Төтенше жағдайларда машина пайдалану саласының жұмыс тұрақтылығын арттыру ОБЖ реферат реферат
№1799ЖОСПАР
Казакстан Республикасынын тотенше жагдайларына арналган зандар. 1
Кiрiспе. 5
Тотенше жагдайлар жэне онын жiктелуi. 8
1-болiм. Жер сiлкiнiсiнен кейiнгi жагдайларды багалау. 11
Жер сiлкiну кезiндегi шаруашылык кешенiндегi болуы мумкiн жагдай. 14
Баспаналар мен паналау гимараттары. 18
1.2 Жер-уй койманын элсiрету коэффициентiн (Кэлс) сыйымдылыгын, колемiн есептеу. 24
1.4 Елдi мекендер мен халык шаруашылыгы объектiлерiнiн жер сiлкiну эсерiне тозiмдiлiгiн арттыру жонiндегi негiзгi шаралар. 26
1 болiмге Корытынды. 30
2. 2 болiм. Тотенше жагдайларда машина пайдалану саласынын жумыс турактылыгын арттыру. 31
2.2. Саланын жумыс турактылыгын арттырудын негiзгi багыттары. 33
2.3. Машина пайдалану саласынын негiзгi багыттары. Машина пайдалану саласында коптеген багыттар бар. 34
2.4. МТП-нын жумыс турактылыгын арттыру максатында усынылатын шаралар. 37
Корытынды. 37
Колданылган эдебиеттер тiзiмi: 37
0
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Экология
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ
Казак Улттык аграрлык
Гидротехника жэне мелиорация
Курстык жумыс
Такырыбы:
“ Тотенше жагдайларда машина
Жазган: Аманов Самат МХ-101
Тексерген: Байзакова А.О.
Алматы – 2004
ЖОСПАР
Казакстан Республикасынын тотенше
Кiрiспе. 5
Тотенше жагдайлар жэне
1-болiм. Жер сiлкiнiсiнен кейiнгi
Жер сiлкiну кезiндегi
Баспаналар мен паналау
1.2 Жер-уй койманын элсiрету
1.4 Елдi мекендер
1 болiмге Корытынды. 30
2. 2 болiм. Тотенше
2.2. Саланын жумыс турактылыгын
2.3. Машина пайдалану саласынын
2.4. МТП-нын жумыс турактылыгын
Корытынды. 37
Колданылган эдебиеттер тiзiмi: 37
Казакстан Республикасынын тотенше
1 бап. Табиги жэне
Тотенше жагдайдан коргаудын
Туындаган тотенше жагдай
Тотенше жагдайда куткару
11 бап. Табиги жэне
Азаматтык корганыс куштерi
111 бап. Казакстан Республикасынын
Казакстан Республикасынын территориясындагы
аймакта болатын кауiптi
Азаматтарды коргау жайлы. Мемлекеттiк
Тотенше жагдай
Тотенше жагдай туындаганда
Мiндеттi мемлекеттiк адамдардын
бап. Тотенше жагдай кезiнде
Казакстан Республикасынын тотенше
Апат жайлы кажеттi
Кунделiктi енбек жэне
Азаматтык корганыс ережесiн
Тотенше жагдайды алдын-алу
Азаматтык корганыстын пiсуi
Ескi, авариялык жэне
Агенттiк тотенше жагдайларды
Халыктын Санитарлык-эпидемиологиялык салауаттылыгы
Кiрiспе.
Азаматтык корганыс халык
Азаматтык корганыстын мiндеттерiн
Бiрiншi топка халыкты
Бiрiншi топтагы мiндеттер
Мiндеттердiн екiншi тобы.
Мiндеттердiн ушiншi тобына
Азаматтык корганыстын арнаулы
Тотенше жагдайлар жэне
1.Тотенше окига адам
Тотенше жагдай, ол
Тотенше жагдайдын себеп-салдар
Техногендiк сипаттагы тотенше
Табиги сипаттагы тотенше
Экологиялык сипаттагы тотенше
2.Техногендiк сипаттагы тотенше
1)Колiктегi авариялар мен
2)Орттер мен жарылыстар
3) Радиоактивтi заттар таралатын
4) Эсерi куштi улы
Коммуналдык жуйедегi авариялар
Биологиялык немесе бактериялогиялык
Электрмен камтамасыз ету
Гидродинамикалык авариялар (богет, су,
Уйлер мен гимараттардын
Тазарту жуйелерiндегi авариялар.
3.Табиги сипаттагы тотенше
1). Географиялык кауiптi кубылыстар,
2). Биологиялык кауiптi кубылыстар
3). Тенiздегi гидрологиялык кубылыстар
4). Гидромологиялык кауiптi кубылыстар
5). Курлыктагы гидрологиялык кауiптi
7). Метерологиялык кауiптi кубылыстар
8). Адамдардын жукпалы аурумен
9). Жануарлардын жукпалы аурумен
10). Ауылшаруашылык дакылдардын зиянкестерiмен
4. Экологиялык сипаттагы тотенше
1). Курлык жагдайларынын озiн
2). Гидросфера жагдайларынын озiнен
1-болiм. Жер сiлкiнiсiнен кейiнгi
Азамат тарихы алуан-алуан
Жер сiлкiну, бар
Эсiресе бiз жердiн
Жер кыртысынын калындыгы
Былай караганда жер
Жер сiлкiнуi кезiндегi
Бiрiншiсi, ен онай
Ендiгi калган екi
Жер сiлкiнудi болжау дегенiмiз –
Жерсiлкiнiсi дегенiмiз – жер койнауындагы тектоникалык
Жер сiлкiнiсiнiн турлерi: 1.Тектоникалык 2.Жанартаулык
Жер койнауында куштi тербелiстер пайда болатын
Жер сiлкiну кезiндегi
Жер сілкіну удемелiгi –
Жер сiлкiну эсерi:
Адамдардын саскалактауы, коркуы, урейленуi, уйлердiн катты
11. Сейсмикалык есепке алмагандагы
Барлык уйлер – 3000.
“А” турi – 35%.
3000 – 100%.
X -- 35%.
X =3000*35/100=1050.
11. дэрежелi – 5%.
x –5%
x =1050*5/100=52,5
Ягни “А” турiндегi барлыгы
111. “Б” турiндегi уйлер.
“Б” турiндегi – 55%.
-- 100%
X --55%
X = 3000*55/100=1650 уй.
дэрежелi -- 5%
-- 100%
x –5%
x =1650*5/100% = 82,5 уй.
Ягни “Б” турiндегi
4. Сейсмикалык есепке алган
“В” турiнде: каркасты
1650 -- 100%
x—10%
Ягни “В” турiндегi
5. Халык шаруашылык нысандардын
байланыс тарабында озгерiс
Су кубырлары, канализация
Электрлiк берiлiстер желiсiнде,
Су коздерiнiн жайы:
Жолдар мен копiрлердiн
Косымша факторлар:
Орттер болмайда.
Сел (су басу) болмайды.
Кошкiндер болмайды.
Эсерi куштi улы
Темiр жолдардагы апаттар
7.Жер сiлкiнiсiнде 6 балл
Баспаналар мен паналау
Адамдар ядролык карудын
Паналау гимараттарынын – сузгi
Паналау гимараттарынын кем
Паналау гимараттарынын шыгатын
Ол айналасы ашык
Паналау гимараттарына адамдар
Паналау гимараттарына адамдар
Паналау орындарына тез тутату жэне улы
Тез тургызылатын паналау гимараттарында да адамдар
Радиациядан коргайтын паналау
Радиациядан коргайтын паналау
Радиациядан коргайтын паналау
Радиациядан коргайтын паналау
1.2 Жер-уй койманын элсiрету
Кэлс=2h1/d1+h2/d2+h3/d3= мундагы
Ал h1;h2;h3 –жабынды кабаты,
Сонда h1 агаш – 4см,
Кэлс=24/21+10/5+32/8,4= 26=64см.
Жер-уй койманын сыйымдылыгын
а) Ауданы бойынша:
Sж – жер-уй койманын
Sжб – жабдыктарга болiнетiн
Ha – 1 адамга келетiн
ha – туракты шама
CS= 140м2*61м2 / 0,5м2/адам = 17080
б) Колем бойынша:
Н – жер-уй койманын
Ha2 – бiр адамга
CV = (140м2*61м2)*3м / 1,5м3/адам =
1.3 Егер жеке курамнын
Сэуле шыгару молшерi
Рентген дегенiмiз – 0*С
Мундагы:
Рорт—орташа радиация денгей:МР/саг.
T – жумыс iстеу уакыты :
Кэлс—элсiрету коэффициент.
Рорт = Рconst = 140 МР/саг.
Д1 = Рорт*t / Кэлс= 140
Д2 = Рорт*t / Кэлс =
Д3 = Рорт*t / Кэлс =
1.4 Елдi мекендер
Сейсмикалык кауiптi аудандарда
Жер сiлкiнiсiнен кейiнгi автомобиль
Жер сiкiнуден келетiн
Когамдык уйлерде колданылатын
1.Жоспардагы тiк бурышты
2.Уйдiн структуралык шешiмiне жэне
Жай тас уйлердi 4-5
Какпалы-блок турiндегi тас
Iрi панельдi уйлер
Какпалы панельдi уйлер
Мызгылмайтын берiк уйлердi
а) Этаж санына жэне
Ойыктар мен аралык
Антисейсмикалык белдеулер салу
б) Iрi панельдi уйлерде:
в)Мызгымайтын берiк уйлерде
Жер сiлкiнген аймактарда
Уйiндiлердi аршыганда жэне отетiн
1 болiмге Корытынды.
Ягни табигатта болатын
Мысалы: 6 балдын эсер нен
1-шi дэрежелi: орташа булiну
2-шi дэрежелi: орташа булiну
“Б”турi: кэдiмгi кiрпiш уйлер,
“В” турiнде: каркасты
2. 2 болiм. Тотенше
Республикамыздын техногендiк тотенше
Жолаушылар тасмалынын кауiпсiздiгiн
2.2. Саланын жумыс турактылыгын
Казiргi кезде автоколiк
Элемдiк практикада жалпы
Жло полициясы комитетi
Республика автомобиль жолдарынын
Сонгы 5 жылдын бойында
2.3. Машина пайдалану саласынын
а) Темiр жолы. Жылжымалы
б) Эуе жолы. К.Р-н
Ушу кауiпсiздiгiндегi iстiн
Радиациялык кешендер, эуежайлардагы
в) Жузу кемелерi. Iшкi
Гидротехникалык гимараттарды кутiп-устау
Колiк каiпсiздiгiн камтамасыз
2.4. МТП-нын жумыс турактылыгын
Машина пайдаланусаласынын жумыс
Екiншiден, АЗС-тi жогары
Ушiншiден, ол жерде
Корытынды.
Корыта келгенде “Азаматтык
Тотенше жагдай министрлiгiнiн
Тотенше жагдай министрлiгi,
Машина пайдалану саласынын
Колданылган эдебиеттер тiзiмi:
“Азаматтык корганыс букiл
Е. Элiбеков.
2.”Азаматтык корганыс жасактары,
А.Т. Алтунин.
3.”Жер сiлкiну жэне
Нурмагамбетов , Сыдыков.i
Мазмуны:
1.К.Р-н тотенше жагдайларына
2.Кiрiспе.
3. Тотенше жагдайлар жэне
4. Жер сiскiнiсiнен кейiнгi
5.Жер-уй койманын элсiрету
6. Сэулелену дозасын есептеу
8.МП саласынын жумыс
9. МП саласынын негiзгi
10.МТП-нын жумыс турактылыгын
11. Корытынды
0

16 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^