Қазақстандағы ұжымдастыру реферат
№294320-шы жылдардыњ басында ќабылданѓан жања экономикалыќ саясат бойынша шаруаларды ±жымдастыру, халыќтыњ материалдыќ ол-ауќаты мен мєдени дєрежесiн кµтеру сияќты к‰рделi мєселелер шешiледi деп есептелiндi. Шаруалар кооперациясы мемлекеттiк ќысым к‰шiмен емес, экономикалыќ тиiмдiлiк шарпарын сµзсiз орындау арќылы ж‰зеге асатын шаралар ретiнде ќаралды. Жања экономикалыќ саясаттыњ алѓашќы жылдардаѓы тєжiрибесi оныњ м‰мкiн екенiн дєйектеп бердi.
Алайда, 20-шы жылдардыњ екiншi жартысындаЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


Ќазаќстандаѓы ±жымдастыру
20-шы жылдардыњ басында ќабылданѓан жања экономикалыќ
Алайда, 20-шы жылдардыњ екiншi жартысында
Б±л жаѓдай ауыл шаруашылыѓына ќасiреттi зардабын
Колхоздастыру барысында ж‰ргiзiлген ауыл шаруашылыѓы µнiмдерi
Колхоздастыру осындай ауыр жаѓдайда басталды да,
¦жымдастыру мен отырыќшыландыруды
Ємiршiл-єкiмшiл ж‰йенiњ н±сќауымен Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарында
Ќолдаѓы малды ќоѓамдастыру нєтижесiнде колхоз фермалары
Кµшпелi ќазаќ мал шаруашылыќтарын к‰штеп отрыќшыландыру
Ќазаќстанѓа Ф. И. Голощекиннiњ µлкелiк партия
Сµйтiп, тарихшы ѓалымдардын соњѓы жылдардаѓы
Ќазаќстанда жiберiлген орны толмас ќателiктер мен
к‰штеп ±жымдастыру мен
Пайдаланылѓан єдебиеттер:
Ч.Мусин. Ќазаќстан тарихы. Толыќтырылѓан
Ќазаќстан тарихы кµне заманнан

19 қазан 2019ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^