S-12 электронды АТС жобалау курстық жұмыс
№4846


МАЗМҰНЫ
Кіріспе 3
Курстық жұмыстың тапсырмасы 4
Берілген мәндер 5
4 Телефон жүктемесінің ЕКПІНДІЛІГІН есептеу 12
5 Көп жиілікті қабылдау бергішке түсетін жүктеме екпінділігін есептеу 18
6 ИКМ жалғаушы линияларының есептеулері 19
Қорытынды 24
Әдебиеттер тізімі 25
А қосымшасы 26
Ә қосымшасы 27Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 26 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
МАЗМҰНЫ
Кіріспе 3
Курстық жұмыстың тапсырмасы 4
Берілген мәндер 5
4 Телефон жүктемесінің ЕКПІНДІЛІГІН есептеу 12
5 Көп жиілікті қабылдау
6 ИКМ жалғаушы линияларының есептеулері
Қорытынды 24
Әдебиеттер тізімі 25
А қосымшасы 26
Ә қосымшасы 27
Кіріспе
Бұл курстық жұмыстың мақсаты коммутация жүйесінің сатыларын зерттеп,
Курстық жұмыс Alcatel фирмасының S–12 жүйесіне негізделген.
Курстық жұмыстың тапсырмасы
1. АТС, АМТС, УСС және АТСЭ S-12 бойынша
2. Әрбір АТС желісі үшін АЛ нөмірлеу
3. S-12 жүйесінің техникалық сипаттамалары
4. Телефон жүктемесінің екпінділігін есептеу
5. Көп жиілікті қабылдау бергішке түсетін жүктеме интенсивтігін
6. ИКМ жалғаушы
Берілген мәндер
Жергілікті желінің түрлері мен сыйымдылығы:
ГТС – 65 мың; СТС – 7 мың;
ГТС – 95 мың; СТС– 35 мың;
ГТС саны – 154 мың;
УВС–1 жұмыс істейтін стансалар саны – 5;
АТСЭ саны – 2;
АТСКУ саны – 3;
Жобаланушы АТСЭ көлемі – 7 мың;
ПСЭ саны – 2;
АТСЭ проектілеуде қолданылған ПСЭ – 2 мың;
ПСЭ саны – 2;
РР- мен аяқталған шақырулар үлесі – 0,52 %.
Халық- тұрмыстық сектор аппараттары олардан – 42
Жиіліктік жиынымен – 45 %;
Пәтерлік аппаратының пайыздық үлесі (кв) – 56 %
жиіліктік жиынымен – 25 %;
Таксофондар (т) – 2,0 %;
жиіліктік жиыны– 5%.
Шақырулар саны:
Снх = 2,9;
Сп = 1,0;
Ст = 9.
Аппарат үшін сөйлесудің орташа жалғасу уақыты:
Тхш = 85;
Тп = 110;
Тт = 9.
1 Телефон желісінің конфигурациясын құру
Берілген мәліметтер бойынша АТС, АМТС, УСС және жобаланушы
Сурет 1 – Қалалық телефондық желінің
2 Абоненттік линияның нөмірленуі
Берілген станция мен жобаланушы станцияның сыйымдылығына байланысты абоненттік
Кесте 2 – Абоненттік линияның нөмірленуі
АТС коды Нөмірлік сыйымдылығы Абоненттік линияның нөмірленуі
АТСКУ – 55 10000 550000-559999
АТСКУ – 56 10000 560000-569999
АТСКУ – 57 10000 570000-579999
АТСЭ – 51 10000 510000-519999
АТСЭ – 52 10000 520000-529999
АТСЭ – 53 (S-12) 7000 530000-536999
ПСЭ – 521 2000 521000-521999
ПСЭ – 522 2000 522000-522999
4 Телефон жүктемесінің екпінділігін есептеу
Әртүрлі приборларға және желіге келіп түсетін жүктеменің интенсивтілігін
4.1 Жүктеме көздерінің категориясын анықтау
Берілген мәліметтер бойынша тиісті түйіндік аудандағы аппараттың категориясын
Ni = Nгтс ∙ di
мұнда Nj – i аймағындағы
di – i аймағындағы абоненттің бөлік
Nij = Nгтс ∙ dij
мұнда Nij – i аймағындағы
dij – i аймағындағы j тәсілі
Халық шаруашылық аймағының аппараты:
NД = NПР*dНХ = 7000*0,42= 2940 т.а
Жиілікті теріммен
NДЧ = NД*dНХЧ= 2940*0,45 = 1323 т.а
Декадты тәсіл арқылы
NДД = NД - NДЧ =
Пәтерлік аймақтың аппараты:
NК = NПР*dК = 7000*0,56 = 3920 т.а
Жиілікті термімен
NКЧ = NК*dКЧ = 3920*0,25 = 980 т.а
Декадты тәсіл арқылы
NКД = NK – NКЧ = 3920-980
Таксафондар:
NТ= NПР*dТ = 7000*0,02 = 140 т.а
Жиілікті термімен
NТЧ = NТ*dТЧ = 140*0,05 = 7т.а
Декадты тәсіл арқылы
NТД = NT – NTЧ =140-7
4.2 Абоненттерден түсетін жүктемені есептеу
i категориясында пайда болатын жүктеме интенсивтілігі Эрлангпен сиппаталады
мұнда t i – арна босамауының орташа
t i = αi . Pp . (tCO+
Бұл формуладағы шамалар келесілер:
Станцияның жауап сигналын тыңдау уақыты tCO = 3
Дискілі ТА – мен n таңбалы нөмірді теру
Тастатурлы ТА – мен n таңбалы нөмірді теру
Есептеулер барысынды tу = 2 (с) тең деп
αi – коэффициенті аяқталмаған сөйлесуде приборларға
Сурет α коэффициентінің Ti мен Pp
Pp=0.52 αi=1.21 Ti=90
Pp=0.52 αi=1.19 Ti=100
Pp=0.52 αi=1.19 Ti=100
Халық шаруашылық аймағы үшін:
αД = 1.21;
Декадты терімі бар ТА үшін
tДД = 1,21*0,52*(3+6*1,5+2+8+90) = 70,47 с;
ҮДД = (NДД* CД* tДД )/3600 =(1617*2,9*70,47)/3600 =
Жиілікті терімі бар ТА үшін
tДЧ = 1.21*0.52*(3+6*0.8+2+8+90) = 67,828 с;
YДЧ = (NДЧ* CД* tДЧ )/3600 = (1323*2,9*67,828)/3600
Пәтерлік аймақ үшін:
αК = 1.19;
Декадты терімі бар ТА үшін
tКД = 1,19*0,52*(3+6*1,5+2+8+100) = 75,494 с;
YКД = (NКД* CК* tКД )/3600 = (2940*1,0*75,494
Жиілікті терімі бар ТА үшін
tКЧ = 1,19*0,52*(3+6*0,8+2+8+100) = 72,895 с;
YКЧ =( NКЧ* CК* tКЧ )/3600 = (980*1,0*72,895
Таксафондар үшін:
αТ = 1.19;
Декадты терімі бар ТА үшін
tТД= 1,19*0,52*(3+6*1,5+2+8+100) = 75,494 с;
ҮТД = (NТД* CТ* tТД )/3600 =(133*9*75,494)/3600 =
Жиілікті терімі бар ТА үшін
tТЧ = 1.19*0.52*(3+6*0.8+2+8+100) = 72,895 с;
YТЧ = (NТЧ* CТ* tТЧ )/3600 = (7*9*72,895)/3600
ЦКЛ кірісінде пайда болатын жергілікті жүктеме келесі формула
Yкв = Yдд + Yдч + Yкд +
Yкв =91,79 +72,29 +61,65 +19,84 +25,10
ЦКП – дағы жүктеме мынаған тең: Yцкп =
Келіп түсетін жүктеме интенсивтілігі келесі бағыттар бойынша таралады:
а) Арнайы қызмет жүктемесінің мәні 0.03 тен Yкв
Yсп = 0.03 ∙ Yцкп;
б) Станция ішіндегі жүктеме өз станция абоненттері бойынша:
Yпп = Yп · η / 100
Мұнда η – станция ішіндегі хабар коэффициенті. Ол
в) Қала аралық және халықаралық шығыс жүктеме. АМТС-ға
Yзсл = 0.03 · Nп;
г) Жобаланушы АТС-тың басқа АТС желісіне шығушы жүктеме
YΣ.исх = Yцкп – Yсп – Yпп;
Менің вариантым үшін:
Yцкп = 0.9 ∙ 271,95= 248,459 Эрл;
Yсп = 0.03 ∙248,459= 7,454 Эрл;
ηс=NПР /(NГТС +NПР +NПСЭ )=(7000/( 154000 + 7000
Кесте бойынша η = 20.1 %;
Yпп = (248,459∙ 20.1) / 100% = 49,94
Yзсл = 0.003 · 7000 = 21
YΣ.исх = 248,459– 7,454 – 49,94 = 191,065
АТСЭ – 51, 52 және АТСКУ –
Y52 57 =271,95∙ (10000 / 7000) = 388,5
Y57 цкп = 0,9 ∙ 388,5 = 349,65
Y57 сп = 0,03 ∙ 349,65 = 10,489
ηс =( 10000 /(154000 + 10000 )) /
Кесте бойынша η = 21;
Y57 пп = (388,5 ∙ 21) /
Y57зсл = 0.003 · 10000 = 30 Эрл;
Y57 Σ.исх = 388,5 – 10,489 – 81,585
ПСЭ – 521, 522
Y52псэ = 271,95∙ (2000 / 7000) = 77,7
Yпсэ цкп = 0,9 ∙ 77,7 =
Yпсэ сп = 0,03 ∙ 70,973 =
ηс =( 2000 / (154000 + 2000 )
Кесте бойынша η = 18,36;
Yпсэ пп = (69,93 *18,36) / 100% =
Yпсэ зсл = 0.003 · 2000 = 6
Yпсэ Σ.исх = 69,93 – 2,0979 –
Осы есептеулер нәтижесін кестеге енгізейік:
Кесте 4.2 – Станция ішіндегі жүктеменің екпінділігі
АТС коды Сыйым-дылық Үцкп, Эрл; ηс ,% η,%
Эрл; Үсп,, Эрл; Үзсл,, Эрл; ҮΣсх,
АТСКУ – 57 10000 349,65 6.1 21 81,585
АТСКУ – 56 10000 349,65 6.1 21 81,585
АТСЭ – 55 10000 349,65 6.1 21 81,585
АТСКУ – 51 10000 349,65 6.1 21 81,585
АТСЭ – 52 10000 349,65 6.1 21
АТСЭ - 53 7000 248,459 4,3
ПСЭ – 522 2000 69,93
ПСЭ – 521 2000 69,93
4. 3 Станция желісіндегі шығыс жүктеме ағынын
Басқа түйіндік станциялардан түсетін жүктеме мынаған тең:
Эрл.
Жобалатын станция сұлбасына сәйкес станцияның кірісіндегі және шығысындағы
Біздің есеп үшін АТСЭ–53-тен АТСКУ–55, 56,57 және АТСЭ–51,
Y53-55 = 191,065* = 26,346 Эрл;
АТСЭ – 53 -тен ПСЭ – 521, 522
Y53-521 = 191,065 * = 4,87
ПСЭ – 521, 522 дан АТСКУ– 55,
Y521-55 = * =
ПСЭ – 521, 522 дан АТСЭ – 53
Y521-53 = * =
АТСКУ – 56 дан АТСЭ – 53-ге;
Y54-52= * = 27,704
АТСКУ – 56 дан ПСЭ – 521, 522
Y54-521 = * =
АТСКУ – 56 дан АТСЭ – 51 және
Y56-51 = * =
Кіріс ағынның жүктемесін анықтау
Басқа аудандық тораптардан түсетін жүктеме
АТСКУ– 55, 56, 57 және АТСЭ–51, 52 –
Y55-53 = 296,426 * = 27,703
ПСЭ – 521, 522 –ден АТСЭ – 53
Y521-53 = 54,801* = 5,245 Эрл;
АТСКУ–55, 56, 57 және АТСЭ–51,52 – ден ПСЭ
Y55-521 = 249,426* = 7,363 Эрл;
АТСЭ – 53-ден АТСКУ – 57-ке;
Y53-57 = 249,426* = 25,672 Эрл;
ПСЭ – 521, 522 –ден АТСКУ – 57-ке;
Y521-57 = 54,801* = 6,845
қайда
қайдан АТСЭ 53 АТСЭ 51 АТСЭ 52 АТСКУ
55 АТСКУ
56 АТСКУ
57 ПСЭ
521 ПСЭ
522 УСС АМТС Жалпы
саны:
АТСЭ – 53 49.94 27,703 27,703 27,703 27,703
АТСЭ – 51 27,703 81,585 42,98 42,98 42,98
АТСЭ – 52 27,703 42,98 81,585 42,98 42,98
АТСКУ-55 27,703 42,98 42,98 81,585 42,98 42,98
АТСКУ-56 27,703 42,98 42,98 42,98 81,585 42,98
АТСКУ57 27,703 42,98 42,98 42,98 42,98 81,585 7,946
ПСЭ – 521 4,87 7,946 7,946 7,946
ПСЭ – 522 4,87 7,946 7,946 7,946
УСС 7,454 10,489 10,489 10,489 10,489 10,489 2,0979
АМТС 21 30
Жалпы с 198,946 337,589 337,589 337,589 337,589 337,589
5 Көпжиілікті қабылдау – таратқышқа жүктеменің интенсивтілігін
ҚТЖ ның МЧПП абонентімен байланыс құрудағы уақыты tco
t қтж мчпп = tCO + n ·
t қтж мчпп = 3 +6· 0,8 =
Арнайы қызметтегі МЧПП шақырудағы орын алу уақытысы
tcn = tco + 2 · t nч
tcn = 3 + 2 · 0.8
Автоматты зоналық және қалааралық байланыс.
t зсл = t co + tnч +
tзсл = 2 ∙ 3 +
Жиілікті номер терудегі ТА ның МЧПП дағы жүктемесі
Умчпп = Кч / t аб ∙ (Уп
Мұндағы: t аб - МАЛдегі модульдің орташа
t аб = У΄п / ( Nкв
ТА түсетін жүктеме интенсивтігінің үлесі.
Кч = ( Унхч + Уквч + Кч
с.
Эрл.
ЦСЛ дағы МЧПП кіріс шығыс СЛ қызмет ететін
t цсп = (n – n1) ∙
t цсп = (6 – 2) ∙ 0.8
n - жобаланатын АТС мыңдық саны
n1 = 2
МЧПП дағы жүктеме кіріс шығыс жүктеме пропорционалды болады.
=( t цсп / t аб) ∙
Эрл.
6 ИКМ байланыс сызықтарын есептеу
Құрылғының көлемін есептеу әр бағыттағы каналдар сандарын анықтаудан,
6.1 Каналдар санын есептеу
АТСЭден кіріс каналдарына дейінгі сандар Эрланг формуласы бойынша
Vj-I= E (Yj-i, P )
V53-55 = E (27,703,001) = 42 арна;
V53-56 = E (27,703; 0,001) = 42
V53-57 = E (27,703; 0,001) = 42
VЗСЛ = E (21; 0; 0,005) =
VСЛМ = E (21; 0; 0,002) =
VСЛ = E (7,454 ; 0; 0,001) =
Канал бойынша АТСЭ арасындағы байланыс екі жақты орын
V53-51 +V51-53= E (27,703+27,703; ,0,001) =
Подстанция мен АТСЭ-52 арасындағы каналдар саны Р=0,01пен
V53-521+V521-53 = E (4.474+4.474; , 0,001) =
V53-522+V522-53 = E (4.474+4.474; , 0,001) =
АТСКУ дан арна сандары эффективті мүмкін әдісімен анықталады.
Dmin = q*(mA – nA +1) =2*(20- 13.3+1)=15.4
Блоктың бір кірісі үшін жүктеме интенсивтілігі мынаған тең
D = q ∙ (ma –b ∙
Эмпириялық коэффициент Q=0.75 кезінде эффиктивті мүмкінділік равна:
D = Dmin +Q ∙ (D
және Р=0,01 арналар санын О’Делла өрнегімен анықтаймыз,
Vi-j = α*Yi-j*β
V55-53 = 1.24∙27.703 + 5.11 = 49 арна;
V56-53 = 1.24∙27.703 + 5.11 = 49 арна;
V57-53 = 1.24∙27.703 + 5.11 = 49 арна;
Жобаланатын АТСЭ-53 қосылған кіріс және шығыс арналардың қосынды
Vжалпы = 42*3+36+32+16+79*2+49*3+18*2= 660 арна;
ИКМ әрбір линиясы 30 ақпараттық арнаны құрайды, сондықтан
(4.24)
][ үлкен сан жағына дөңгелектеуді көрсетеді.
N53-55 = ]42+36/30[ ≈3 линия;
N53-546 = ]42+36/30[ ≈3 линия;
N53-57 = ]42+36/30[ ≈3 линия;
NЗСЛ = ]32+42/30[ ≈2 линия;
NСЛМ= ]36+42/30[ ≈3 линия;
NСЛ = ]16/30[ ≈1 линия;
N53-521 = ]18/30[ ≈1 линия;
N53-522 = ]18/30[ ≈1 линия;
Терминалды модуль санын есептеу
Сандық желі модуль. Әрбір сандық жалғастырғыш желі МЦЛ
NASM = ]N / 128[ = ]7000 /
NDTM = ]NСЛАТСЭ-53/ 30[ = 660/30= 22 модул
МЧПП саны жүктеме интенсивтігіндегі p = 0,001 болғанда
VАЛ МЧПП = E (7,08; 0.001) = 17
VЦСЛМЧПП = E ( 10,76; 0.001) = 22
Әрбір МЧПП терминалды модуль 30 көп жиілікті
NАЛ МЧПП = ]VАЛ МЧПП /30[+1= ]
NЦСЛМЧПП = ]VАЛ МЧПП /30[+1 = ] 22/30
VOB1 = VAЛ + VИГА + VАТ =
VOB2 = VРРТ + VКРТ.ИСХ + VКРТ.ВХ =
VOB3 = VАВУ + VОУ = 1 +
VТРФ = 2;
VСD = 2;
VАУ = 2;
VDЗ = 2;
VACE = VOB1 + VOB2 + VOB3 +
6.3 Басты саты жазықтықьарының санын анықтау
СД мүмкінділік сатысындағы қосарланған коммутатор 8……11
Екі негізгі саты жазықтығында мүмкінділік саты 63 Эрл
Мүмкінділік сатындағы 8 МАЛ және 3 МЦЛ қосыла
YCD = YЦКП 1канал ∙ 30 ∙ 4;
мұндағы: Yканал – 1 кана л сандық жалғастырғыш
YЦКП 1канал = (YЦКП иск + YЦКП ВХ)
YЦКП 1канал =(198,946+198,946) / 660= 0,703 (Эрл);
YCD = 0,703 ∙ 30 ∙ 4 =
20% шекті жүктелуді ескерсек, онда
YCD =84,36∙ 1.2 = 84,36 (Эрл); 4
СД абоненттік модулдердегі жүктеме
6.4 Коммутация өрісінің элементтерін есептеу
Әрбір қосарланған коммутация өрісіне 0…..7 портына 8 терминалды
9 – 1, 10 – 2, 11–3 жазықтыққа
NCD MAЛ = 55/8 =
NCD MЦЛ = = 22/4
NЦК1 =] = ] (7+6)/4
Кесте 6.1 – Абонент және қосылу линиялар модульдерінің
МАЛ 8 8 8 8 8 8 8
МЦЛ
СД 0 1 2 3 4 5 6
СЛ 0 1
2
Қорытынды
Бұл курстық жұмыста коммутация жүйесінің сатыларын зерттеп, негізін
Сонымен қатар АТС, АМТС, УСС және АТСЭ S-12
Есептеулер нәтижесінде телефон жүктемесінің интенсивтілігін тауып, телефон жүктемесінің
Осы курстық жұмыстағы барлық үйренгенім келешекте мамандығыма пайдасын
Әдебиеттер тізімі
1 Система Alcatel 1000 S-12. Концепция и
Alcatel 1000 S-12. Техническое описание. – алматы. Учебный
Обзор Alcatel 1000 S-12. - алматы. Учебный отдел
Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации. Учебное
Корнышев Ю.Н., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика.
Маркин Н.П. Принцип построения и проектирование системы С-12.
Попова А.Г., Пшеничников А.П. и др. Зарубежные системы
Буланова А.В. и др. Основы проектирования электронных АТС
Захаров Г.П., Симонов М.В., Яновский Г.Г., Службы и
Беллами Дж. Цифровая телефония /Пер. с англ.-М.Радио и
Баркун М.А., Ходасевич О.Р. Цифровые системы синхронной коммутации.
Гольдштейн Б.С., системы коммутации. – СПб. БХВ –
А қосымшасы v Ә қосымшасы
30
23
80 90 100
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
РР=0,65
РР=0,60
РР=0,55
РР=0,5
(


18 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^