Жоғары сынып оқушыларға арналған оқулықтарды, жеке шығармаларды және әдебиеттерді шығаратын баспахана жобасы диплом жұмысы
№949


МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com
КІРІСПЕ
1 Технологиялық бөлімі
1.1 Кәсіпорында шағаратын өнімдерінің сипаттамасы
1.2 Өнімдерді басатын әдістерді таңдау
1.3 Полиграфиялық кәсіпорынның сызбасы
1.4 Кәсіпорынның құрылымын жобалау
1.5 Негізгі материалдарды таңдау
1.6 Форма жасау цехы
1.7 Басу цехы
1.8 Кітапшалау – түптеу цехы
1.9 Механикалық - жөндеу цехы
1.10 Лаборатория
1.20 Қойма шаруашылығы
1.30 Зауыд басқармасы
2 Еңбекті қорғау
2.1 Өндіріс факторларының қауіпті және зиян анализі
2.2 Қорғау шаралары
2.3 Ұйымдастыру шаралары
2.4 Микроклиматтық жағдайлар
2.5 Шу және діріл
2.6 Өрт қауіпсіздігі
2.7 Айналаны қоршаған ортаны қорғау
3 Экономикалық бөлімі
3.1 Экономикалық есептер
4 Жобалау бөлімі
Қорытынды
Әдебиеттер тізіміЖұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Жұмыс көлемі: 135 бет
Пәні: Полиграфия

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Технологиялық бөлімі
1.1 Кәсіпорында шағаратын өнімдерінің сипаттамасы
1.2 Өнімдерді басатын әдістерді таңдау
1.3 Полиграфиялық кәсіпорынның сызбасы
1.4 Кәсіпорынның құрылымын жобалау
1.5 Негізгі материалдарды таңдау
1.6 Форма жасау цехы
1.7 Басу цехы
1.8 Кітапшалау – түптеу цехы
1.9 Механикалық - жөндеу цехы
1.10 Лаборатория
1.20 Қойма шаруашылығы
1.30 Зауыд басқармасы
2 Еңбекті қорғау
2.1 Өндіріс факторларының қауіпті және зиян анализі
2.2 Қорғау шаралары
2.3 Ұйымдастыру шаралары
2.4 Микроклиматтық жағдайлар
2.5 Шу және діріл
2.6 Өрт қауіпсіздігі
2.7 Айналаны қоршаған ортаны қорғау
3 Экономикалық бөлімі
3.1 Экономикалық есептер
4 Жобалау бөлімі
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
АҢДАТПА
Дипломдық жобада жоғары сынып оқушыларға арналған оқулықтарды, жеке
Мұнда технологиялық бөлім тарауларының: форма
Технологиялық бөлімі
экономикалық көрсеткіштер 9 бет; жалпы беттер
кестелер 59.
1.9 Лаборатория
Кәсіпорындағы лаборатория кәсіпорын өндірісінің қызметіне белсене қатысады және өндіріске
ру шараларын жүргізеді.
Кәсіпорынға келіп түскен материалдар мен шикізаттардың сапасынан және технологиялық
кәсіпорынға келіп түскен барлық материалдарды және қағаз-
дарды стандартқа және техникалық шарттарына сәйкес келуін
тексереді;
түскен қағаздарға ақырғы техникалық қорытынды көрсеткіштерін құру немесе баспа
кәсіпорындағы сақтауда тұрған қағазды және басқа барлық материалдардың сақталуын
өндіріс цехтарында жүргізетін технологиялық үрдістердің ереже бойынша дұрыс жүруін
өндіріс цехтарындағы бақылау-өлшеу аппаратураларын бақылау;
өндірісте болған ақауларды зерттеу және оларға қарсы шара-
ларды талдауға қатысу.
Жобаланған лабораторияда көрсетілген жұмыстарды жүргізудегі ұйымдастырылған топтар:
аналитикалық химия;
материалдарды бақылау тобы;
құрал-саймандар;
тәжірибелік зерттеу.
47 – кесте - Лабораториядағы талдау және сынау жұмыстарын
жүргізетін арнайы құрылыстар саны
Материалдар қасиеттерінің түрлері
1.Қағаз қасиеттерінің анықтамалары
1м2 қағаздың салмағын анықтағыш Төртбұрышты таразы «К-А»
Қағаз қалыңдығын анықтау Қалыңдық өлшеуіш ТИБ
Қатырма қалыңдығын анықтау Қалыңдық өлшеуіш ТИК
Қағаз ақтылығы дәрежесін анықтау Әмбебап фотометр
Қағаз тегістігін анықтау Тегістеу индикаторы Б-1
Қағаздың сіңімділігін анықтау Майсана май тамшысы әдісі
Қағаз мықтылығын анықтау Динамометр «РМБ-30»
Қағаз күлділігін анықтау Кептіру шкафы «ШО-05»
Қағаз бен қатырма ылғалдылығын анықтау Ылғалды өлшегіш ВА-1
2. Басылым бояуларды сынау
Бояудың оптикалық қасиетін анықтау Фотометр, Калориметр
«ФЭК-М» 1
Бояу үйкелуі дәрежесін анықтау «Клин» аспабы
Бояудың тұтқырлығы мен созылғыштылығын анықтау Тұтқыр өлшеуіш «РБ-8»
Басылым бояуларының жабысқақтығын анықтау Жабысқақтығын өлшеуіш
3. Сынаулар мен бақылаулар
Жабысу уақытын және мықтылығын анықтау Динамометр
Желімдену пластинаның иілгіштігін анықтау Иілгіштік шкаласы
Желім концентрациясын анықтау ВМС сапты аяқ, ВЗ-4
Воронка 1
4. Басқа сынама жұмыстары
Ауаның температурасы мен ылғалдылығын анықтау Тұрмыстық сынапты
психрометрі 1
Ылғалдылықты өлшеу Қылды гигрометр
Бөлшектердің ішкі және сыртқы өлшемдерін
өлшеу Штангельциркуль 1
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Матвеев П.А. Проектирование полиграфических предприятий.
М.: Книга, 1971
2. Аникина К.А. Организация, планирование, управление производ-
ством на полиграфицеских предприятиях. М.: Книга, 1979
3. Левин Ю.С., Матвеев П.А., Маудрих К.Ф. Производственные
4. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфическо-
го производства. М.: Книга, 1975
5. Матвеева Р.В. и другие. Основы полиграфического роизводства.
М.: Книга, 1994
6. Кошелев Е.И., Пергамент Д.А. Брошюровочно-переплетные маши-
ны. М.: Книга, 1996
7. Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплетного произ-
водства. М. Книга, 1980
8. Положение о технологическом обслуживании и ремонте оборудо-
вания полиграфических предприятий. М.: Книжная палата, 1990
9. Попрядухин П.А. Проектирование технологических процессов в
полиграфии. М.: Книга, 1996
10. Новости полиграфии N5 Журнал, 1998-2003
11. Полиграфия N 1-12. Журнал, 2002
12. Полиграфия N 1-12. Журнал, 2003
13. Организация, управление и планирование полиграфических пред-
риятий. Метод указания по курсовому проектированию. М. 1992
14. Нуркеев С.С., Лебедева Л.Н. Касенов А.К. Охрана труда
жающей среды. Метод указания к выполнению раздела диплом-
ного проекта по охране труда и окружающей среды. Алматы.:
КазНТУ, 1998
15. Чижевский И.М. Охрана труда в полиграфии. М.: Книга,
16. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М: Энерго-
атомиздат, 1985
17. Справочник технолога полиграфиста. Часть 6. М.: Книга, 1986
18. Справочник технолога полиграфиста. Часть 5. М.: Книга, 1985
19. Германиес Э.И. Справочник технолога полиграфиста. М. 1975
20. Загаринская Л.А., Гудкова П.М. Полиграфические материалы.
М.: Книга, 1982
21. Загаринская Л.А., Шахкельдян Б.Н. Полиграфические материалы.
М.: Книга, 1975
4 – кесте- Форма жасау бөлімінің жобалауына берілетін
Басылымның аты Атау саны Басылымның
өлшемі Көлемі Таралымы
мың дана
мәтінді,
бейнелер мұқаба мәтінді мұқаба
Жоғары сынып оқу-
шыларға арналған
оқулықтар
40
60 х 90 1/16
13
25
1+1
4
520
160
Жоғ. сынып оқушы-
ларға арналған
жеке шығармалар
50
60 х 90 1/8
10
50
4+4
4
6000
200
5 – кесте - Форма жасау жұмысына
Басылымның аты Атау
саны Басылымның
өлшемі Бояулығы Көлемі
Ф. б. т Табақтың сызуы Монтаждалған табақ саны Мон-
таждың
уақыт
нормасы
Еңбек
сиым-
дылығы
мәтінді мұқаба
табақ
саны уақыт
нор-
масы еңб.
сиым-
дыл. бір атау барлығы
Жоғ. сынып
оқуш. арнал-
ған оқулық
40
60 х 90 1/16
1+1
4
13
41
0,50
54
17
680
1,8
1224
Жоғ. сынып
оқуш. арн.
жеке шығар-
малар
50
60 х 90 1/8
4+4
4
10
204
0,50
52,4
44
2200
1,8
3960
Мамандандырылған
құрам
Са
ны Айлық жалақы
мың тг Жалақы
қор
мың тг
Жалақы қордан әлеуметтік
төлемдер (мың ) Жалақы
қор
әлеум.
төлемдер
мың тг
Біреуі Барлығы
Мемлек.
зейнеткер
қоры,10% Әлеумет.
салықтар
21% Әлеумет.
төлемдер
НДС 16%
Директор
1 17,5 17,5
Бас инженер
1 16 16 57,5 5,75 12,1 9,2 84,55
Директор орынбас.
1 16 16
Машинист хатшы
1 8 8
Өндірістік бөлім
Бас технолог-
тапсырысты қабылд.
1 16 16 24 2,4 5,04 3,84 35,28
Есептеуші
1 8 8
Еңбекті қорғау және жалақыны есептеу бөлімі және өндірістік-экономикалық бөлім
Бөлім бастығы
1 14,5 14,5
Аға инженер-эконом
1 13 13 34,75 3,475 7,3 5,56 51,08
Аға бақылаушы
1 7,25 7,25
Бухгалтерия
Бас бухгалтер
1 11,5 11,5
Бухгалтер
1 8,5 8,5 28 2,8 5,88 4,48 41,16
Ақша таратқыш
1 8 8
53 – кесте – Зауыд басқармасының, инженер техника жұмыскерлерінің,
көмекші жұмысшыларының жалақылар есебі 53 – кесте – Жалғасы
Мамандырылған
құрам
Саны Айлық жалақы
мың тг Жалақы
қор
мың тг Жалақы қордан әлеуметтік
төлемдер Жалақы қор
әлеум.төлем.
мың тг
Біреуі Барлығы
Мемлек.
зейнеткер
қоры, 10%
Әлеум.
салықтар
21% Төлемдер
НДС 16%
Техникалық бөлім
Бас механик 1 11,5 11,5
Бас инженер 1 11,5 11,5 44 4,4 9,24 7,04
ТК бойынша инжен. 1 10,5 10,5
ОТК б\ша инженер 1 10,5 10,5
Қамтамасызету бөлімі
Тазарту 1 8,5 8,5 16,5 1,65 3,47 2,64 24,26
Қамдау агенті 1 8 8
Кадр инженері 1 16 16
Есепші 1 8 8
АХО
Тазалаушы 2 5 10
Сыпырушы 2 5 10
Бас күзетші 2 3,5 7 33 3,3 6,93 5,28
Лифтер 2 3 6
Барлығы 237,75 23,78 49,94 38,05 349,57
48– кесте - Жалғасы
Жиһаз және жабдықтар атауы
Түрі,маркасы Саны Габариттік
өлшемі, м Алатын орын
ауданы, м Баға (мың тг)
біреуі барлығы біреуі Барлығы
4. Материалдарды бақылау тобы
Лабораториялық стол ВТУ-20-54 2 2,5 х 0,65 1,63 3,26
Тартпа шкафы ВТУ-5-54 1 2,5 х 0,73 1,83 1,83
Аспаптар үшін шкаф ВТУ-24-54 1 2,0 х 0,6 1,2
Материалдар үшін шкаф 17-198-200 1 1,5 х 0,7 1,05
Аспаптар столы прейскурант 131 451 2 1,5 х 0,7
Кептіру шкафы Ш-005 1 0,7 х 1,0 0,7 0,7
Жуғыш-раковина Торг-сеть 1 0,6 х 0,55 0,3 0,3 1,3
Жазба столы Прейскурант113 500 1 1,1 х 0,65 0,72
11,16
45
28,04
106,33
Ұзындығын 100,4 м, ал енін 50,1 м деп қабылдаймыз.
Адам жүретін тратуарлары 0,9 м – ден кіші болмау
Жобаланған кәсіпорын өндіріс үйлері екі қабатты. Бірінші қабат колонна
Бірінші қабаттағы цехтар;басу, қалыптау цехы, қоймалар, механикалық жөндеу цехы,
Өндіріс үйлерінің түс көрінісі
Өндірістегі еңбек өнімділігін көтеру үшін шаршағаннан сергітетін, көңілді көтеретін
1.Қызыл түсті болу ( рұқсат етілмейтін қауіпті жерлерде қолданылады).
2.Қызыл-сары түс болу – сақтандыру түсі. Қауіпті жарақат қауіпті
3.Жасыл түс болуы ( қауіпсіздік ) қауіпсіздікті нұсқайтын, белгі
4.Көк түс ( ақпарат беруші ) ақпарат бөлшектері болу
5.Қара және ақ түсті ( ерекшелендіретін ) басқару пультын
Қосымша үйлер
Полиграфиялық кәсіпорында санатарлық – түрмыстық үйлерін, әкімшілік басқару бөлімшелері
Физикалық, техникалық күштер түскен кездегі демалатын орын қарастырылған. Ол
Медициналық пунк барлық цехтарда ыңғайлы жерде, бірінші қабатта орналастырылады.
38- кесте –Негізгі жабдықтардың күрделі жөндеу еңбек
сиымдылығының есебі
Жабдықтар атауы
Маркасы
Саны
Жөндеу
циклі Жөндеу еңбек
сиымдылығы,
нормасы
біреуі барлығы
Автоматтандырылған көшірме
рамасы OVACOV
45 HD
1
6
100
100
Автоматтандырылған және
офсетті пластина ағынды желі
NP – 125
1
4
425
425
Бақылау таңба алу станогы Zetakont
703-1
1
8
200
200
Төрт бояулы офсетті парақты
мәшине
Rapida 104
2
6
1160
2320
Бір бояулы басу мәшинесі POLLY 166 1
Бір пышақты кескіш мәшине Сейпа 1 8 400 400
Пленка желімдеу мәшине Дуофан 1 6 200 200
Касетті бүктеу мәшине
ФК – 30
ФК – 70 1
3 6
6 210
210 210
630
Жинау мәшинесі ЛП881/2 1 7 455 455
Жіппен тігу автоматтары 2БДНШ-

6
6
380
2280
Кітапты түптеу ағынды желі Sigloch 1 7 1380 1380
Қатырма кесу мәшинесі SLV-1300 2 8 65 130
Мұқаба жасау мәшинесі БДМ -60 1 8 480 480
Бумалау мәшинесі ПУА-1 1 7 415 415
21 – кесте – Басу цехының жабдықтар тізімі
Жабдық және жиһаз
атауы Саны Габариттік
өлшемі,м Алатын орын ауданы, м2 Баға , мың теңге
біреуі барлығы біреуі барлығы
Rapida-104 2 9,5 х 3,72 35,34 106,02 100000 200000
Бір пышақты қағаз кесу мәшине
Сейпа
1
2,56 х 2,584
6,615
13,23
900,0
900,0
Баспагер столы 2 0,8 х 1,0 0,8 1,6 20,0
Материал үшін шкаф 3 1,8 х 0,8 1,44 10,08
Майлау және сүрту материалды
сақтау шкафы
2
1,08 х 0,8
0,864
1,73
30,08
60,16
Қабылдау столы 10 1,4 х 1,3 1,82 20,02 23,56
Электр шкафы 2 0,6 х 1,0 0,6 1,2 52,0
Polly 166 1 2100 х 2225 4,67 4,67 6000
Жуғыш раковина 4 1,65 х 1,36 2,24 8,96 3,0
Кеңселік стол 5 1,1 х 0,65 0,715 3,58 26,00
Барлығы
225,11
207900,93
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Қандай да бір керекті зат болсын оның өндірілуі, сол
Өндірісте өнімді шығаратын негізгі жабдықтар өз талаптарымен қанағаттандыру керек.
Енді осы кәсіпорынның жұмысшыларының қызметкерлерінің еңбектерін, адамдардың өздерін іскерліктерін
Менеджмент осы ғылыми объектілерін кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару кезінде
Ұйымдастыру жұмысы- бұл еңбек пен түрлі ресурстарды қосып жоспарланған
Инженерді дайындаудың өзі үш сатыға бөлінеді:
а) ғылыми- техникалық дайындау;
б) конструкциялық дайындау;
в) технологиялық дайындау.
Ғылыми- техникалық деп – бұл ғылыми шығарманы негіз етіп
дайындап, бұл құжаттағы келешек өнімнің негізгі көрсеткіштерін белгілейді: шығарылатын
Кәсіпорында жүргізілген жұмыстарға бақылау қажет. Сол үшін техникалық бақылау
Техникалық бақылау- бұйымды жасағанда әр сатыдағы сапаны және технологияны
- бақылауға барлық тетіктердің тобы, барлық жұмыстар жату керек;
- бақылау әдістері өндіріс үрдістеріне сәйкес болу керек;
- әрбір бақылаушы жұмыскерлердің міндеті анық бекітілген болу керек;
- ақау болған жағдайда жауапты адамдарға айып салу керек.
Бақылау әдісі айқын операциялардан құрылады: сырттан қарау, өлшемін өлшеу,
Қазіргі техникалық бақылау: компьютерлік дисплейде немесе жалпы
панельде көрсетеді. Бұл әдістің ерекшелігі- жіберген қателіктерді жедел жөнге
Өндірістегі атқаратын жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру қажетті:
1. Жұмыскерлердің әр тобын оптималды бекіту;
2. Жұмыскерлерді өндіріс үрдістеріне үйрету;
3. Олардың жұмыс орнын, міндетін тағайындау;
4. Жұмыс орнын қауіпсіз және ыңғайлы ұйымдастыру;
5. Еңбектерін ереже бойынша талап ету және жалақыны төлеу.
Енді кәсіпорынға қызмет етуші шаруашылықтарды қарастырамыз. Энергия шаруашылығы кәсіпорынды
Кәсіпорындар электрэнергия үшін төлегенде қойылған қуат үшін (КВ) және
АННОТАЦИЯ
Дипломный проект посвящен разработке технологической части проекта типографии, выпускающей
В проекте разработаны все основные цеха и подразделения предприятия:
В дипломном проекте даны технико – экономические показатели преприятия,
- Технологическая часть состоит из
- охрана труда состоит из
- экономическая часть состоит из
- строительная часть диплома состоит из 6 листов.
Полиграфиялық кәсіпорындағы жұмысшылардың алдында тұратын негізгі мақсаты – жоғарға
Кәсіпорында жұмыстарды ұйымдастыру технологиялық үрдістерін және қазіргі заманға сай
Өнімдердің сапалығының технологиялық негізінде жататыны: технологиялық режимі, жабдықтардың дәл
Жобаланған жоспар бойынша басылымның өндірісте өтуінің технологиялық графигі құрастырылады.
Кәсіпорында шығаратын өнімдердің сипаттамасы
Жобаланған кәсіпорын жоғарғы сынып оқушыларға арналған оқулықтарды, шығармаларды, әдебиеттерді
Тапсырмада келесі басу өнімдердің түрлері қарастырылған:
1 – кесте – Басылымның техникалық көрсеткіштері
Басылым
аты Атау
саны Өлшемі
және
бөлшегі Көлемі
ф.б.т. Таралы-
мы мың
дана Бояу-лығы Қап-тау түрі Бет
саны Дәп-тер
саны
Жоғары
сынып
оқушыла-рына
арналған
оқулықтар
40
60х901/16
13
25
1 + 1
№4
208
6,5
Жоғары сынып оқушыла-
рына
арналған
жеке шы-
ғармалар
50
60х901/8
10
50
4 + 4
№4
80
5
Лаборатория ауданының және құрылысқа кеткен шығынның
есебі
Жабдықтардың алатын ауданы – 28,04 м2
Лаборатория түзету коэффициенті – 3
28,04 х 3 = 84,12 м2
25 % қабырға қалыңдығы, баспалдақ торлары, тұрмыстық қызмет үйлері.
84,12 х 0,25 = 21,03 м2
Лабораторияның жалпы ауданы – 105,15 м2
105,15 х 8 = 841,2 мың тг
1 м2 бағасы 47,700 тг, 3 %
жалпы баға қосындысы – 866,5 мың тг
Жабдықты және жиһазды сатып алу құнын және амортизациясын есептеу
Жалпы жабдық бағасы: 106,33 мың тг
Есепке алмаған жабдықтарға 20 % 21,3 мың тг
106,33 + 21,3 = 127,6 мың тг
15 % монтаждау мен тасымалдауға – 19,2 мың
Жалпы қосындысы: 146,8 мың тг
Амортизациялық есептеу 10 % - 13,2 мың тг
50 – кесте - Лабораторияда пайдаланатын құрал-саймандар бағасы-
ның тізімі
Құрал-саймандар атауы Саны Біреуінің бағасы,
мың тг Барлығының бағасы,
мың тг
Аналитикалық таразы 1 9,1 9,1
Төрт бұрышты таразы 1 6,5 6,5
Қалыңдық өлшеуіш 1 1,3 1,3
Фотометр 1 26 26
Тегістеу индикаторы 1 22,1 22,1
Динамометр 1 29,9 29,9
Кептіргіш шкафы 1 5,9 5,9
Калориметр 1 7,4 7,4
«Клин» асабы 1 0,79 0,79
Психометр 1 13 13
Гигрометр 1 9,9 9,9
Штангельциркуль 1 5,9 5,9
Тұтқыр өлшеуіш 1 2,7 2,7
Микроскоп 1 4 4
Жабысқақты өлшеуіш 1 19,5 19,5
Барлығы 15
164
1.2 Өнімдерді басу әдістерді таңдау
Соңғы жылдары офсетті басылым әдісі белсенді түрде дамығаны байқалып
Офсетті басылым әдісі келешегі бар және негізгі басылымдардың бірі.
Басу әдісін таңдауда ең бірінші рет басылым түріне, полиграфиялық
Офсетті басу әдіспен көлемін көп шығаруға қолданатын жерде жоғары
Қазіргі уақытта офсетті басылым әдісін ірі арнаулы, кіші аудандық,
Құрал-саймандар бағасы: 164 мың тг
Жабдық бағасы: 106,33
Жалпы бағсы: 270,33 мың тг.
Есепке алмаған жабдықтарға 20 % - 54,1мың тг
54,1 + 270,33 = 324,5 мың тг
Тасымалдауға және монтаждауға 15 % - 48,7 мың тг
Жалпы баға - 373,2 мың тг
Амортизациялық есептеу 10 % - 33,6 мың тг
Пайдаланған электр энергиясының бағасы
Электрэнергия шығыны келксі теңдеумен орындалады:
Sэ = U x n x Fd x Бэ,
U – қажетті тоқ қуаты, кВт;
n – тоқ қуатының жұмсалу коэфициенті
Бэ - электроэнергиясының бағасы, кВт * сағ
1кВт * сағ бағасы: 5,0 тг
Fd - жабдықтың жылдық уақыт қоры.
51 – кесте - Лаборатория жабдықтарының қуаты
Жабдықтар маркасы Саны Қуаты,кВт
Біреуі барлығы
Кептіргіш шкаф 1 1,1 1,1
Муфельді пеш 1 2,6 2,6
Электр пеш 1 1,85 1,85
Электрлі плита 1 1,0 1,0
Барлығы
6,55
Sэ = 6,55 х 2 х 2096 х 4,8
Пайдаланған жарық энергиясының есебі
U1=U/К7 х Тс х К4 х К8
U 1– барлық пайдаланатын шамның қуаты, кВт;
Tс – шамның жану уақыты, кВт/сағ;
K7 – бірғалыпты жану коэфициенті;
K4 – жүйелік және трансформаторлар КПД;
K8 – жарық коэфициенті;
1 м ауданға 8 ватт күндізгі жарық шамы.
Лабораторияның жалпы ауданы: 105,15 м2
105,15 х 0,008 = 0,8412 кВт
U = 0,8412 x 1000 x 0,8 / 0,94
Е = 715,92 х 5,0 = 3580 тг
Өндіріс үйлері қабылданған норма құрылыстық жобалау ережелеріне сәйкес жобаланады.
4.1 Өндіріс үйлерін аулаға орналастыру,аудан орнын таңдау
Полиграфиялық кәсіпорын құрылысына жер ауданын жер аэродинамикалық сипаттамасына және
Ол жер мүмкіндігінше тегіс, атмосферасы ауысуға бейім, кебу, күн
Кәсіпорын ауданын мына теңдеумен анықтауға болады:
S = N * a + в /h,
Мұнда N – кәсіпорындағы жұмысшылар саны;
а – бір адамға шаққандағы аудан (15 м2 /
в – көлік жолдары алатын аудан, м2;
h - өнеркәсіп кәсіпорынды жобалауда қабылданған норма
бойынша алатын аудан коэффициенті (h = 0,40)
138 * 15 + 77 = 5368
S = 129 * 15 + 77/0,40 = 5030
Механикалық жөндеу – инженерлік ғимараттардың, кәсіпорын жүйесінің және жабдықты
дұрыс жұмыс атқаруын қадағалау үшін тағайындалады.
Жөндеу қызмет әрекетіне байланысты техниканың қызмет істеу уақыты едәуір
қызметі жоспар бойынша жөндеу (АЖЖ) жүйесі бойынша жабдыққтың профилактикалық
және негізгі түйін қызметтерін күрделі (капитальный) және ағынды (текущий)
Механикалық жөндеу цех полиграфиялық кәсіпорында қосымша өндірістің негізгі цехтарының
ЖМЦ келесі міндеттерін орындау керек:
Негізгі және қосымша жабдықтарды жөндеу;
Жабдықты модернизациялау;
Негізгі өндіріс үшін механизация амалдарын ұйымдастыруын дайындау.
Жөндеу жұмысын календарлық жоспар бойша жүргізеді. Смен сайын жөндеу
Қабылданған құрылым үш жыл ішінде бір күрделі немесе ағынды,
профилактикалық қарау жұмыстары орындалады. Бір айдың ішінде
жабдыққа қызмет істеу түрлерінің біреуі жүргізіледі: ағынды, тексеру және
Бұл қызметтердің барлығы мәшинелердің екі сменмен жұмыс істеуіне тағайындалған.
Құрылыстық жұмыс түрі бойынша бөлінеді.Полиграфиялық жабдықты жөндеуінң тиімділігі жөндеу
Техникалық шара да жабдықтың констукциялық ерекшеліктерін есепке алады,
Қорыта айтқанда,жөндеу қызметі,өндірісте жабдықтың техникалық күй дәретін және жабдықтың
Әр жөндеу жұмысының алдында негізгі ақаулық қызмет ету тізімі
Негізгі материалдарды таңдау
1.5.1 Негізгі қағаз
Офсетті басылым әдісіне, ерекше қасиетіне, басылым про-
цесі негізіндегі дымқылға төзімді қағазы қажет. Қағаз бетінің талшықтары
үлкен орын алады. Егер РН көрсеткіші 4-тен аз болса,
сеткіштерін техникалық көрсеткіштері анықтайды. Қағаздың кеуекті (пористое) қасиеті, оның
Қағаздың дымқылдығы – маңызды қасиеттерінің бірі. Ол қағаздың басылым
Қағаз сыртқы ортаның климатына өзгергіш болады, ол қағаздың технологиялық
Акклиматизациялау бөлімінің және офсетті цехтың климаттық
шарттарын қолайлы тағайындау керек.
Тираж басу қағаздары бір қағаз комбинатынан және бір сортты
Жобаланған басылым үшін N1 Сыктывкар 80г офсетті қағаз қолданады.
Қағазды форзацқа пішкенде талшықтары мәшине жүйесіне және блок түбіне
Басылымға бояу таңдау
Басылым сапасына қолданылған басылым бояуының қасиетіне байланысты айтарлықтай.
Офсетті басылым бояуына бірнеше техникалық талаптар жатады:
1. Біркелкі, жақсы ұнтақталған майлы паста түрінде болу керек;
2.Бояу тұтқырлығы басылым қалып мінездемесіне және басылым жылдамдығына сәйкес
3. Таңбадағы басу түсі үлгідегімен сәйкес болу керек;
4. Таңбадағы бояу бетіне жағылмайтын солқылдақты болу қабыршағы аз
5. Басу күйінде бояу біліктерінің бетінде кеппеуі, буланып қойғанда
6. Бояулар жетерліктей жарыққа төзімді болу керек.
Офсетті бояулар басылым форманың ашық жерлерін майлануға тиісті және
луіне көз жеткізіп барып таңдау керек.
Офсетті басу мәшинелерінің өнімділігі және алынған басылым-
ның сапасы пайдаланған бояудың техникалық қасиетіне байланысты. Жобаланған басылым
Бір бояулы табақты офсеттік басылым мәшинесі
POLLY 166
15 – кесте - Polly 166 техникалық мінездемесі
- электронды басқару жүйесі “Omron”;
- қабылдау – шығару құрылымы (буманың биіктігі 460
- ылғалдау құрылымы;
- бір жүйелік өзібергіштің беру басы;
- компрессор “Besker 60”;
- диагностикалық дисплеймен орналасқан басқару пульті;
- қолмен жөндейтін орталық майлау жүйесінің құрылысы;
- дискілі шығару барабаны;
- электромагнит арқылы іске қосу жүйесі;
- табақты қағаздың максималды өлшемі, мм 485 х
минималды өлшемі, мм 290 х 310;
басылатын максималды алаңы, мм 475 х 650;
жұмыс жылдамдығы 1000 таңба/сағ;
бояулығы 1+0;
1м2-та қағаздың тығыздығы 30-350г;
қағаздың қалыңдығы 0,45 мм;
басу форматының өлшемі мм, 650 х 530 х 0,30;
офсеттік резеңке өлшемі, мм 664 х 560 х
өзібергіштің жүйесінде флюоресценттік жарығы;
таңбаның екінші жағына ақау түсірмейтін құрылымы;
габариттік өлшемі, мм 2100 х 2225 х 1700;
салмағы, кг 2500;
қуаты, кВт 7,5.
19 – кесте - Басу цехының негізгі жұмысшылардың
Мамандық
аталуы Дәре-
жесі Саны Жұмыс істеу
уақытының
қоры Сағат-
тың
тариф
ставка-
сы Квн Жалақы-
лар қо-
сынды-
сы
мың тг Әлеуметтік
бір
жұмыс-
шы Барлы-
ғы
Мем.
зейн.
қоры 10% әлеум.
салық
21%
Баспагер 6 2 1911 3822 39-16 1,0 149,670
Баспагер 5 1 1911 1911 36-45 1,0 69,656
Баспагер 4 2 1911 3822 33-90 1,0 149,670
Баспагер 3 5 1911 9555 31-80 1,0 303,849
Баспагер 2 1 1911 1911 30-15 1,0 57,616
Барлығы
730,4 73,0 153,39
20 – кесте - Инженер техникалық, қосымша жұмысшылар және
көмекші жұмысшылар жалақыларын есептеу және
штаттық тізімі
Мамандық
атауы Саны Айлық
жалақы, тг Жылжық жалақы
қоры, мың тг Әлеуметтік
төлемдер,
мың тг
10% 21%
Цех бастығы 1 13000 156000 15,600
Технолог 1 11000 132000 13,200
Механик 1 11000 132000 13,200
Аға мастері 1 10500 126,0 12,600
Мастер 2 10000 240,0 24,000
Жөндеуші 2 8000 192,0 19,200
Бухгалтер –
есептеуші
1
6000
72,0
7,200
15,120
Көмекші
жұмыскерлер
2
5000
120,0
12,0
25,2
Тазалаушы 1 5000 60,0 6,0
Барлығы
1230 123,0 258,300
22 – кесте - Форма жасау бөлімінде және
Материалдар
атаулары Бірлік
өлшемі Есеп
бірлігі Есеп
бірлігінің
саны Есеп
бірл-ң
нормасы Қажетті
сан Есеп
бірлік
бағасы,тг Жалпы
бағасы,
мың тг
Монометал форма дана бір дана 2640 1,2 2640
Ортофосфор ерітінді мл бір қалып 2640 15 2640 0,6
Жабыстырушы лента м бір рулон 2640 1,20 2640 1,15
Астролон табақ г бір рулон 2640 120 2640
Жарық сезгіш қағаз погон м бір рулон 2640 0,63
Спирт мл бір қалып 2640 30 2640 0,36
Пластинаға арналған
айқындауыш
мл бір
пластина
2640
15
2640
0,6
23,8
Бояулар г бояу таңба 6500
100000 113 106500 1,39 16,728
Ылғал спирт л парақ таңба 6500
100000 0,25 31500 533 16,789
Комбификс л парақ таңба 6500
100000 0,1 31500 530 16,,695
Керосин л декель 31500 1,5 31500 18 850,5
Мәшинеге арнаоған май г парақ таңба 31500 40 31500
Офсеттік резина погон м бір валға 8 0,06 8
Ветошь г бір смена 2 58 730 0,34
Мұқабаға арналған пленка
ПН N5
м табақ
қағазы
3500
0,03328 215000
725000
600
18,78
Барлығы
4750,27
20% қосылған құнның салығы – 950,054
23 – кесте – Басу цехының жабдықтар қуаты
Жабдықтың
маркасы Саны Жабдықтың
жылдық
уақыт қоры,
сағ Қажетті
ток
қуаты,
кВт Қуат
коэфф. 1 кВт
бағасы
+16%
НДС Электр
энергияға
кеткен шығын,
мың тг
біреуі барлығы
Rapida 104 2 2520
Polly 166 1 2520
Электр шкаф 2 2520
Барлығы
3470,0
Электр энергияға кеткен шығын
Sэ=2772,7 мың тг
Электр жарығына кеткен шығынды есептеу
U1=U х Тсағх К4 х К8 х К7
1м2 ауданға 8 ватт – күндізгі жарық шамы
U=229,29 х 0,008=1,83 кВт
U1= 1,83 х 1000 х 1,41 х 1,1/0,94=3019,5 кВт/сағ
Е = 3019,5 х 5,0 = 15097,5 тг
Жабдықты сатып алу құнын және амортизациясын есептеу
Жабдықтың бағасы – 207900,93 мың тг
20% есепке алмаған жабдықтар үшін:
207900,93 х 0,2=41580 мың тг
15% монтажға және тасымалдау үшін:
(207900,93+41580) х 0,15=37422,15 мың тг
Амортизациялық есептеу
Са=Кжаб х Р/100%
Са - амортизациялық есеп;
Р- амортизациялық есептеу проценті;
Кжаб- жабдықты сатып алу шығын.
Са=207900,93 х 11,3/100=23492 мың тг
Басу цехының ауданын және құрылысқа кеткен шығынын
есептеу
Жабдықтың алатын орын ауданы – 229,29 м2
Басу цехына берілген түзету коэффициенті – 4
229,29м2 х 4=917,16м2
25% қабырға қалыңдығына, баспалдақ торларына, тұрмыстық қызмет бөлмелер:
917,16 х 0,25=229,29
Басу цехының жалпы ауданы:
917,16+229,29=1146,45м2 = 1146м2
Цехтың кубатурасы – 4584 м3
1м2 бағасы – 47700 тг
4584м3 / 400 х 19080=218657 тг
Жалпы бағадан ғимаратты жөндеуге 3% бөлінеді:
218657 х 0,03 = 6559,70 тг
Жалпы шығыны
218657+6559,70=225217 тг
24 – кесте -Форма жасау және басу цехтарының
жинағы
Жұмсалған қаражат тобы Есептеу әдісі Барлығы,
мың тг
Негізгі материалдар
4750,27
Мемлекеттік зейнеткерлер қорына 10% жалақы қордан 271,12
Әлеуметтік салықтар 21% жалпы қордан 569,49
Жабдықты қамтамасыз ету шығыны:
-ұсақ жөндеу
-электр энергияға
-амортизациялық есептеу
-есепке алмаған шығындар
-есепке алмаған жабдықтар
7% жабдық бағасынан
1% жалақы қордан
20% жабд. бағасынан
14,85
3585,85
24622
25,96
424,23
Цехтық шығын:
-жалпы жұмыскерлер жалақысы
-өндіріс үйді жөндеуді қамсыздандыру
-электр жарығын қамсыздандыру
-өндіріс үйдің амортизациясы
-еңбекті қорғау
-есепке алмаған шығындар
3% өнд.үйдің ғимарат
бағасынан
2,8% өнд. үйдің бағасынан
2% жалақы қордан
2% жалақы қордан
2596
1,92
20600,31
1718,73
51,91
51,91
Барлығы
59284,55
Алдыңғы топта есептелмеген шығын 5% топ қосындысынан 2964,25
Цехтың өз құнының қорытындысы
62249,25
Жалпы баспахана шығыны 10% цехтың өз құны 6224,93
Өндірістік өз құндық қорытынды
68474,18
Басқа да шығындар 3% цехтың өз құны 2054,23
Толық өз құндылық
70528,41
Кітапшалау-түптеу цехы
1.7.1 Технологиялық процесстің детальдық өңдеуі
Парақтарды тегістеу
Тегістеу деп- екі өзара перпендикуляр беттер арқылы парақтар-
ды тегістеу процессін айтады. Парақтарды кесуге дейін тегістеу керек.
Тегістеуді қолмен немесе арнайы мәшинелерде, станоктарда істелінеді.Қолмен тегістеу өте
цияландырылған тегістеуді қолға алу керек.
Парақтарды тегістеуге дейін немесе одан кейін санауға болады.
Тегістеуге дейін санауды қолмен істейді. Ол көп уақытты талап
Парақтарды кесу
Кесу дегеніміз – басылған немесе түптеу материалының парақтарын керекті
1. Сызықты өлшемдегі ауытқу кесудің ұзындығы бойынша 1мм-ден аспауы
2. Барлық парақтар кесілгеннен кейін төрт бұрышты формада болуы
3. Парақтардың бекітілген қисығы 0,1%-дан аспауы керек;
4. Кітапшалар үшін мұқабалар, открыткалар, этикеткалар кескенде белгіленген ауытқулар
Парақтарды бүктеу
Бүктеу дегеніміз – қағаз парақтарды дәптерлерге бүктеу операциясы. Олар
Текстік парақтарды бүктеу – дәптерлер алу үшін керек. Олар
Дәптерлерде бүктеу сызығының орналасуына байланысты бүктеу – параллель, перпендикуляр,
Парақтарды перпендикуляр бүктегенде әрбір бүктеу сызығы бір-біріне перпендикуляр болып
Үш сызықты бүктеу- дәптердің жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді. Өйткені
Дәптерлерді және форзацтарды пресстеу
Бүктеудің сапасы көбінесе бүктелген орнының қысылғандығына және сызықтың орнындағы
Бүктелген орынның қатты қысылғаны келесі операциялар – форзацтар желімдеу,
Барлық бүктелген өнім қателіктер болмас үшін пресстеу керек.
Пресстеу пачкаларда орындалады, әр пачкада 250-500 дәптерге дейін.
Пресстеу операциясы кітапшалау-түптеу өндірісінде кеңінен қолданылады.
Дәптерлерге қосымша элементтерді біріктіру
Форзацтардың негізгі белгілеуі кітап блогын түптеу қабымен бі-
ріктіру. Одан басқа форзац басылымның сыртқы безендіруінің элементі.
нады. Жобаланған өнім үшін қарапайым желімденетін форзацтар қолданамыз. Оларды
Процесс кезегі бойынша форзацтарды блокқа желімдеу операциясы басталады. Бұл
25 – кесте - ФК-30 бүктеу мәшинесінің техникалық сипаттамасы
Парақтардың өлшемі
максималды
минималды
Қуаттылығы, кВт
Габариттік өлшемі
Өнімділігі, м/мин
Салмағы, кг
30 х 45
13,5 х 17,5
0,6
1,75 х 0,8
60-120
477
Блоктарды жинақтау
Жинақтау деп – бүктелген парақтарды және қосымша элементтерді анықталған
Кейінгі кездері мәшинені дайындау, жұмысқа реттеу ең маңызды болып
26 – кесте – ЛП881/2 мәшинесінің техникалық сипаттамасы
Максималды өлшемі,мм
Минималды өлшемі,мм
Қуаты, кВт
Өнімділігі, цикл/мин
Алатын орын ауданы, м
Салмағы, кг 400 х 320
120 х 90
0,5
32-100
2,7 х 0,85
350
Блокты жіппен тігу
Кітаптық блоктарға жинақталған дәптерлерден қалыпты блок алу үшін және
Жіппен тігу – ең ескі және жеке дәптерлерден жинақталған
Берілген басылымдар капронды екі қабатты жіппен марляда тігіледі. Жобаланған
лер зауытынан шыққан тігін мәшинелері қолданады. Кейінгі шыққан әмбебап
27 – кесте – 2 БНШ – 6А
Тігін дәптерлерінің өлшемі
ең кіші, см
ең үлкен,см
Жұмыстың жылдамдығы , цикл/мин
Қуаттылығы, кВт
Габариттік өлшемі, м
Салмағы,кг
11,5 х 17,5
23,0 х 30
115
2,1
2,03 х 1,53
1300
Блоктың түбін қысу
Жіппен тігілген кітап блогының өңделуі түбін қысудан басталады. Барлық
Блоктың түбін қысу операциясынан сапаны бақылауға дейін Sigloch ағынды
Блок түбін желімдеу
Блоктың түбі қысылғаннан кейін оны желімдейді, яғни түбіне белгілі
Түбін қысылған , қырлы кітап блоктардың түбіне желім жағу
Кітап блогының түптерінің желімдену сапасы көбінесе желімнің құрамына және
Кептіру құрылғысы қандай блок қалыңдығы болсын бір қалыпты температурада
Блокты үш жағынан кесу
Түбі бойынша қысылған, желімделген және кептірілген блоктар келесі технологиялық
масының trim – tec 560 кесілген
Блок түбіне каптал және қағаз лентасын желімдеу
Каптал кітаптың безендіру элементі болып табылады. Капталды дайындаған кезде
Қағаз тілімі блоктың түбіне капталдан кейін желімденеді. Ол блокқа
Кесілген блоктар жолды тасымалдағыш құрылғысымен блок түбіне қағаз тілімін
Блокты түптеу қабына кигізу
Кітап блогының түптеу қабына бекіту-кигізу деп аталады. Блокты қапқа
Блокты қапқа кигізу кітаптық басылымдарды даярлаудың соңғы операциясы емес.
Кітапты қысу және штриховка жасау
Дайын кітаптар блоктар мықты қысылу мақсатында престелу керек. Қысуды
Штрихтеу – расстав орны мен жақтар арасында, кітап түбіне
Қатырманы және материалдарды кесу
Қатырма кесу үшін кеңінен қатырма кесу мәшинелері қолданы-
лады. Жобаланған өндірісте қатырмалық жақтарды кесу үшін SLV –
Рулондық қағазды және техникалық матаны белгіленген ені
бойынша бобина кескіш мәшинеде орындайды. Полиграфиялық өндірісте бобина
Түптеу қабын даярлау
ВДМ 60 Horanf фирмасының әмбебап көп қырлы дайындауында аз
тырма +отстав) машина. Қажетті түптеу өлшеміне тез келтіруге
28 – кесте – ВДМ 60 мәшинесінің техникалық
Өнімділігі, такт/мин
Қуаттылығы, кВт
Өңдеу өлшемі, мм
минималды
максималды
Габариттік өлшемі, м
60
3,5
130 х 190
380 х 680
3,6 х 2,1
Түптеу қабына пленканы желімдеу
Пленканы желімдеу – бұл полимерлі пленканы материалды таңба басылған
29 – кесте – Дуофан 6000 техникалық көрсеткіші
Парақтардың өлшемі, мм 760 х 1020
Жылдамдығы, м/мин 40
Габариттік өлшемі, мм 9200 х 1700
Қуаттылығы, кВт 7,0
39 – кесте - Жөндеу жұмыстарының жылдық еңбек
ның есебі
Күрделі
топтар Күрделі жөндеу еңбек
сыйымдылығы Жылдық еңбек сыйымдылығы, сағ.
Күрделі жөндеу Ағынды жөндеу тексеру қарау
І 405 67 84 4 8
ІІ 28000 3600 4375 210 420
ІІІ 1500 214 267 12 26
3881 4726 226 454
40 – кесте - Түрлері бойынша еңбек сыйымдылығының бөлінуі
Жөндеу
жұмыстары-
ның түрлері Барлық
норма-
сағат Слесарлық станокті Басқалары
% Н/сағ % Н/сағ % Н/сағ
Күрделі 3871 42 1625 46 1781 12 465
Ағынды 4726 70 3308 30 - - -
Тексеру 226 100 226 - - - -
Қарау 454 100 454 - - - -
Барлығы 9277 312 5613 76 1781 12 465
41 – кесте - Станокті жұмыстардың бөлінуі.
Станокті
н/сағ Токарлы Фрезерлі Сүргілеу Бұрғылау Тегістеу
Н/сағ % Н/сағ % Н/сағ % Н/сағ % Н/сағ
3199 1759 55 800 25 320 10 64 2
Қажетті станоктардың саны.
МЖЦ үшін металл кескіш станоктар санының есебі мына теңдеумен
Kст. = K3/Tр x Kно x STст ,
мұнда K3 - полиграфиялық жабдықтарды жөндеу және жабдыққа техникалық
STст - барлық станокті жұмыстарының еңбек сыйымдылығының жылдық қосындысы,
Тр - ережелік жылдық уақыт қоры;
Кно - норманы орындау коэффициенті: (1,1);
Токарлы станок:
Кст = 1,3 х 1759 / 2078 х 1,1
Фрезерлі станок:
Кст = 1,3 х 80 / 2078 х 1,1
Сүргілеу станогі:
Кст = 1,3 х 320 / 2078 х 1,1
Бұрғылау станогі:
Кст =1,3 х 64 / 2078 х 1,1 =
Тегістеу станогі:
Кст = 1,3 х 256 / 2078 / 1,1
Жөндеу аралық қызмет ету жұмысшылар санының есебі.
Раж = (Тк х Ксм ) / Нж.а.қ,
мұнда Раж - аралық қызмет үшін дайындаушылар саны;
Тк - күрделі жөндеу еңбек сыйымдылығының қосындысы (Н/сағ)
Нж.а.қ. - аралық жөнделуінің 1 адамдық нормативі (Н/сағ)
42 – кесте -Механикалық жөндеу цехының жұмысшылар саны
Мамандық НАЖҚ Н,сағ ТК Раж
(есептелген) Раж
(қабылданған)
Слесарь 400 20000 28525 1,43 2
Эл/монтер 800 40000 28525 0,41 1
Станокшы 1200 6000 28525 0,53 1
43 – кесте - Механикалық жөндеу цех жұмысшыларының айлық
Мамандық аталуы Қызметтік дәрежесі Саны Айлық жалақы мың тг.
Біреуі Барлығы
Мемлекет. зейнет қоры,10% Әлеум. салық
21%
Қосымша жұмысшылар
Слесарь 4 1 7,25 7,25
Эл. монтер 4 1 7,25 7,25 21,75 2,2 4,55
Станокшы 4 1 7,25 7,25
ИТЖ
Слесарь
Бригадир 6 1 8,75 8,75
Слесарь 5 5 8 40 72,75 7,28 15,3
Дайындаушы 5 3 8 24
ККЖ/МОН/
Тазалаушы 1 1 5 5 5 0,5 1,02
Барлығы 99,5 9,98 20,87
Электрэнергияға кеткен шығын
Электрэнергияға кеткен шығынды мына теңдеумен анықтайды:
SЭ = И х n x Fd x БЭ
Мұнда И – қажетті тоқ қуаты, кВт
n - тоқ тартқыш қуатын пайдалану коэф. (2);
Fd - жабдықтың жылдық жұмыс істеу уақыты,
БЭ - 1кВт. Сағ бағасы
1 кВт – 4 тг + 16% НДС =
SЭ =26,5 x 2 x 2078 x 5,0 =
Пайдаланатын жарық энергиясының есебі.
Механикалық жөндеу цехының жалпы ауданы 86,7 м2
1 м2 ауданға 8 ватт күндізгі жарық шамы
86,7 х 0,008 = 0,69 кВт
И1 = 645,96 кВт сағ.
Е = 645,96 х 5,0 = 3,2 тг.
46 – кесте - Механикалық жөндеу цехының шығындар жинағы
Шығындар тараулары Есептеу әдісі Барлығы,
мың тг.
Негізгі жұмысшылар жалақы қоры Иж 99,5
Мемлекеттік зейнеткерлер қоры 10% Иж – дан 9,98
Әлеуметтік салық 21% Иж – дан 20,87
Жабдық амортизациясы 9% жабдық бар 41,6
Саналмаған шығындар 8% Иж –дан 14,4
Жөндеу 3% ғимар. бағасы 20,8
Барлығы:
07
Алдыңғы тарауда қаралмаған шығындар 15% тарау қосынд. 31
Барлығы:
239
44 – кесте - Механикалық жөндеу цехының жабдықтар тізімі
Жабдық атауы Маркасы Саны Габариттік өлшемі, м Алатын орын
Біреуі Барлығы Біреуі Барлығы
Токарлы станок 1к – 62 2 2,8 х 1,2
Сүргілеу станогі 2М – 112 1 0,71 х 0,37
Бұрғылау станогі ІА – 93 1 1,8 х 0,9
Тегістеу станогі
1 2,4 х 2 4,8 4,8 34,4 34,4
Фрезерлі станок 60 – 82 1 2,3 х 1,8
Қайрағыш 3Б – 634 1 1,0 х 0,7 0,7
Шашатын тақта
1 1,0 х 0,8 0,8 0,8 24,2 24,2
Слесарь верстагі
2 1,6 х 0,7 1,12 1,12 16,5 33
Құрал–саймандар
Шкафы
2 1,5 х 0,4 0,4 1,2 6,7 13,4
Ұста верстагі
1 1,9 х 0,9 1,71 1,71 16,5 16,5
Барлығы
13
23,1
308,4
Жабдықтар баға сынық және амортизациялық шығынының есебі
Жалпы жабдықтардың бағасы 308,4 мың тг.
Саналмаған жабдықтарға 20% - 92,6 мың тг.
Барлығы: 401 мың тг.
Монтажға және тасымалдауға 15% - 61 мың тг.
Жалпы қосынды – 462 мың тг.
Амортизациялық есептеу 10%:
Са = 462 х 0,10 / 100% = 42,6
Механикалық жөндеу цехының ауданының және құрылыс шығынының есебі.
Жабдықтардың алатын ауданы: 23,1 м2
Механикалық жөндеу цехының түзету коэффициенті – 3
23,1 х 3 = 69,3 м2
Тұрмыстық қызмет ғимаратына, баспалдақ торларына, қабырға қалыңдағына 25%
69,3 м2 х 0,25 = 17,3 м2
Жалпы ауданы: 86,7 м2
1 м бағасы 47,700
86,7 х 47,700 = 4135590 тг.
Ағынды жөндеуге 3% - 20,8 мың тг.
Жалпы бағасы: 714,8 мың тг.
45 – кесте -Механикалық жөндеу цехының жабдықтар қуаты
Жабдық атауы Саны Қуаты,КВТ
Біреуі Барлығы
Токар станогі 2 1,1 2,2
Сүргілеу станогі 1 0,6 0,6
Бұрғылау станогі 1 3 3
Тегістеу станогі 1 10 10
Байрағыш 1 3,2 3,2
Фрезерлі станок 1 7,5 7,5
Барлығы:
1.4 Кәсіпорын құрылымын жобалау
Полиграфиялық кәсіпорын бір – бірімен байланысты бірнеше цехтардан тұрады,
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы келесі негізгі өндірісті технологиялық және ұйымдастыру
басылым өнімнің мінездемесіне;
өндірістің типіне және масштабына;
арнаулы және технологиялық ерекшелігіне.
Осыған қарап қорытынды шығаруға болады, негізгі цехтар технологиялық принцип
Кәсіпорын негізгі және қосымша қызмет ету шаруашылығынан тұрады. Негізгі
Қызмет ету шаруашылығы негізгі және қосымша цехтарға қызмет атқарумен
Кәсінорынның негізгі цехтарында, көбінесе жаңа қазіргі кезде шыққан өнімділігі
30 – кесте Кітапшалау– түптеу цехының жүктемесінің есебі
Басылымның аталуы Атау
саны
өлшемі Физ.б.
табақ
саны Тара-
лымы,
мың дана Дәптер
көлемі Жылдық дәптер
саны Форзац саны
мың дана Өнімнің жылдық саны,
мың дана
16 беттік 8 беттік
Жоғары сынып оқушыларға арналған оқулықтар
40
60х901/16
13
25
6,5
13000
2000
1000
Жоғ. сынып оқушыларға
арналған жеке шығарма-
малар, әдебиеттер
50
60 х 901/8
10
50
5
25000
5000
2500
Барлығы
23
7000 3500
31 - кесте - Кітапшалау-түптеу цехының жабдықтар санының
Жабдықтың аты Берілген жылдық
тапсырма, мың дана Жабдықтың жыл-дық уақыт қоры
(Тр) Жоспар-
лық өнім
нормасы Жабдық са-
ны
Весеп Вқаб
Жинақтау мәшине
ЛП – 881/2
3500
1709
2,5
0,8
1
Жіп тігу мәшине 38000 1709 3,5
Автоматты ағынды
желілер Zigloch
3500
1709
1,9
1,07
1
Сыртқы қабын жа-сау жабдығы
БДМ – 60
3500
1709
1,8
1,1
1
Қағаз кесу мәшине 10500 1709 4,3
Кассеталық бүкте-
мелеу ФК – 70
23000
1709
5,0
2,6
3
Буып түйу ПУА -1 375 1709
Қатырма кесу
SLV – 1300
7000
1709
1,8
2,27
2
Сыртқы қабына
пленканы желімдеу
Дуофан
1750
1709
0,8
1,2
1
Бүктемелеу мәшине ФК - 30
7000
1709
5,0
0,87
1
32 – кесте - Кітапшалау - түптеу
Жабдық маркасы және мамандығы
Дәрежесі Есептеуге берілген көрсеткіштер
телген Рқабыл-
данған
В Тшт/м Тк/ө жұм.
Мәшинеші Сейпа-168 4
Кассеталық бүктемелеу
жабдығы ФК-70 4
3
2,6
2,6 1709
1709
1911
1911 2.3
2.3 2
2
Жапсырғыш мәшинеші
Дуофан 4
3
2 1,2
1,2
1,2 1709
1709
1709 1911
1911
1911 1,0
1,0
1,0 1
1
1
Мәшинеші ФК – 30
Мәшинеші ЛП 881/2
4
4
4
3
3 0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8 1709
1709
1709
1709
1709
1709 1911
1911
1911
1911
1911
1911 0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7 1
1
1
1
1
1
Тігінші мәшинеші
2БНШ – 6А 4
3 6,3
6,3 1709
1709 1911
1911 5,6
5,6 6
6
Автоматтандырылған
ағынды Zigloch мәшине
6 1,07
1,07 1709
1709 1911
1911 0,95
0,95 1
1
Түптеуші
Түптеуші
Түптеуші 4
3
3 1,07
1,07
1,07 1709
1709
1709 1911
1911
1911 0,95
0,95
0,95 1
1
1
Желімдеу – кептіру мәшинесінің мәшинешісі
Мәшинеші ВДМ – 60
Түптеуші 3
Мәшинист 4
Түптеуші 3
Қатырма кесу мәшинеші 4
33 – кесте - Кітапшалау – түптеу цехының
Жабдық маркасы Саны Габариттік өлшемі, м Алатын орын ауданы,
біреуі барлығы біреуі барлығы
ФК – 70 3 6,0 х 4,7
ФК – 30 1 1,7 х 0,7 1,19
ЛП – 881/2 1 8,7 х 0,85 7,4
2БНШ – 6А 6 2,03 х 1,5 3,05
VAH Zigloch 1 9,8 х 17,05 167 167 7430
SLV – 1300 2 1.42 х 2,41 3,42
ВДМ – 60 1 3,0 х 1,8 5,4
ПУА – 1 – 52 1 3,7 х
Сейпа 1 2,56 х 2,584 6,62 6,62 530 530
Дуофан 1 9,2 х 1,7 15,64 15,64 116 116
Материалға арнал-
ған шкаф 2 1,0 х 1,8 1,8
Стол 4 0,8 х 1,7 1,36 5,44 25 100
Электрошкаф 2 0,6 х 1,0 0,6 1,2 48,5 97
Жуғыш – раковина 6 1,65 х 1,36 2,24
Барлығы
344,43
19177
Кітапшалау – түптеу жабдықтарын сатып алу құнын және
амортизациясын есептеу
Жабдықтың жалпы бағасы – 19177 мың тг.
20% есепке алмаған жабдықтар – 3835 мың тг.
15% монтажға және тасымалдау үшін – 2877 мың тг.
Амортизациялық есептеу 9% :
Са = Кжаб х Р/100%
19177+3835+2877=25889 мың тг.
Са=25889 х 0,09/100=23,30 мың тг.
Құрылысқа кеткен шығынын және ауданын есептеу:
Жабдықтың алатын орын ауданы: 344,43 м2
Кітапшалау – түптеу цехына берілген түзету коэффициенті – 4,6
344,43 х 4,6 = 1584,38 м2
15% қабырға қалыңдығына, баспалдақ торларына тұрмыстық қызмет бөлмелер:
1584,38 х 0,25 = 396 м2
КТЦ жалпы ауданы 1584,38+396 = 1980,47 м2
1м2 – 47,700 тг
ар – 100 м2
400м3 – 19080 тг
цехтың кубатурасы – 7922 м3
7922м3 / 400 х 19080 = 377875 тг
Жалпы бағадан ғимаратты жөндеуге бөлінеді 3%
377875 х 0,03 = 11336 тг
Жалпы шығыны: 377875+11336 = 389,211 мың тг.
Пайдаланған электр энергиясының шығынын есептеу:
S = U х К х Тр х Бэ
мұнда, U – қажетті тоқ қуаты,
К – кеткен тоқ қуатының коэффициенті;
Тр – жабдықтың жылдық уақыт қоры;
Бэ – электр энергиясының бағасы (кВт сағ);
1 кВт – 5,0 теңге
S = 57,3 кВт х 1709 х 5,0 =
36 – кесте - Кітапшалау – түптеу
Жабдық маркасы Саны Қуаты, кВт
біреуі
барлығы
ФК – 70 3
ФК – 30 1 3,0
ЛП – 881/2 1 5,3
2 БНШ – 6А 6
ZIGLOCH 1 5,0
SLV – 1300 2 1,5
ВДМ-60 1 3,3
Сейпа – 168 1 4,0
ПУА – 1, МОП 1 0,6
Дуофан 1 8,5
Барлығы
57,3
Пайдаланған электр жарығының шығынын есептеу
U1 = U х Т х К4 х К8
1 м2 ауданға 8 ватт күндізгі жарық шамы
1980,47 м2 х 0,08 = 158,44 кВт
U1 = 158,44 х 1000 х 0,8 / 0,94
Е = 134841 кВт х 5,0 = 674,2 мың
34 – кесте- Негізгі, көмекші жұмысшылардың және инженер
және штаттық тізім
Мамандық атаулары Дә-
ре-
жесі
Са-
ны Айлық жалақы,
мың тг Жалақылар
қосындысы
мың тг Жалақы қосындысының
әлеуметтік төлемдері
мың тг Жалақы қоры + әлеуметтік
төлемдері,
мың тг
біреуі барлығы
Зейнетақы
10% әлеум.салық
21%
Мәшинеші 4 1 8,0
Мәшинеші 4 2 12,0 24,0
Бүктемелеуші 3 2 12,0 24,0
Мәшинеші 4
3 1
1 9,0
9,0 9,0
9,0 108,0
108,0 10,8
10,8 22,68
22,68
141,48
Бүктемелеуші 3 1 10,0 10,0
Мәшинеші ЛП – 881/2 4
3 3
2 14,0
13,5 42,0
27,0 504,0
324,0 50,4
32,4 105,84
68,04
424,44
Тігінші 4 12 14,0 168,0 2016
Zigloch жұмыскерлері:
Мәшинеші 6 2 17,0 34,0
Түптеуші 4 1 16,5 16,5
Түптеуші 3 2 16,0 32,0
Мәшинеші 4 1 16,5 16,5
ВДМ мәшинеші 6 1 17,0
Түптеуші 3 2 16,5 33,0
Мәшинеші 4 1 17,0 17,0
Қатырма кесу операторы 4 2
Бумалаушы 2 1 7,0
Бақылаушы 2 2 7,0
Цех бастығы 6 1 13,0
Инженер – технолог 6 1 11,0
Инженер – механик 6 1 11,0
Мастер 5 2 10,0 20,0
Нормалаушы 4 1 7,25
Жөндеуші 4 1 8,0
Аға мастер 5 1 10,5
Жұмыскерлер 4 1 7,5
Тазалаушы 2 2 8,0
Қоймашы 3 1 5,0
Желім қайнатқыш жұмыскер 3 2
Барлығы
7563 756,3
35 – кесте - Жоспар бойынша кітапшалау –
Материал аты Өлшем
бірлігі Есеп бірлігі Есеп бірлік саны,
мың дана Есеп бірлік
нормасы Қажетті сан Бағасы,
тг. Жалпы баға,
мың тг.
Тігін жібі г табақ таңба
Каптал м табақ
Бума қағазы кг бір бумаға
Қағазды жіп кг бір бумаға
Эмульсия ПВАД кг форзац
блок түбі
желімдеу
кигізу
3500
3500
3500 2,0
1,0
1,0
1,0 14000
3500
3500
3500 0,7
1,5
1,7
0,7 9,8
5,25
5,95
2,45
Желатин кг блок сыртқы
кітабы
Сүекті желім кг 1000 блок
Глицерин кг 1000 блок
Барлығы кг
359,151
7 – кесте - Форма жасау бөлімінің
Жабдықтың маркасы Жылдық уақыт
қоры, сағ Бір қалып
жасау уақыты Жылдық қалып
саны Квн
100% Есептелген
жабдық саны Қабылданған
жабдық саны
Көшіру рама
OVAKOV 45 ND 1609
Процессор NP – 125
ZETAKONT 701 – 1
Монтаж столы 1609
37 – кесте - Кітапшалау – түптеу цехы бойынша
Жұмсалған қаражат тобы
тг
Негізгі материал
359,151
Негізгі жұмысшылар жалақысы
9907,53
Мемлекеттік зейнеткерлер қорына 10% жалпы
жалақы қордан
Әлеуметтік салықтар 21% жалпы
жалақы қордан 1588,23
Жабдықтар амортизациясы 7% жабд. бағасы
Есепке алмаған жабдықтар 20% жабд. бағасы
Есепке алмаған шығындар 1% жалақы қордан
Ғимаратты жөндеу шығыны 3% ғимарат бағадан
Барлығы
17864,64
Басқа шығындар 15% қаражат тобынан
Электр энергияға
489,63
Электр жарығын қамсыздандыру
674,20
Өндіріс үй шығынына кеткен қаражат
3843,52
Барлығы
21708,16
6 - кесте - Бақылау таңба алуының
жүктемесінің есебі
Басылымның аты
Қалып саны Қалыпқа берілген
норма, сағ Еңбек
н/сағ
Жоғары сыныпқа арналған оқулық-
тар
1+1
680
1,32
897,6
Жоғары сыныпқа
арналған жеке
шығармалар
4+4
2200
1,74
3828
Барлығы
4840
4725,6
ҚОРЫТЫНДЫ
Басылым өнімдері (кітап, кітапша, газеттер, журналдар т.б.) бар-
лық басқа тауарлар, кәдімгі ақшалық құндылығымен жабдықталады және де
Басылым өнімдері бұл бәріміздің күнделікті өмірде жолдасымыз деп айтуға
Полиграфистер жоспар бойынша басылымның таралымын уақы-
тында шығару емес, жоғары дәрежеде сапалы кітапты шығару, өнімнің
процесстері дұрыс таңдалуы керек.
Полиграфиялық кәсіпорын бұл күрделі өндіріс. Мұнда жаңа ғы-
лым мен техниканың жоғарғы жетістіктері қолданылады.
Жобаланған кәсіпорын жоғары сынып оқушыларға арналған оқулықтарды, шығармаларды
Жобаланған кәсіпорын басылым түріне және өңдеу түрлеріне қарай мамандандырылған.
8 – кесте -Форма жасау бөлімінің негізгі жұмысшылар санын
Мамандықтың аты Тарифті
дәрежесі Есептеуге берілген көрсеткіштер Тпр Ртізім Қабылданған
штат
В
Көшірмеші 5
Пластиналар айқындаушы-көшірмеші
5
0,64
1609
1911
0,5
1
Бақылаушы 3
Монтаждаушы 5
9 – кесте- Форма жасау бөлімінің жұмысшыларының
Мамандық
атаулары Мамандық
дәрежесі Саны Жұмыс уақыт қоры
тық тарифі Квн Жылдық
жалақы
қоры Мемлекеттік
зейнет қоры
10% Әлеуметтік
салықтар
21% Барлы-
ғы жа-
лақы
мың тг.
бір жұ-
мысшы
(сағ) барлығы
(сағ)
Көшірмеші-
оператор 5 2
Бақылаушы 3
Монтажшы 5
Барлығы
33060 69000 437
10 – кесте - Қосымша жұмысшылардың жалақылар есебі
Мамандық атауы Қабылданған
штат Айлық жалақы Жылдық
жалақы
қоры Мемлекеттік
зейнетақы
қорына Әлеуметтік
салық Барлығы
мың тг
Жөндеуші-наладчик 1 8000 96000 9600 20160 127
Көмекші жұмыскер 1 5000 60000 6000 12600 78,6
Тазалаушы 1 5000 60000 6000 12600 78,6
Корректор 1 6000 72000 7200 15120 95
11 – кесте - Инженер – техникалық жұмыскерлер,
Мамандық атауы Саны Айлық жалақы,
мың тг Жалпы жалақы
қоры Мемлекеттік
зейнетақы қоры Әлеуметтік
салық Барлығы,
мың тг
Цех бастығы 1 13000 218400 21840 45864 289
Мастер 1 10000 168000 16800 35280 222
Есептеуші 1 6000 100800 10080 21168 43
16 – кесте – Басу мәшинесінің жылдық
Басылымның аты Атау
саны Өлшемі Көлемі Таралымы,
мың дана Бояулығы Жылдық табақ сан, мың дана
физ.б.т. кел.б.т. бояу таңбада
атау барлығы
Жоғары сыныпқа
арналған оқулықтар 40 60х901/16 13
Жоғары сыныпқа арналған жеке шығар-
малар
50
60х901/8
10
50
4+4
25000
25000
100000
1000
50000
Мәшиненің
орташа сағат-
тық өнімділігі Басылым үшін
мәшине сағат саны Жылдық
форма
саны Түзету саны Түзетуге
кеткен
уақыт
нормасы Жалпы түзетуге
кеткен уақыт, сағ Түзетуге және басуға
кеткен жалпы уақыт,сағ
бір атау барлығы
бір атау барлығы
бір атау
барлығы
бір атау
барлығы
5,0 65,0 2608 440 6,5
9,0 55,5 2783 2640 10
16 – кесте жалғасы
Кітапшалау – түптеу цехінің технологиялық схемасы
1.3 Полиграфиялық кәсіпорын сызбасы
17 – кесте - Басу цехының жабдықтар санын есептеу
Жабдық маркасы Nб (мың) Тр.ч. Нж.б.
мың т/сағ Tпр Nпр В
есеп В
қабыл
Polly 166 6500 1609 5,0 1,33 260 1,07
Rapida 104 25000 1609 9,0 1,33 500 2,1
Сейпа 31500 1609 11,5 -
12 – кесте - Форма жасау бөлімінің жабдықтар тізімі
Жабдық және жиһаз атауы саны Габариты,
Баға, теңге
біреуі барлығы біреуі барлығы
Монтажды стол 2 0,89 х1,27 1,13 2,26
Көшіру рама 1 1,47 х2,00 2,94 2,94
Процессор 1 1,4 х 1,82 2,12
Кеңселік столы 3 1,1 х 0,65 0,72
Ерітінділер сақтайтын шкаф
1
1,0 х 0,8
0,8
0,8
3500
3500
Қалыпты сақтайтын стеллаж
1 1,4 х 1,3 1,82 1,82 2000 2000
Жұмыс столы 2 0,6 х 1,1 0,66
Диапозитив сақтайтын шкаф
1 1,2 х 1,5 0,8 0,8 3500 3500
Бақылау таңба алу бөлімі
бақылау жабдық столы
1
4,7 х 2,1
9,87
9,87
598538
598538
Материалға арналған шкаф
1 1,0 х 0,8 0,8 0,8 3500 3500
Корректорлық бөлімі
Жұмыс столы
1
0,6 х 1,1
0,66
0,66
2500
2500
Шкаф – стеллаж 1 1,2 х
Барлығы
27,15
4213001
18 – кесте - Негізгі жұмысшылар санын есептеу
Жабдық маркасы,
мамандары Дәрежесі В Тшт/м, сағ.
есеп Р
қабыл
Polly 166
Баспагер
Баспагер
Баспагер
5
3
2
1,07
1,07
1,07
1609
1609
1609
1911
1911
1911
0,9
0,9
0,9
1
1
1
Rapida – 104
Баспагер
Баспагер
Баспагер
Баспагер
6
4
3
3
2,1
2,1
2,1
2,1
1609
1609
1609
1609
1911
1911
1911
1911
1,7
1,7
1,7
1,7
2
2
2
2
1.10 Қойма шаруашылығы
Цехтарда қағаз, қатырма, бояу және басқа материалдармен уақытында қамсыздандыруына
Кәсіпорынның қоймаларын келесі шараларға бөлуге болады:
кәсіпорынның бөлімдерінің жүйесінде қойманың орны
(базистық) ;
жұмыс істеу функциясы бойынша (сақтау қоймасы);
әр түрлі сақтау объектілер бойынша (арнаулы, маманды, универсальды);
керектілігі бойынша (материалды, өндірісті);
сақтау түрі бойынша (қағаз және ЖММ);
құрылысы бойынша (ашық, жартылай ашық, жабық);
техникалық қамсыздандыру (механизацияланған және т.б.);
жағдайы бойынша (жылытатын, жылытпайтын).
Қағаз және материалдарды дұрыс сақтауы өндірістік процесіне, өнімнің сапалығына
Қойма шаруашылығы келесі топқа бөлінеді:
қағаз және қатырма сақтау қоймалары;
шикізат қоймасы;
дайын өнімдерді сақтау қоймасы,
материалдар қоймасы;
жағармай қоймалары;
қышқылдарды сақтау қоймасы;
өндірістің қалдықтарын сақтау қоймасы;
тағы басқа материалдар қоймасы.
Қағаз және қатырма сақтауының сипаттамасы:
- қағаз және қатырма базисті қоймасына кіреді: қағаз қабылдау
участогі, рулонды қағаздарды сақтау бөлімі, табақты қағаздарды және қатырманы
- өндіріске қағазды және қатырманы даярлау бөлімінде қағаздарды түріне
- шикізаттарды сақтау қоймасында алдын-ала сезгіш офсеттік офсеттік пластиналарды,
- дайын өнімдер қоймасы бумаланған өнімдерді және оны керектілігі
керек және өнімдерді қабылдау, жіберу орнын ескеру керек;
- материалдар қоймасында өндіріске керекті ассортимент материалдар және шикізаттар
- жанатын майысатын материалдар сақтау қоймалары арнаулы нормалар бойынша
Базисті қойма
Базисті қоймада керекті қағаз және қатырма сақтайды, мұнда арнайы
Қоймада бір айға керек материалдар сақталынады:
1. қағаз 4640/12=387 т
2. қатырма 4962/12=414 т
Базисті қойманың алаңын мүмкіншілік бойынша бір тонна қағазды 1,5м2
1 тонна қатырмаға – 2,5м2 керек.
Қағаз сақтау алаңы:
1. қағаз S=387х1,5=581м2
2. қатырма S=414x2,5=1035м2
Қосымша қағаздарды қабылдау және орнына қою, құжаттарды толтыру және
Жалпы базисті қойманың алаңы:
S=581+1035+25=1641м2
Операциялық қойма
Операциялық қоймада қағазды аз уақыт сақтайды. Мұнда қағазды сыртқы
Операциялық қоймада қағазды басылымға даярлайды, керекті орнына керекті мөлшерде
Операциялық қойманың алаңын үш күнге қағаз керектілігін және қағаз
қағаз 387/30х3=38,7 т
қатырма 414/30х3=41,4 т
Керекті алаңы
1. қағаз S=38.7x1.5=58.05 м2
2. қатырма S=41.4x2.5=103.5 м2
S=58,05+103,5=161,55 м2
Пресстеу қоймасы
Пресстеу қоймада цехтардан келген қағаз қалдықтарын өңдеп, бумалайды.
Пресс ПК – 2 бумаға 50 кг. Жалпы қатырма
S=801/30x2x0.04=2.136т=2136кг
Бумадағы қағазды үш қабатты түрінде екі күн сақтайды. Бір
2136/50=42 бума
42 х 0,9 х 2 =76,89м2
Жалпы
Материалды қойма
Материалды қойма полиграфиялық кәсіпорында универсальды болып саналады. Мұнда өндірісте
Сақтау материалдардың құрамы өзгермеу үшін материалдық қоймаларды жылытатын
Жағатын – майлайтын материалдар қоймасы
Полиграфиялық кәсіпорынның аймағында өртке қауіпті заттарды жеке орында орналастырады.
Дайын өнімнің қоймасы
Дайын өнім қоймасы кітапшалау – түптеу цехтарымен дайын өнімдерді
Қойманың алаңы сақтау жағдайы өндірісте шыққан дайын өнімге байланысты.
3500000/10 = 350000 бума
Үш күндегі бумалар :
350000/12/30 х 3=2916 бума
2916 х 8= 23328 кг
S = 24т х 3м2=72м2
52 – кесте - Қоймалардың алаңы
Қоймалар атаулары Алаңы, м2
Базисті қойма 1641
Операциялық қойма 161,55
Пресс қоймасы 115,0
Материалды қойма 80,0
ЖММ қойма 60,0
Дайын өнім қоймасы 72,0
Ғимараттың кубатурасы 2129 х 4 = 8516м3
1м3 сатып алу құны – 47700 тг.
8516 х 47,7 = 406213тг.
Ғимаратты жөндеу шығыны 3% ғимарат бағадан
406213 х 0,03 = 12186тг
Жалпы бағасы
406213+12186 = 418399тг.
1.5 Форма жасау цехы
Мәтінді және бейнелі суретқалыбын монтаждау.
Көшіру процессі. Бақылау таңба алу
Басылатын қалыпты дайындау үшін, ең алдымен басылым макетіне сәйкес
Сурет қалыпты монтаждау операциясы екі бөлімнен тұрады:
а) монтаж жоспарын сызу;
б) мөлдір материалға оны монтаждау.
Монтаж төменгі жарықта арнайы монтажды столда жасалынады. Монтажды столдың
Өйткені осы участоктерде диапозитивтік жарық сезгіш қабатымен көшіру қабатының
диапозитивтерді макетке сәйкес орналастыру;
былғаныш болмауы;
диапозитивтерді мықты бекіту;
бейнелердің шеттері қисық болмауы.
Қазіргі уақытта офсетті қалыпты көшіру әдісімен дайындау негізі технологиялық
Қалыптау бөліміне алдын-ала сезгіш пластиналар және сурет
қалып монтаждары келіп түседі. Мәтінді және бейнелі диапозитивтерді автоматтандырылған
Бақылау таңба диапозитив, басылым қалыптүзетуінбейнелердің градациялық өткізу
Бақылау таңба басуда басылым қалыпты басуға дайындауында керек шкалалық
Шкала таңбадағы оптикалық тығыздығы басуындағымен бірдей болу керек. Бақылау
1)декельді офсетті цилиндрге орналастыру және қысымын реттеу;
2) бояу құрылысын дайындау;
3) ылғалдау құрылысын дайындау;
4) қағазды, бояуды дайындау т.б.
2 – кесте - ZETAKONT 701-1 техникалық мінездемесі
Ылғалдау, бояужағылуы Механизацияланған
Жылдамдығы (екі жүрісті), сағ 201 – 300
Габаритті өлшемі, мм 4560 х 1950 х 1315
Қажетті қуаты, кВт 2,5
Салмағы, кг 4300
3 –кесте – OVACOV 45 ND көшіру раманың
мінездемесі
Форматқа сәуле түсіру, мм 850 х 1050
Рама түрі Бір жақты
Қуаты, кВт 2000
Габариттік өлшемі, мм 1290 х 1100 х 1100
Массасы, кг 225
48 – кесте - Лаборатория жабдықтарының тізімі
Жиһаз және жабдықтар атауы Түрі, маркасы саны Габариттік
өлшемі, м Алатын орын ауданы, м2
біреуі
барлығы
біреуі барлығы
Лабораториялық стол ВТУ-20-54 2 25 х
Тартпа шкафы ВТУ-5-54 1 2,4 х
Аспаптар үшін шкаф ВТУ-24-54 1 2,0
Жазатын стол прейскурант 113 500
Муфельді пеш
1 0,6 х 0,56
Кептіргіш пеш Ш-005 1 0,66
Электрлі пеш ТРГ-сеть 1
Қол жуғыш – раковина Торг-
Реактивтер үшін шкаф
Прейскурант 113
Өлшеуіш орыны
Аналитикалық таразы үшін
стол прейскурант 17.06 ВТУ-14-56
Тартпа шкафы ВТУ-15-56 1 1,2 х
Құрал – саймандар орыны
Стол шкаф СШ
Раковина - жуғыш РМ-2
Барлығы
20,72
122,66
51 – кесте - Лаборатория жұмысшылар жалақысының есебі
Мамандық атаулары Дәрежесі Саны Айлық жалақы,
мың тг Жалақылар
қосындысы,
мың тг Жалақы қосындысынан
әлеуметтік төлемдер, мың тг
біреуі барлығы
мемлекеттік
зейнеткерлер
қоры, 10% әлеуметтік
салықтар,
21%
Инженер – технолог
Лаборант 4
Тазалаушы 1
Барлығы
4,06 6,555
Жабдықты сатып алу құнын және амортизациясын есептеу
Жабдықтың бағасы 4214501 тг.
20% есепке алмаған жабдықтар үшін:
4214501 х 0,2 = 842900 тг.
15% монтажға және тасымалдау үшін:
(4214501+842900) х 0,15 = 758610 тг.
Амортизациялық есептеу
Са = Кжоб х Р / 100%
Са – амортизациялық есеп;
Р – амортизациялық есептеу проценті;
Кжоб – жабдықты сатып алу шығыны.
5816011 х 11,3 / 100= 657209 мың тг
Пайдаланған электр энергия шығынын есептеу
Электр энергиясын мына өрнекпен анықтайды:
Sэ = U x n x Тг х Бэ
U – қажетті тоқ қуаты, кВт;
n – кеткен тоқ уақытының коэффициенті;
Тг – жабдықтың жылдық уақыт қоры;
Бэ – электр энергияның бағасы, кВт/сағ
1кВт/сағ = 5,0 теңге
13 –кесте - Электр энергияға кеткен шығын
Жабдық
атауы Жылдық уақыт
қоры Саны Қажетті тоқ
қуаты, кВт Қуат,
кВ 1 кВт баға,
тг (+20%) Электр
Энергияға
кеткен шығын, мың тг
OVACOV 45 ND
Процессор
NP – 125
Зетаконт 701-1
Барлығы
110
Қалыптау бөлімінің ауданын және құрылысқа кеткен шығынын
Жабдықтың алатын орын ауданы – 29.39м2
Қалыптау бөліміне берілген түзету коэффициенті – 4
29,39 х 4 = 117,56м2
25% қабырға қалыңдығына, баспалдақ торларына тұрмыстық қызмет бөлмелер:
117,56 х 0,25 =29,39м2
Қалыптау бөлімінің жалпы ауданы
117,56 + 29,39 = 146,95м2 = 147м2
1м2 бағасы – 8 мың тг
147 х 8000 = 1175600 тг
Бағадан 3%-ті өндіріс үйді жөндеуге бөлінеді
1175600 х 0,03 = 35268 тг
Жалпы шығын
1175600 + 35268 = 1210868 тг
Электр жарығына кеткен шығынды есептеу
U = К х Тс х К4 х К8
1м2 ауданға – 8 ватт күндізгі жарық шамы
U1 – барлық пайдаланған шамның қуаты, кВт;
Тс – шамның жану уақыты, кВт/сағ;
К4 – бір қалыпты жану коэффициенті;
К8 – жүйелік және трансформаторлар КПД-сі;
К7 – жарық коэффициенті
U = 146.95м2 x 0.08 = 1176кВт
U1= 11756 x 1000 x 0,8 x 1,1/0,94 =
Е = 11005,617 х 5,0 = 53мың тг
1.6 БАСУ ЦЕХЫ
Полиграфияның ірі саласының бірі оқушыларға арналған оқулықтар өнімдерін шығару
Таңба көп бояулы және мазмұны жағынан бейнелік немесе мәтіндік
Басу үрдісінің маңызды факторлары, оны технологиялық анықтау, экономикалық және
1.6.1 Басу цехының негізгі жабдығын таңдау
Басылым жабдығы көбінесе басылым түріне, мінездемесіне, тиімділігіне байланысты таңдалады.
Басылым үшін жабдықты таңдаған кезде негізгі факторлары болып саналатын
Өнім бояулығын мәшине бояулығымен сәйкестендіреді және басылым қағаз табағының
Сонымен жобаланған кәсіпорын оқушылар оқулығын шығаруға негізделген, төрт
Бұл жабдықтың басу өлшемі жүктеме өлшеміне сәйкес, басу жылдамдығы
14 – кесте-КБА Рапида – 104 парақтық офсеттік мәшинесінің
техникалық сипаттамасы
Қағаздың өлшемі, максималды
минималды 720 х 1040
360 х 520 мм
мм
Басылым өлшемі бір жақты
екі жақты 710 х 1020
700 х 1020 мм
мм
Басылмайтын шеті 10+1 мм
Басылымның өнімділігі
екі жақты басу
бір жақты басу
12000
15000
парақ/сағ
парақ/сағ
Басылатын қалыптың өлшемі 795 х 1050 мм
Қалыптың қалыңдығы 0,3 мм
Габариттік өлшемдері:
ұзындығы
ені
биіктігі
массасы
9500
3720
2160
34800
мм
мм
мм
кг
Қуаты 48 кВт
Буманың биіктігі 1300 мм
Бояу біліктерінің саны 15 дана
Ылғал біліктерінің саны 5 дана
1.6.2 Басу цехының технологиялық үрдісін орнықтыру
Rapida 104 машинасы жоғары дәрежеде автоматтандырылған, төрт басу секциясынан
1.6.3 Өзі бергіш стол
Пневматикалық өзі бергіш столының құрлысына өзі беретін стол, табақ
1.6.4 Қағазды дайындау
Басылатын өнім түріне байланысты қағазды 1м2-тағы қағаз салмағы бойынша
1.6.5 Басу аппаратын дайындау
Басу аппаратын дайындау қажетті болған жағдайда офсеттік цилиндрға декель
1.6.6 Бояу аппаратын дайындау
«Rapida 104» машинасының бояу жәшігі «КОЛОРТРОНИК» деп аталады. Бейнелік
Бояу аппаратының біліктері мен цилиндрлерін жұмысқа дайындау барысында, біліктер
1.6.7 Ылғалдау ерітіндісін және ылғалдау аппаратын
дайындау
Ылғалдау аппаратының мақсаты ылғалды жұқа қабатпен басылым қалыбына беру.
Ылғалдау еретіндінің қалыптың ашық элементтеріне орналасуы, оның рН табиғи
“Rapida 104” машинасындағы ылғалдау аппаратын ВАРИДАМП деп атайды.
1.6.8 Табақ шығару құрылысы
Қағаз өткізетін стол, ленталар, екі валл, жылжымалы роликтер, бүйір
1.6.9 Қабылдау столының құрылысы
Қабылдау столының қызметі дайын басылған өнімдерді текшелеп жинау. Ол
Кептіру құрылысы
“Rapida 104” машинасының кептіруі, концепция бағдарламасына кіретін, ультрафиолетті
Тираж басу
Машинаны дайындау операциялары аяқталғаннан кейін , қалыпқа ылғал мен
Бақылауды ретке келтіру, даналарды басу, машинаны өнім басуға,
жұмысқа дайындау үшін баспагер мынадай жұмыстарды орындауы қажет:
жұмыс орнын дайындау, қажетті ерітінділермен қамтамасыз ету;
басу аппаратын дайындау, басылым қалыбын өңдеу, резина
маталы пластинаны орналастыру;
бояу аппаратын дайындау, бояу салу;
ылғал аппаратын дайындау, ылғалдау ерітіндісін орналастыру;
қағаз өткізу жүйесін және қағазды дайындау;
өзі беретін столды қағазбен жабдықтау;
табақ қабылдайтын жүйені ретке келтіру;
машина механизмдерін майлау;
автоматтық бақылау және ретке келтіру жүйелерін құру;
машинаны тираж есептегіш жағдайына қою;
бақылау данасын алу;
басуға қол қою;
машинаның жылдамдығын қою;
тиражды басу.
Таңбалардың, өнімдердің сапалы болып басылу осы операциялардың мұқият орындалуына
2 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Мемлекеттік міндеттемелердің ең маңыздысы – еңбекшілердің денсаулықтарының жақсаруын,
Ғылыми – техникалық революцияның жемісі полиграфия өнеркәсібіне, жаңа техника
2.1 Өндіріс жағдайындағы зиянды және қауіпті
факторларын талдау
Технологиялық үрдістерді және көмекші жұмыстарды атқарғанда өндіріс қауіп қатерлері
Өндірістегі қауіпті факторлар - өндіріс факторы әсер еткен еңбекшінің
на, олардың буларына, жалынына күйіп қалуынан және қатты улануынан;
Өндірістегі кездейсоқ бақытсыз жағдай – бұл өндірістегі қауіптік
факторы әсер еткен атқарушының жағдайы. Жарақаттардың әртүрлі болуы мүмкін;
Өндірістік жарақат – бұл жұмысшының өндірісте еңбек қауіпсіздігінің
Өндірістік зақымдау - өндіріс зақымдарын сипаттайтын өндіріс жиынтығы.
Көптеген өндірістегі қауіптер мен зияндылар адамның сезім мүшелері арқылы
зияндылардан сақтандыру шаралары қабылданған, бірақ қазіргі уақыттағы өндірісте көзге
Полиграфиялық кәсіп орындарда барлық дерлік технологиялық
үрдістерді орындауда өндіріс қауіптілері мен зияндылары пайда болады.
Бейнені басылым қалыптарын дайындау цехында жазық офсетті басылым қалыбын
гінді және инфрақызылды сәулелердің түсуі өте жарық көздерінің әсері.
Басылым машинелер көптеген бақытсыз жағдайлардың көзі болып табылады (50%
Офсетті машинелердің ең қауіпті жері қос айнымалы цилиндрлердің түйіскен
Тағы да басылым цехында зиянды заттардың буы және шаңы
Брошюралау – түптеу өндірісінде ең қауіпті кітап блогының түбін
2.2 Қорғаныс шараларын талдау
Өндіріс жарақаттарының талдауларының көрсеткіштеріне қарсы техникалық және ұйымдастыру шараларын
Техникалық шараларға өндірістің тазалық сақтау және техникалық қауіпсіздік шаралары
Жұмысшыларға зиянды өндіріс факторларын болдырмайтын өндірістік тазалық сақтау шаралары:
2.3 Ұйымдастыру шаралары
Еңбекті қорғау дегеніміз тиісті заң және басқа да қалыптылық
Бұл тарауда өндірістік үрдісті томдау үшін еңбекті қорғау бойынша
Цехта еңбекті қорғау мәселелері дұрыс жолға қойылуы үшін қадағалау
қоғамдық;
мемлекеттік;
кәсіпорындық.
Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі заңдар мен басқа да қалыптық
Кәсіподақтардың өкілдері өндірістегі жазатайым жағдайларды тексеруге қатысады, еңбекті қорғау
Қызметкерлердің денсаулығына немесе өміріне тікелей қауіп төнген жағдайда кәсіподақтар
Кәсіпорын әкімшілігі тиісті қалыптық актілерімен, белгіленген тәртіппен барлық қызметкерлердің,
Олардың МЕСТ 12.0004-79 бойынша төмендегідей түрлері белгіленген:
- кіріспе нұсқау беру;
- алғашқы нұсқау беру;
- қайталанған нұсқау беру;
- жоспардан тыс нұсқау беру;
- күнделікті нұсқау;
- курстық оқу;
- арнаулы курстық оқу.
Жұмысшылар жұмысқа кірер алдында медициналық тексеруден өтеді.
2.4 Микроклиматтық жағдайлар
Микроклимат адам организіміне температура, ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдық
Өндіріс орындарында микроклимат жұмыс зонасында байқалады. Микроклиматты жағдайдың ыңғайлығын
Өндірісте жұмыс орындарының ыңғайлы климатты болуы үшін мөлшерленген көлемдермен
Жарық
Полиграфиялық өнеркәсіпте, өндіріс ғимараттары мен орындарында ұтымды жарықтың болуы
өндіріс мәдениетін жақсартып көтереді, жұмысшыларға психологиялық
Өндіріс жарық көзіне байланысты: табиғи, күн сәулесі мен күндізгі
Аралас жарық. Барлық жайға жалпы жүйе немесе аралас жарығы
Жобаланған баспахана жарығы тазалық сақтау, қадағалау
МЕСТ 12.01.005-88 сәйкес келеді.
Жасанды жарық люмениецентті күндізгі жарық шамы.
Төбе мен жұмыс беткейінің белгіленуі
Но = 6-0,9-0,8 = 4,3
2. Төбеден шамға дейін
hс= 0.25 x Hо = 0.25 x 4.3 =
3. Жарықтану беткейінен шамның іліну биіктігі
Нр= Но – hc = 4,3 – 1,08 =
4. Шамның ілінуінің еденге дейінгі биіктігі
Hr = Hp = 3,22 + 0,8 = 4,02
5. Шам қатарларының ара қашықтығы
L = 1.4 Hp
L = 1.4 x 3.22 = 4.51м
6. Шамдар саны
N = 457,6 / 4,512 = 457,6 / 20,34
23 х 2 = 46,23 / 2 = 11,5
Бұл шамдар төбеде бір-біріне параллель орналастырылады.
2.5 Шу және діріл
Жабдықтың қатты жылдамдықпен тез жүруінің және мөлшерлі қуатының
90 дБ және жағары шу деңгейінде есту органдарының
120 дБ және жоғары шу деңгейінде тек есту органдары
Полиграфиялық жабдықтарда жұмыс істегенде жұмысшыларға зиянды кесірі тиетін діріл
Діріл туғызатын жабдықтар – дірілдейтін құралдары, дірілдеу жабдықтары: слесарлы,
МЕСТ 24346-80 нормативтеріне сәйкес.
Иондалатын сәулелер
Иондалатын сәулелердің адам организіміне әсер етуі сыртқы, ішкі (тыныс
Радиакциялық улану дәрежесі сәуленің түріне, физико – химиялық қасиетіне
Бұл радиоактивті сәулелердің әсер етуі сезім мүшелеріне білінбей әсер
Электр қауіптілігі
Электр тогының басқа зиянды өндірістік факторларының қауіптілігінен күштірек. Өйткені
Жобаланған кәсіпорын жабдықтарының барлығы электр көмегімен жұмыс істейді: көшірмк
Электр қауіптілігі электр қондырғы конструкциясымен, техникалық жолдармен, қорғаныс амалдарымен
Электр қауіпсіздігі мақсатында келесі техникалық әдістер мен амалдарды пайдаланады:
2.6 Өрттен сақтандыру
Полиграфиялық кәсіпорындарда өндіріс үрдістеріне жанғыш қатты материалдар қолданады: фотопленка,
Кәсіпорын маңайындағы өрттің жойылмауы ғимараттардың дұрыс орналасуының үлкен маңызы
Жобаланған өндірістің басылым цехының өрт сөндіргіш санын анықтайық.
Nөрт = 597 м2 / 200 = 3 өрт
Желдеткіш есебі
Басылым өндірінде басу цехында жалпы ауыстырғыш желдеткіші пайдаланады
У = V x n
У – сағатына қажетті ауа саны;
N – ауа ауысым бөлінгіштігі;
N - өндіріс үй көлемі, м3
У = 14580 х 0,002 = 29,16 м3/сағ.
Жерге қосылған қорғанысының есебі
Аудан пішініне бір-бірден орналасқан пішінді жерге қосу құрылғысы
L = 3м; d = 0.1м;
, мұнда
L – құбыр ұзындығы;
d – құбыр диаметрі;
t – жердің бетінен құбыр ортасына дейінгі ара қашықтық,
R – тігінен жерге қосу кедергісі, Ом;
Р – 300 Ом -жердің салыстырмалы кедергісі;
2.7 Айналаны қоршағанортаны қорғау
бойынша шара
Полиграфиялық кәсіпорынның айналаны қоршаған табиғатқа әсерін тигізіп зияндылардың азайып,
Полиграфиялық кәсіпорынның тазалық сақтау гигиенасының және маңайының жайлы, жақсы
Баспахана құрылысының алдында аэродинамикалық мінезді ауданды және жер бедерін
Кәсіпорын пайдаланатын ағынды суының құрамында лас заттар болады, олар
Ағымды суды тазартудың әртүрлі әдістері қолданылады. Әр салалық ағынды
3.1 Экономикалық есептер
1 Күрделі шығындар
Бұл шығындарға жататындар: жобалау, өндірістік құрылыстар, жабдықтарды сатып алу,
Кәсіпорынды жобалағандағы үлестірімдер.
Мұнда мәселелер шешілуі ..... кестеде көрсетілген.
54 – кесте - Жобаға қатысатын адам
Қызмет орындары
мен цехтар атауы Негізгі
жұмысшылар Қосымша
жұмысшылар ИТЖ
қызм. ККЖ Барлығы
Қалыптау бөлімі
Басу цехы 11
Кітапшалау-түптеу 38
Лаборатория -
Қойма
М Ж Ц
Әкімшілік
19 8
Барлығы 64
55 – кесте - Жобалаушы мамандардың жылдық
Қызмет орындары
мен цехтар атауы Негізгі жұмыс-
шылар қоры,
мың тг Қосымша жұмыс-
шылар қоры,
мың тг ИТЖ қызм.
жалақы қоры
мың тг ККЖ жа-
лақы қоры
мың тг Жал-
пы
жалақы
қоры
Қалыптау бөлімі 437
Басу цехы 956
К – түптеу цехы 6120
Лаборатория
Қойма
М Ж Ц
Әкімшілік
Барлығы
15815
- Жеке зейнеткерлер қорына ақша жіберу ( 10%
- Әлеуметтік салық ( 21% жалпы қордан ) –
- Жобаға кеткен басқа үлестірімдер 5% жоғары шамалардың қосындысы-
сынан – 4350,8 мыңтг;
- Жобаның жалпы үлестірімдері – 25068 мың тг.
1.2 Цехты құру
Өндіріс үйлері жаңадан салынады.
56– кесте - Өндіріс үйдің құрылысының шығындары
Өндіріс үй
бағасы, мың тг
мың тг
Қалыптау бөлімі
Басу цехы
Кітапшалау-түптеу
Лаборатория
Қойма
М Ж Ц
Әкімшілік
Мед. пункт
Барлығы
873,02
- Қажетті жабдықты және өндіріс жиһазын сатып алу:
254598+23012=277550 мың тг
- Жабдықты орналастыру / монтаж:
758,6+37,422+2877=41057,6 мың тг
- Қатысатын жұмыскерлердің жалақысы – 15815 мың тг
- Бір реттік жалпы үлестірім – күрделі шығындар: 343675
- Күрделі шығындарды төлеу үшін банктен 5 жылға 15%
2 Ағынды үлестірімдер
2.1 Жобаланған бұйымды жасау үшін шикізатқа, материалдарға, жартылай жасандыларға
Қорытындыдан 20% қосылған құнның салығын есептейді.
359,15+4750,27=5109,42
2.2 Айлық жалақы. Ол ...кестеде көрсетілген.
2.3 Жалақы қорына адамдардың демалыс ақшасын қосу керек, оны
15815 х 0,07 = 1107,05 мың тг
57 – кесте - Жабдықтың амортизациясы (тозуы)
Жабдықтың қызмет орындары Жабдықтың амортизациясы, жылдық жарна мың тг
Қалыптау цехы
Басу цехы
Кітапшалау-түптеу цехы
Ж М Ц
Қойма
Лаборатория
Барлығы
2.4Электроэнергия шығындары
а) Жабдықтарға қажет энергияның шығыны. Оларды кесте бойынша есептейміз.
58 – кесте - Электроэнергияға кеткен шығындар
Жабдықтың қызмет орындары Электроэнергияға кеткен шығын,мың тг
Қалыптау цехы
Басу цехы
Кітапшалау-түптеу цехы
Ж М Ц
Қойма
Лаборатория
Барлығы
б) Электрожарық үшін жұмсалатын шығындар:
Ш=А х Э х У х Б,
мұндағы А – жарықталатын аудан;
Э – бір шаршы метрге қажет электроэнергияның қуаты,
У – жарық жанатын уақыт, сағат;
Б – электроэнергияның бағасы.
Ш=4303,22 х 0,025 х 1000 х 5,0=537902,5 тг
в) Жылуға кететін айлық шығын мына формула арқылы есептеледі:
Шж= V x ш ч 720б
мұндағы V-цехтың жалпы көлемі, м3. Цехтың биіктігі 4м.
Ш – 30 ккал текше метрге сағатына жылудың мөлшері
б – жылудың бағасы; 2*10-4 тг бір ккал/сағ үшін
Шж=(4303,22 х 4) х 30 х 720 х 0,0002=74359,64тг
г) Вентиляцияға кететін жылудың шығыны:
Шв=VШУ*б
V - өндірістегі цехтың жалпы көлемі, м3;
Ш – 0,15 ккал-бір текше метрді желдету үшін жылудың
У – желдету уақыты;
б – жылудың бағасы;
Шв=17212,88м3 х 0,15 х 8 х 24,95=515357тг
д) Ыстық суға және буға кететін шығындар:
Шы=С х Б
С – ыстық судың немесе будың айлық көрсеткіштілігі;
Б – ыстық су мен будың бағасы.
Шы=143 х 50 х 125,70 тг/м3=898755тг
е) Суық суға және канализацияға кететін шығындар есебі;
Шс=143 х 50 х 10,82 тг/м3=77363 тг
Канализацияға кететін шығын: 14300 литр
14300 х 6,38 тг/м3=91234 тг
Шс=77363+91234=168597 тг
ж) Барлық ағынды шығындар /Ш/;
К – шығарылған бұйымның айлық көлемі
К=3500/12=291,666
Бір кітаптың өз құны
Ө=Ш/К
Ө=24496/291=84 тг
3 Баға
Жоғары есептелген өз құнға, рынок жағдайына қарап , 5-100%
Бф=Ө+П
Бф=84+17=101
Осы бағаға қосылған құнның салығы қосылып, жалпы бағаны шығарып
Бж=Бф+Ккс
Мұнда Ккс – қазір қосылған құнның салығы 20%
101+17=118тг
3.1 Келтірілген шығындар
Шк=Шө+0,12 Н
Шө - жылдық өз құны;
Н – негізгі қор
Шк=84+0,12 х 343675=41325 мың тг
Бұйымды сату себебінен жылғы кіріс
К=Бф х М
М – бұйымның бір жылда сатылған мөлшері
К=101 х 3500=353500 мың тг
Жылдық жалпы пайда есебі
Сол үшін жалпы кірістен ағынды шығындарды шегеру керек:
П=К – Шө
К – жылғы кіріс;
Шө - жылдық өз құны.
П=353500-24496=3290004 мың тг
Таза пайда
Жалпы пайдадан табыс салықты шегеру керек. Қазір заңды тұлғалардың
Ст=0,3 х 3290004=98701,2мың тг
Жолдық салық 1%
Ст=0,01 х 3290004=3290,04мың тг
Пт=П-Ст=0,7*П
Пт=329004-101991=227013
Тиімділік (рентабельность)
а) Капиталдың тиімділігі Тк=Пт/Н. Бұл көрсеткіш 0,12 – ден
Тк=227013/343675=0,66=66%
б) Өз құнның тиімділігі
Тө=Пт/Шө
Тө=227013/24496=0,92=92%
в) Өтеу мерзімі
Мө=Н/Пт
Мө=343675/227013=1,6 жыл
г) Қорқайтарылым
Қк=Бф М/Н Кк=101 х 3500/343675=1,02
59 – кесте - Техника-экономикалық көрсеткіштер кестесі
Көрсеткіш Мәні
1. Өндіріс үйдің өлшемдері, м
2. Жалпы (пайдалы) аудан, м2
3. Жердің ауданы, м2
4. Негізгі жабдықтың саны, дана
5. Күрделі қаржы, млн.тг
6. Олардың арасында жабдыққа күрделіқаржы, млн. тг
7. Жылғы өнімнің көлемі, мың дана
8. Жұмыскерлердің жалпы саны, адам
9. Негізгі жұмысшылар саны, адам
10. Жылғы өнімнің өз құны, млн.тг
11. Бір бұйымның өз құны, тг
12. Жылғы кіріс, мың тг
13. Жылғы пайда, мың тг
14. Жылғы таза пайда, мың тг
15. Тиімділік, %
16. Қаржыны өтеу мерзімі, жыл 48 х 36
3456
2304
25
244
227
3500
143
64
41,3
84
354
329
227
66
1,6
Форма
жасау
цехы
Баспадан
мәтінді
диапозитивте-
рін алу
\
1.3.1 Басылымның технологиялық процесінің даярлауының цехаралық
схемасы
\
\
\
\\\\\\\\
\
\
Бейне
Диапозитивтерді
монтаждау
Көшірмелеу
Пластинаны
өңдеу
Парақты офсетті басу мәшинесінде тиражды басу
Бүктеу
Мұқабаны
даярлау
Блокты жіппен тігіп
бекіту
Кітапшалау-түптеу
Дайын өнім
Лаборатория
Полиграфиялық кәсіпорын
Парақ форзацтарды тегістеу
Парақ, форзац, отстав кесу
Парақ, форзацтарды бүктеу
Дәптер, форзацтарды пресстеу
Форзац, блокты жинақтау
Блогты форзацтарды
желімдеу
Блоктың түбін қысу
Блоктың түбін желімдеу
Блоктың түбін кептіру
Блокты үш жағынан кесу
Блоктың түбін дөңгелету
Каптал, қағаз, жапсыту
Қатырма, отстав кесу
Мұқабаға пленканы
Сыртқы қабын даярлау
Блокты түптеу қапқа кигізу
Пресстеу
Штрихтеу
Бақылау
Орау, байлау
Басу
цехы
Дайын
өнімдер
қоймасы
Материалды
қойма
Базисті
қойма
Опера-
циялық
қойма
Қоймалар
Механикалық
жөндеу
цехы
Кітапшалау –
түптеу
цехы

19 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^