Delphi реферат
№2226


Жоспар - www.topreferat.com
Кіріспе..........................................................................................3
Негізгі бөлім................................................................................4
Стандартты функциялар............................................................4
Негізгі график құру алгоритмі..................................................5
Жобаның құрылымы..................................................................7
Анықтама жүйесі........................................................................9
Қорытынды.................................................................................11
Қолданылған әдебиеттер...........................................................12
Қосымша 1..................................................................................13
Қосымша 2..................................................................................14
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар
Кіріспе..........................................................................................3
Негізгі бөлім................................................................................4
Стандартты функциялар............................................................4
Негізгі график құру алгоритмі..................................................5
Жобаның құрылымы..................................................................7
Анықтама жүйесі........................................................................9
Қорытынды.................................................................................11
Қолданылған әдебиеттер...........................................................12
Қосымша 1..................................................................................13
Қосымша 2..................................................................................14
Кіріспе
Delphi – бұл қазіргі заманда ең
Delphi – дің кез келген программасының
Delphi – ді зерттеудің негізі екі
I.1 Стандартты функциялар
Стандартты функциялар – программаларды құру барысында
Sin(x) тригонометриялық функциясының графигі келесі түрде
Cos(x) тригонометриялық функциясының графигі келесі түрде
Tg(x) тригонометриялық функциясының графигі төмендегідей болады,
Ctg(x) тригонометриялық функциясының графигі төмендегідей болады,
I.2 Негізгі график құру алгоритмі
Цикл операторы қайталанатын есептеу процесін программалауға
Кесте 1
x f(x)
Число итераций
n=(a-b)/h + 1
a y=f(a)
a+h y=f(a+h)
… …
b y=f(x)
Цикл ішінде біртекті есептеуді орындау итерация
Орындалатын есептеу процесі тізбегінің қайталау саны
For <айнымалы>:= <бастапқы мән> to <соңғы
For <айнымалы>:= <бастапқы мән> downto
мұндағы for (үшін), to (дейін), downto
Оператордың орындалу реті: Алдымен бастапқы және
for – to – do жағдайында
for – downto – do жағдайында
Орындалатын оператор құрама болса begin …
Кесте 1 – ді есептеп және
берілген h – ты қолданып, х
H – ты есептейміз және Х
Y – ты есептейміз;
Y – ты у –
алынған (х, у) нүктесін экран дисплейінде
my масштабын енгіземіз және ymax =
Сурет-1
Енді х және Х арасындағы қатынасты
(b-a)/H=(xk-xn)/h теңдігін жазамыз. Мұндағы H=(b-a)/(xk-xn )*h,
Осы алгоритм нәтижесі «Сурет-4» көрсетілген.
I.3 Жоба құрылымы
Бұл жоба екі формадан құрылған. Мұнда
Бұл қарастырылып отырған жобаның бастамасы Form2–
Сурет-2
Форма модальды және модальды емес болуы
Windows – та қосымшалардың негізгі екі
SDI (Single Document Interface) – бір
MDI (Multiply Document Interface) – көп
MDI қосымшасында негізгі терезеде бірнеше
Формаға MainMenu компонентін орналастырамыз. Осы менюде
Файл
Открыть
Сохранить FileSaveMlt
Очистить
Выход
Справка
Справка
О программе
Windows операциялық жүйесінде файлдарды осы жобада
OpenDialog – ашылатын файлдың атын таңдау
Негізгі қасиеттері: DefaultExt:string;
FileName:TFileName;
SaveDialog – сақталатын файлдың атауын беру.
Сурет-3
Графикті орналастыру үшін TImage компоненті (Additional
Осы Form1 – де орналасқан негізгі
Сурет-4
I.3 Анықтама жүйесі
Контекстке - тәуеді анықтама жүйесін құру.
Құрылатын проектінің ажырамас бір бөлігі –
Анықтама жүйесі арқылы қолданушы программаның қалай
RTF типіндегі анықтама файлын құру;
Delphi ортасындағы Tools/HelpWorkshop программасының көмегімен мәтіндік
Word мәтіндік редакторында алдымен RTF типіндегі
# - анықтама бөлімінің идентификаторы. Басқа
$ - бөлім атауы. Іздеу
K – қызметші сөздер тізімі. Сұхбат
RTF типіндегі анықтама файл құрылғаннан кейін
анықтама жүйесінің проектісін құрамыз;
проектіге анықтама файлын қосамыз (RTF -
жүйе терезесінің мінездемесін орнатамыз;
анықтама бөлімдері идентификаторының мәндерін орнатамыз;
анықтама жүйесінің проектісін компеляциядан өткіземіз;
негізгі проекті мен анықтама проектісін біріктіреміз;
Енді осы негізгі проекті мен анықтама
Қорытынды:
Компоненттерден құралған бірден – бір программа
Қорыта келгенде, осы қарастырылған курстық жобаның
Қолданған әдебиеттер:
Бабушкина И.А., Окулов С.М. Практикум по
Матаев С. Delphi 7. Бағдарлама
Р. Баас, М. Фервай, Х.
Емельянов В. И. Основы программирования на
Информатика терминдерінің қазақша – ағылшынша –
Н. Культин. Основы программирования в Delphi
Гофман В., Хомоненко А. Delphi
Айтқожа Ж.Ж. Turbo Pascal 7.0: Оқу
Культин Н.Б. Самоучитель Delphi 6. –
Қосымша 1
unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls;
type
TForm2 = class(TForm)
Image1: TImage;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
implementation
uses Unit1;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TMDIFile, MDIFile);
MDIFile.ShowModal;
Form2.Hide;
end;
end.
Қосымша 2
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Menus, ComCtrls;
type
TMDIFile = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Image1: TImage;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label3: TLabel;
RadioGroup1: TRadioGroup;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
RadioButton3: TRadioButton;
MainMenu1: TMainMenu;
FileMenuMlt: TMenuItem;
FileOpenMlt: TMenuItem;
FileSaveMlt: TMenuItem;
HelpMlt: TMenuItem;
FileHelpMlt: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
FileProgramMlt: TMenuItem;
OpenDialog1: TOpenDialog;
RichEdit1: TRichEdit;
SaveDialog1: TSaveDialog;
FileClearMlt: TMenuItem;
N1: TMenuItem;
FileExitMlt: TMenuItem;
RadioButton4: TRadioButton;
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);
procedure FileProgramMltClick(Sender: TObject);
procedure FileSaveMltClick(Sender: TObject);
procedure FileOpenMltClick(Sender: TObject);
procedure FileHelpMltClick(Sender: TObject);
procedure FileExitMltClick(Sender: TObject);
procedure FileClearMltClick(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure RadioButton4Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
MDIFile: TMDIFile;
a,b:real;
xn,xk,y0,yk:integer;
mx,my:real;
x,y,ymax:real;
i:integer;
FName: string;
implementation
uses Unit2;
{$R *.dfm}
procedure TMDIFile.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not (key in ['0'..'9','-','.',#8]) then
end;
procedure TMDIFile.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not (key in ['0'..'9','-','.',#8]) then
end;
procedure TMDIFile.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
xn:=15;
xk:=280;
y0:=75;
yk:=70;
a:=StrToFloat(Edit1.Text);
b:=StrToFloat(Edit2.Text);
ymax:=1.0;
With Image1.Canvas do begin
Pen.Color:=clBlack;
Pen.Width:=1;
Brush.Color:=clWhite;
Rectangle(0,0,Image1.Width,Image1.Height);
MoveTo(xn,y0);
LineTo(xk,y0);
MoveTo(xn,y0+yk);
LineTo(xn,y0-yk);
end;
if b<=a then begin
Label3.Caption:='Графика нет';
Exit;
end else Label3.Caption:='';
if RadioButton1.Checked then begin
Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed;
Image1.Canvas.Pen.Width:=2;
mx:=(b-a)/(xk-xn);
my:=yk/ymax;
Image1.Canvas.MoveTo(xn,y0-round(my*sin(a)));
for i:=1 to xk-xn do begin
x:=a+i*mx;
y:=my*sin(x);
Image1.Canvas.LineTo(xn+i,y0-round(y));
end; end;
end;
procedure TMDIFile.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
xn:=15;
xk:=280;
y0:=75;
yk:=70;
a:=StrToFloat(Edit1.Text);
b:=StrToFloat(Edit2.Text);
ymax:=1.0;
With Image1.Canvas do begin
Pen.Color:=clBlack;
Pen.Width:=1;
Brush.Color:=clWhite;
Rectangle(0,0,Image1.Width,Image1.Height);
MoveTo(xn,y0);
LineTo(xk,y0);
MoveTo(xn,y0+yk);
LineTo(xn,y0-yk);
end;
if b<=a then begin
Label3.Caption:='Графика нет';
Exit;
end else Label3.Caption:='';
if RadioButton2.Checked then begin
Image1.Canvas.Pen.Color:=clBlue;
Image1.Canvas.Pen.Width:=2;
mx:=(b-a)/(xk-xn);
my:=yk/ymax;
Image1.Canvas.MoveTo(xn,y0-round(my*cos(a)));
for i:=1 to xk-xn do begin
x:=a+i*mx;
y:=my*cos(x);
Image1.Canvas.LineTo(xn+i,y0-round(y));
end; end;
end;
procedure TMDIFile.RadioButton3Click(Sender: TObject);
begin
xn:=15;
xk:=280;
y0:=75;
yk:=70;
a:=StrToFloat(Edit1.Text);
b:=StrToFloat(Edit2.Text);
ymax:=1.0;
With Image1.Canvas do begin
Pen.Color:=clBlack;
Pen.Width:=1;
Brush.Color:=clWhite;
Rectangle(0,0,Image1.Width,Image1.Height);
MoveTo(xn,y0);
LineTo(xk,y0);
MoveTo(xn,y0+yk);
LineTo(xn,y0-yk);
end;
if b<=a then begin
Label3.Caption:='Графика нет';
Exit;
end else Label3.Caption:='';
if RadioButton3.Checked then begin
Image1.Canvas.Pen.Color:=clGreen;
Image1.Canvas.Pen.Width:=2;
mx:=(b-a)/(xk-xn);
my:=yk/ymax;
Image1.Canvas.MoveTo(xn,y0-round(my*(sin(a)/cos(a))));
for i:=1 to xk-xn do begin
x:=a+i*mx;
y:=my*(sin(x)/cos(x));
Image1.Canvas.LineTo(xn+i,y0-round(y));
end; end;
end;
procedure TMDIFile.FileProgramMltClick(Sender: TObject);
begin
ShowMessage ('Этот проект на простроение графика')
end;
procedure TMDIFile.FileSaveMltClick(Sender: TObject);
begin
SaveDialog1.FileName := FName;
if SaveDialog1.Execute then
begin
FName := SaveDialog1.FileName;
RichEdit1.Lines.SaveToFile(FName);
end; end;
procedure TMDIFile.FileOpenMltClick(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
begin
FName := OpenDialog1.FileName;
RichEdit1.Lines.LoadFromFile(FName);
end; end;
procedure TMDIFile.FileHelpMltClick(Sender: TObject);
begin
Application.HelpCommand(Help_Contents,0);
end;
procedure TMDIFile.FileExitMltClick(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TMDIFile.FileClearMltClick(Sender: TObject);
begin
RichEdit1.Clear;
end;
procedure TMDIFile.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Form2.Close;
end;
procedure TMDIFile.RadioButton4Click(Sender: TObject);
begin
xn:=15;
xk:=280;
y0:=75;
yk:=70;
a:=StrToFloat(Edit1.Text);
b:=StrToFloat(Edit2.Text);
ymax:=1.0;
With Image1.Canvas do begin
Pen.Color:=clBlack;
Pen.Width:=1;
Brush.Color:=clWhite;
Rectangle(0,0,Image1.Width,Image1.Height);
MoveTo(xn,y0);
LineTo(xk,y0);
MoveTo(xn,y0+yk);
LineTo(xn,y0-yk);
end;
if b<=a then begin
Label3.Caption:='Графика нет';
Exit;
end else Label3.Caption:='';
if RadioButton4.Checked then begin
Image1.Canvas.Pen.Color:=clYellow;
Image1.Canvas.Pen.Width:=2;
mx:=(b-a)/(xk-xn);
my:=yk/ymax;
Image1.Canvas.MoveTo(xn,y0-round(my*(cos(a)/sin(a))));
for i:=1 to xk-xn do begin
x:=a+i*mx;
y:=my*(cos(x)/sin(x));
Image1.Canvas.LineTo(xn+i,y0-round(y));
end; end;
end;
end.
3

10 желтоқсан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^