Педагогика ғылымы реферат
№1251


Жоспар
І. Педагогика ғылымының құрылымы.
ІІ. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.
ІІІ. Оқыту түрлеріЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Педагогика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 Жоспар
І. Педагогика ғылымының құрылымы.
ІІ. Педагогиканың басқа
ІІІ. Оқыту түрлері
3. Педагогика ғылымының құрылымы, оның басқа
Педагогика өзінің даму кезеңінде тәрбие мен
[Тәрбие мен окыту ісінің одан әрі
Мектепке дейінгі педагогика үйелмендегі, балалар-бақшасын-дағы, демек,
Мектеп педагогикасы кішІ, орта және жогары
Педагогика тарихы — педагогиканың өз бетінше
-Цефектология - педагогика ғылымынын арнаулы саласы^
Біздің еліміз мүндай кемістігі бар балаларға
Педагогикалық ғылымдар жүйесінде бастауыш мектептегі оқыту,
Дидактика оқытудын заңдылықтарын карастырады. Сондық-тан ол
Педагогикалык ғылымдар жүйесінде пайда болған жоғары
Педагогикалық ғыльшдар салалары өзара бірьщғай байланы-сып,
Педагогика ғылымы басқа гылымдармен тығыз байланыста
Философия табират пен қогам дамуының жалпы
Тәрбиенің мақсаттары, халыққа білім берудің мазмұны,
Ғылыми педагогика торбие процесінің ерекшеліктерін, негізгі
Педагогика материалистікдиалектиканың кдрама-қарсылық-тардың бірлігі мен күресі,
Ғылыми философия түрғысынан қарағанда, мысалы теріске
Педагогика ғылымының даму процесінде кептеген өзгерістер
Ғылыми философия өр түрлі заттарды, қүбылыстарды,
Кейбір жалпы проблемалар философия мен педагогика
Сонымен, педагогика ғылыми философиялық білімдерді бас-шылыққа
Педагогика психологиямен тығыз байланысты. Педагогика тәрбие
Педагогика мен психология ғылымдарының зерттейтін объектісі
Мектептегі білім және тәрбие беру жүйесінің
Ледагогика ғылымы мектеп гигиенасымен тікелей байланыс-ты.
Мектеп гигиенасы мектеп ғимаратындағы жылу және
Педагогикалык нақты мәселелерді зерттеп, жинақтауға соци-ология
ортаның адамға ыкпалын, адамдар арасындағы әлеуметтік
Педагогика ғылымы тәрбиеге байланысты этнографиялык және
Соңғы кезде педагогика ғылымы кибернетика жетістіктерін
Педагогика әдебиет беттерінде кибернетикалық педагогика деген
Педагогикалық процесс үнемі кері байланыс арқылы
Оқьпудың түрлері
Оқыту жеке адамның білімін, танымдық және
Түсіндірмелі-иллюстративті оқытудың мақсаты — мүғалім оқушыларды
Проблемалы оқытудың мақсаты - мүғалім оқушыларды
Прблемалы оқыту - бұл ғылым негіздерін
Психологтар адамның ойлагыштық іс-өрекетінің негізгі турлерін
Репродуктивті іс-әрекеті үлгі, алгоритм бойынша орындала-ды.
Бағдарлама бойынша оқу материалдарының көпшілігін мүгалім
Продуктивті іс-әрекетінің айырмашылығы оқушы белгілі білімді
Проблемалық ситуация жағдайында оқушының іс-өрекеті ойлаумен,
Шыгармашылық іс-әрекеті алгоритмнен, үлгіден, формализ-мнен аумаушылықты
Проблемалық ситуация деп пайда болған қүбылыстарды,
Ақыл-ой әрекеті толық циклының проблемалық пайда
- проблемалық ситуацияның пайда болуы;
— проблеманы — сүрақты қою және
- болжау арқылы шешім тосілдерін
- болжамды дәлелдеу;
- проблема шешімінің дүрыстығын тексеру.
тар қояды, турлі тапсырмалар береді. Бүлардың
Проблема проблемалық ситуация болып саналады, бірақ
Химия сабағында "Су" тақырыбын өткенде мүғалім
Бүл жерде проблемалык ситуация туды да,
Сонымен, оқушылардың әр түрлі шығармашылық оқыту
ЮНЕСКО-ның үйымдастыруьшен 1962 жылы наурыз айын-да
Багдарламалап окыту оқушылардың таньшдық қабілетін да-мытудың,
Америка Құрама Штатында бағдарламалап окыту машина-сыз
Машинасыз бағдарламалап оқытудың екі принципі бар:
Б.Ф.Скиннер үсынған салалық принцип бойынша оқу
Тармақты принципті оқыту процесінде алғаш рет
Машиналы бағдарламалап оқытудың, біздің ойымызша, жа-ғымсыз
Міне, осыған орай, бағдарламалап оқыту лроцесінде
Соңғы жылдары жалпыға міндетті компьютерлік окытудьщ
Орта және жоғары мектептерде микроЭВМ "Агат"
Қолданылған әдебиеттер.
І. Ж. Б. Қоянбаев,
1

28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^