќтап
Травматизмніњ пайда болу себептерініњ бірі ж±мыс орындарында ќолайсыз жарыќтылыќ
Улы заттар. Улардыњ организмге тигізетін єсері. Кµптеген технологиялыќ процестер
Ењбек барысында єрќашанда кездесіп т±ратын зиянды заттар улар деп
Егер адам организміне кенеттен зиянды заттар кµп мµлшерде кірсе,
Егер организмге біртіндеп ‰немі ±заќ уаќыт бойы аз мµлшерде
Ж±мыс зонасыныњ ауысуында єр зиянды заттыњ аќырѓы шекті концентрациясы
Аќырѓы шеткі концентрация деп к‰нделікті ж±мыс шегінде жєне кµп
Адам организмініњ ќауіптілігіне ќарай зиянды заттар 4 класќа бµлінеді:
Ж±мыс зонасында зиянды заттардыњ наќты мµлшері оныњ аќырѓы шекті
Кєсіби улануѓа ќарсы шаралар. Адамдардыњ улануын болдырмау ‰шін жалпы
1) Зиянды заттар шыѓатын ќондырѓыларды герматикалыќ бµлмелерде оњашалау, яѓни
2) Бµлмелерді тиімді жалпы ауа алмасу желдеткішпен жабдыќтау.
3) Зиянды заттыњ бір бµлімшеден басќа бµлімшелерге тарамауын ќамтамасыз
4) Шыќќан зиянды заттарды ±стау ‰шін арналѓан ќ±ралдарды пайдалану.
5) Ж±мыс зоналарында пайда болатын зиянды заттыњ мµлшерін ‰здіксіз
6) Ењбек ќорѓау жµнінде єрќашан н±сќау жєне баќылау ж‰ргізу.
7) Зиянды заттармен ќатынасы бар адамдарѓа ‰немі медициналыќ байќау
¤ндірісте, оќу шеберханаларында міндетті т‰рде ж±мыстыќ киім болу керек,
Жай территориясында оќу жайына сай ќ±рылѓан санитарлыќ-гигиеналыќ талаптарды, ќауіпсіздік
Шеберханалардыњ метерологиялыќ жаѓдайлары. Адам организміне метеорологиялыќ факордыњ єсері.
¤ндірістіњ, оќу шеберханаларыныњ метеорологиялыќ жаѓдай деп ауаныњ температурасы, дымќылдылыѓы,
Метеорологиялыќ факторлар адамныњ функционалдыќ єрекетіне, кµњіл-к‰йіне, денсаулыѓына ‰лкен єсерін
Дене µте ќызып кетсе дірілдеу, ыстыќ соѓу, естен тану
Ауаныњ тµмен температурасы дененіњ жылуын азайтады, тоњдырады, дене дірілдеп,
Сондыќтан санитарлыќ нормаѓа сєйкес ж±мыс орындарында ауаныњ температурасы мынандай
Ауаныњ жоѓары дымќылдылыѓы да жаѓымсыз метеорологиялыќ жаѓдай туѓызады. Ыстыќ
Ауаныњ µте тµмен дымќылдыѓы да организмге жаѓымсыз єсерін тигізеді.
Ауаныњ ќозѓалысы (ќозѓалыс жылдамдыѓы) адам организміне єрт‰рлі єсерін тигізеді.
Сонымен жоѓарыда кµрсетілген метеорологиялыќ фактор ж±мыс орындарында микроклиматты ќалыптастырып,
4.2 Ағаш өңдеу құралдарымен жұмыс істеу техникасының ќауіпсіздігі
Техникалыќ ќауіпсіздік деп техникалыќ білімдегі ењбек µндірісініњ шарттарын жєне
Оќытушы баѓдарлама бойынша єрбір таќырыпќа байланысты арнайы кµмекші ќ±ралдар
Ењбекке баулу кабинеттерінде техника ќауіпсіздігіне арналѓан б±рыштарда кµрнекі суреттелген
Ќол µнерімен немесе станокпен ж±мыс істегендегі ќауіпсіздік ережесі.
1. Ќол µнерімен немесе станокпен ж±мыс істегенде аяќ пен
2. Ќолµнер ќ±ралдарыныњ немесе станоктыњ сынѓан жерлері болса, оны
3. Станокпен ж±мыс істеп жатќанда айналып т±рѓан аѓашты ќолмен
4. Шашты орамалдыњ астына кіргізу керек;
5. Станоктыњ ‰стіне бµгде заттар ќоюѓа болмайды;
6. Станоктыњ ќозѓалмалы немесе айналмалы бµліктеріне ењкеймеу немесе таќалмау
Негізінен мектеп ќабырѓасында немесе жоѓарѓы оќу орындарындаѓы жалпы ќауіпсіздік
1. Ќандай да болмасын шеберханаѓа кіргенде адамныњ ‰стінде халат,
2. Негізінен шеберханаѓа кіргенде ќатањ тєртіп саќтау керек, алыспау,
3. Шеберхананыњ ішіне кіргенде м±ѓалімніњ, шебердіњ р±ќсатынсыз ешнєрсеге тиісуге
4. Шеберхана ішіндегі ашыќ ток кµздеріне тиісуге, жаќындауѓа болмайды,
5. Шеберханаѓа кіріп м±ѓалімнен, шеберден т. б. ќ±рал-саймандарды алѓанда
6. Станокпен ж±мыс істемес б±рын станокты ќарап тексеріп алу
7. Станокпен ж±мыс істегенде бір-біріне кедергі жасауѓа болмайды, аѓаш
8. Станокта ж±мыс істегенде кµздеріњізге кµзілдірік кию керек, себебі
9. Ж±мыс уаќыты біткен соњ немесе µњдеген ж±мысыњызды аяќтаѓан
Ќай жерде болмасын ќандай станокпен ж±мыс істесењіз де асыќпай,
4. 3 Оқу шеберханасындағы өрт ќауіпсіздігі
¤рттен ќорѓану деп адамдарды оттан ќорѓауѓа, азаматтардыњ мемлекеттік жєне
Ќазіргі µрттен ќорѓаудыњ негізгі міндеті – µрт ќауіпінен ескерту
Жану – б±л жылу мен жарыќтыњ шыѓуын жанамалайтын, заттыњ
Жанудыњ ќазіргі физика-химиялыќ теориясы жануѓа тез айналумен жєне жылумен
¤рт дегеніміз м‰лікке зиян келтіретін арнайы ошаќтан тыс ие
¤рт сµндіру ‰шін ќолданылатын материалдарды µрт сµндіргіш заттар деп
От сµндіргіш заттар арзан, ќолдануѓа ќауіпсіз, материалдар мен б±йымдарѓа
1) ¤ртті сумен сµндіру. Су ењ ќолайлы, µте арзан,
2) ¤ртті су буымен сµндіру. Су буыныњ ресурсы мол
3) ¤ртті кµбікпен сµндіру. Оныњ 2 т‰рі бар: химиялыќ
Кµбіктіњ от сµндіргіш ќасиеті – оныњ меншікті салмаѓы аз
4) ¤ртті инертті газдармен сµндіру. ¤рт сµндіргіш газдарѓа жататындар:
Б±л газдыњ µрт сµндіргіш ќасиеттері µрт зонасында ауа оттегініњ
5) ¤ртті минералды ±нтаќтармен сµндіру. ¦нтаќтар ќ±рамы сілті металдардыњ
Олардыњ µрт сµндіру єсері µрт ошаѓын ауадан оќшаулауѓа жєне
6) ¤ртті ќ±м немесе жапќыштармен сµндіру [34].
Б±л заттар шаѓын µрттерді сµндіруге ќолданылады. Ќ±мды жанѓан жерге
¤рт сµндіру ‰шін пайдаланатын ќ±ралдарды ‰ш т‰рге бµлуге болады:
Бірінші ретте ќолданылатын µрт сµндіргіш ќ±ралдарына жататын жабдыќтар: µрт
Олардыњ ішінде ењ кµп тарап, кењ т‰рде пайдаланатыны ќол
Оќу шеберханасында µрт ќауіпсіздігіне оќытушылар, шеберхана мењгерушісі жєне шеберлер
- барлыќ технологиялыќ процестерді жєне µндірістік ќ±рал-жабдыќтарды ќолданудыњ µртќауіпсіздігін
- жылуды, желдеткішті, электр ќондырѓыларды, технологиялыќ жабдыќтарды ќолданѓан уаќытта
- ж±мысты аяќтаѓаннан кейін ток кµзін µшіріп, ж±мыс орнын
- µрт болѓан жаѓдайда адамдарды тез арада сыртќа шыѓару,
ҚОРЫТЫНДЫ
Оқушыларды еңбекке дайындау тек еңбекке оқыту мен қоғамға пайдалы
Білімді адам ғана тарихи және мәдени дәстүрлерді ұстана алады.
Қазіргі заман талабының тұрмыс мәдениеті бағдарламасы оқушылардың ақпараттық және
Халықтық педагогикадағы тәрбие әдістері сан ғасырлық тәжірибеден жинастырылған. Күнделікті
Еңбек сүйгіштікті, іскерлікті, ұйымшылдықты, адамгершілікпен қайырылымдықты, шыншылдықты, жауапкершілікпен іздеттілікке
Нарықтық экономикада, менеджмент-маркетинг салаларына қатысты негізгі ұғымдарды меңгеру және
Қазақстанда бүгінде қалыптасқан жаңа экономикалық жағдайлар жалпы білім беретін
Еңбекке баулумен үйрету аспектілерінің бірі кең политехникалық дүниетанымды және
Кәсіптік бағдар беруде жеке адамды дамытып, оның қоғаммен байланысын
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Ќазаќстан Республикасыныњ орта білімініњ мемлекеттік стандарты – Алматы, 1998.
Бєкіржан А. Є. Жеке адамныњ ќалыптасуына ќазаќтыњ ±лттыќ ќолµнерініњ
Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері. – Алматы: ТОО «Дайк-Пресс», 1996.
Єбдуалиева Ш. Халыќ µнері. Алматы: «¤нер» 1996. –128 бет.
Карабанов И. А. Технология обработки древесины. - М. :
Ќасиманов С. Ќазаќ халќыныњ ќолµнері. – Алматы: Ќазаќстан 1995.
Кенжебеков Б. Т. Ењбекке оќыту технологиясы // Мектептегі технология
Кенжебеков Б. Т. Технологияны оќытудыњ маќсаттарын аныќтау // Мектептегі
Қоянбаев Ж. Б. Педагогика – оқу құралы. Алматы. «Рауан»,
Матвеев Т. А. Мозаика и резьба по дереву М.,
Муравьев Е. М., Молодцов М. П. Практикум в учебных
Основы художественного ремесла. // Под ред. Барадулина В. А.
Технология. Жалпы білім беретін мектептіњ 7-сыныбына арналѓан оќулыќ //
Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе: Пособие для
Черепахина А. И. История художественной обработки изделий из древесины.
Көпербаев А. Оқушыны еңбекке баулудың тиімді әдістері. // Ұлағат.
Методика трудового обучения с практикумом: Учебное пособие для студентов
Оспанов Т. К. Баранова И. В. Қазақ мектебіндегі білім
Технология пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама. (V-ІX сыныптар).
Технология. Оќыту єдістемесі: Жалпы білім беретін мектептіњ 7-сынып м±ѓалімдеріне
Хасанова А. А. «Технология» Алматы: Атамұра 2002. 646.
Афанасьева В. И., Ерошин Т. И., Пуденко В. П.
Әбдірахманов Б. М., Ембергенова Ж. Е. Ауылдағы шағын комплектілі
Леонтьев А. В. Технология предпринимательства. 9 класс: Поурочное планирование.
Мамыров Н. К., Смагулова Н. Т. и др. Основы
Мурадова Н. С. Воспитание бизнесмена: счего начать? // Частная
Аманбаев Д. Б., Смагулов З. М., Обухов Ю. Д.
Сулла М. Б. Охрана труда. Учеб. пособие для студентов
6
1


10 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^