C++ тілі реферат
№300


 Кіріспе
Процесті жеңілдету үшін көптеген программалау тілдері жасалған. Олардың өзіндік күшті және әлсіз жақтары бар, олар белгілі бір есептерді шешуге бағытталған.
Барлық программалау құралдарын екі басты категорияларға бөлуге болады:
төмен деңгейдегі программалау тілі;
жоғарғы деңгейдегі программалау тілі.
Бірінші топқа Ассамблер тілдерін жатады (мысалы Turbo Assembler, Marco Assembler). Бұл программалық қамсыздандыру құралдары барынша қысқа әрі жылдам орындалатын кодты алуды қамтамасыз етеді (операциялық жүйелерді сауатты пайдаланған жағдайда). Алайда айта кетерлік жайт, программалау процесінің төменгі деңгейіндегі жұмыс жоғарғы деңгейге қарағанда жалықтырарлық әрі көп. Сонымен қатар, Ассамблер тілінде жазылған программалар қабылдауға жеткілікті ауыр, соңында қателерге әкеліп соқтыру мүмкіндігі жоғары.
5
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 Кіріспе
Процесті жеңілдету үшін
Барлық программалау құралдарын
төмен деңгейдегі программалау
жоғарғы деңгейдегі программалау
Бірінші топқа Ассамблер
Өз кезегінде, бұл
Сонымен қатар жоғарғы
1. С++ тілінің
С++ тілінің тарихы
1980 жылы Бьярна
С++ тілін қолданып
С++ тіліндегі нәтижені
1 – суретте берілген
Әрі қарай негізгі
С++ тіліндегі кез
#include
int main()
{
cout<<”Hello, World\n”>>;
return 0;
}
Функция денесі символдар
ANSI С – ге
С++ тіліндегі стандартты
cout<<түсініктеме;
түсініктеме айнымалы немесе
Мысалы:
int variable=324;
cout<Берілгендерді консольдік енгізу
cin>>айнымалы;
Сондықтан айнымалы енгізу
int Age;
cout<<”жасыңызды енгізіңіз:”;
cin>>Age;
Осылайша Age айнымалысы
Бір уақытта әртүрлі
Қабылдаушы символдар қатарына
char String [80];
cin>>String;
Осылайша, "С++ жасасын!"
Төменде символдық пробелдің
#include
int main()
{
char String1 [80];
char String2 [80];
cout<<”Input string:”;
cin>>String1;
cout<< String1<<’\n’;
return 0;
}
Программа қорытындысында мынаны
Input string: 12345
12345
Input string:
67890
Мысалда көрсетілгендей, программада
1.1 Түсініктемелер
Егер программа айтарлықтай
Бұндай келеңсіздіктерді болдырмас
С++ тілінде түсініктемелердің
Біріншісі, дәстүрлі көп
Екінші түрі – бір
Түсініктемені тексті түсіндірумен
Мысалы:
int main()
{
//түсініктеме мысалдары
int а=0; //
/*int b=15; */
int*<-түсініктеме басы
a=c;
түсініктеме соңы->*/
return 0;
}
1.2 Айнымалылар
Кез – келген программаның
Идендификатор – программаның құрылымы
Идендификатор арқылы айнымалы
Кілттік сөздер – бұл
С++тілінің кілттік сөздер
asm else new template
auto enum operator this
break explicit private throw
case extern protected try
catch float Public typedef
char for Register typename
class friend Return union
const goto Shot unsigned
continue if Signed virtual
default inline Sizeof void
delete int Static volatile
do long Struct while
double mutable Switch
Айнымалыларды программада қолдана
Айнымалылар – берілгендерді сақтауға
Айнымалыларды хабарлағанда мөлшері
1.3 Тұрақтылар
Тұрақтылар, айнымалылардағыдай, жадта
Символдық тұрақтылар тырнақшаларға
Қатарлы тұрақтылар – қос
Толық тұрақтылар келесі
ондық;
сегіздік;
он алтылық.
Ондық нөлден басталмайтын
Сегіздік тұрақтылар -
Он алтылық формат
Ұзын толық тұрақтылар,
Заттық тұрақтылар – үтірлі
Типизованды тұрақтылар инициялизациядан
Типизованды тұрақтылар const
еsсаре - жалғасу
\\ Кейінгі бөлікті
\’ Апострофты шығару
\” Баспаға тырнақшаны
|? Сұрау белгісі
\a Дыбыстық сигнал
\b 1 символ
\f Бетті аудару
\n Қатарды аудару
\r Ағымдағы қатар
\t Келесі табуляцияға
\v Вертикалді табуляция
#include
int main()
{
const double pi=301415;
const int Radius=3;
double Square=0;
Square=pi*Radius*Radius;
cout<return 0;
}
Функция басында программа
Негізгі бөлім
С++ тілінде қолданылатын
Типі Мөлшері, байт
Bool 1 True немесе
unsigned shot int
shot int 2 -32
Unsigned long int
long int 4 -2
Int
(16 разрядты) 2 -32
Int
(32 разрядты) 4 -2
unsigned int
(16 разрядты) 2 0
unsigned int
(32 разрядты) 4 0
char 1 0 ден
float 4 1,2е-38 ден
double 8 2,2е-308 ден
void 2 не
1 char – символды
2 double – жылжымалы
3 float – жылжымалы
4 Int – бүтін
5 long – ұзын
6 shot – қысқа
7 unsigned – таңбасыз
8 void – мәні
Айнымалыларды хабарландыру оның
Алайда кілттік сөз
Айнымалылар аты (идендификатор)
Айнымалының бастапқы мағынасын
Әр типті жекелеп
Bool типті айнымалы
Bool берілгендер типінің
1 # include
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4 using std::cin;
5 using std::doolalpha;
6 int main
7 {
8 bool boolean=false;
9 int x=0;
10 cout<<“булдік мағына:
11
12 cin>>x;
13 cout<<”толық”<14
15
16 if (x)
17 cout<<”true\n”;
18 else
19 cout<<”false\n”;
20 boolean=true;
21 cout<<”булдік мағына:”<<
22 cout<<”\n boolalpha –
23
24 return 0;
25 }
8 қатарда
bool boolean=false;
айнымалы Boolean false
Х толық типті
10 қатарда
cout<<“булдік мағына: “<Boolean айнымалысының шығару
Х айнымалысының мағынасы
20 қатарда Boolean
22 және 23
cout<<”\n boolalpha – монипулятор
<”true” немесе
Программада айнымалының тек
Символдық char
Үтірлі мағыналыларды түсіну
Егер затты мағыналылар
Void айнымалысы мағына
Мысал келтірсек:
Int a=0, F=1;
Float aGe=1705;
Double PointX;
Bool bThelightIsOn=false;
Char LETTER=’Z’;
Void MyFunction(); //функция
// мағына бағытталады.
.
2 Типтердің қайта
С++ тілінде дәл
Дәл емес типтердің
Дәл қайта құруға
#include
int main()
{
int Integer=54;
float Floating=150854;
Integer=(int) Floating; //дәл
cout<<”New integer;”;
cout<< Floating <<’/n’;
return 0;
}
Бұнда айнымалыларға сәйкес
#include
int main()
{
int Integer=0;
float Floating=150854;
Floating = Floating; //
cout<<”New integer:”;
cout<< Integer<< ‘\n’;
return 0;
}
Программаның алдыңғы нұсқаларынан
үтірлі Floating Floating
Программа қорытындысы:
New integer: 15.
2.1 Қолданбалы берілгендер
Қолданбалы типтерді форматтау
Мысалы,
Typedef unsigned
unsigned char
Мысалы:
Byte nInput=0xFF;
Byte nOutput=0;
Массивтер үшін қолданбалы
Typedef char Names[27];
Бұл жағдайда, Names
Names name;
айнымалының 27 – символдық
Қорытынды
С++ тілі оңай
Турбо Си – де
ИОӨ үш визуалды
Қолданылған әдебиеттер
Х.М Дейтел, П.Дж
Москва ЗАО «Издательство
С.В Глушаков, А.В
Язык программирование С++
В.В Подбельский «Язык
М. Уэйст, С.
Н. Джехани «Работаем
5


17 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^