Delphiдегі интернет реферат
№309Жоспар
1. Интернет және WWW 2
2. WWW–мен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамсыздандыру 2
3. HTML -да документтерді сипаттау 3
4. Браузерлер 6
5. Динамикалық Web беттері – CGI қосымшалары 13
6. Delphi–дің Web сервері 14
6.1Web модулін құру 14
6.2 Сервер қосымшасына мысал 17
7. CGI қосымшасын DLL ISAPI–да түрлендіру 19
8.HTML–да формалар мен кестелерді қолдану 20
8.1 Қолданушының жауабын өңдеу 20
8.2 Клиент пен сервер арасындағы мәлімет алмасу 22
9. HTML шаблондарын қолдану 24
10. Интернеттегі деректер қорымен жұмыс 26
10.1 Деректер кестелерін қарау 26
10.2 Деректер жиынтығын редакторлау 29
11. Активті формаларды қолдану 32
11.1 Активті форманы құру 32
ИнтернетпенЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар
1. Интернет және
2. WWW–мен жұмыс істеу үшін
3. HTML -да документтерді сипаттау
4. Браузерлер 6
5. Динамикалық Web беттері –
6. Delphi–дің Web сервері 14
6.1Web модулін құру 14
6.2 Сервер қосымшасына мысал 17
7. CGI қосымшасын DLL ISAPI–да
8.HTML–да формалар мен кестелерді қолдану
8.1 Қолданушының жауабын өңдеу 20
8.2 Клиент пен сервер арасындағы
9. HTML шаблондарын қолдану 24
10. Интернеттегі деректер қорымен жұмыс
10.1 Деректер кестелерін қарау 26
10.2 Деректер жиынтығын редакторлау 29
11. Активті формаларды қолдану 32
11.1 Активті форманы құру 32
Интернетпен жұмыс жасаудың қосымша мүмкіндіктері........................
Қорытынды..................................................................................................
Қолданылған әдебиеттер............................................................................
1. Интернет және
Интернет локальды жүйелер және оған
World Wide Web (WWW) бүкіләлемдік
HTTP протоколының мәні қарапайым WW
URL - әмбебап ресурстар локаторы
HTTP протоколы негізінен транзакцияға негізделген:
2. WWW–мен жұмыс істеу үшін
Сіздің қосымшаларыңызды Интернетке кірмей-ақ қарап
Content каталогында бірінші ретте
FrontPage-ті қою кезінде дербес серверге
Барлығын осы түрде орындаған болсаңыз,
3. HTML -да документтерді сипаттау
HTML(Hypertext Markup Language) тіліндегі
HTML документ сипаттау “тегтардан” (операторлардан)
Мысал ретінде кез келген текстік

Бұл қалың шрифты

Бұл документте тегіне HTML
Delphi 6-да HTML документтерін
Күрделілеу мысал келтірейік:

Delphi бойынша жаңа<br><body> <br><h1> Бином басылымды жаңа<br><hr> <br><p> А.Я.Архангельский кітабы жарыққа<br><p>’’<b>Delphi 6-дағы программалау </b>’’</p> <br><p>’’<b>123-45-67 телефоны арқылы звондаңыз<br><hr> <br><a HREF= “http://www.Binom.ru”> <br><p> Егер сізді баға<br></body> <br></html> <br>Документті қандай да бір каталогте<br>1-сурет <br>Келтірілген тексте әлі де талқыланбаған<br><a> тегі басқа бір документке<br>< a HREF= “file://D:/Test/HTML2.html”> <br>Жүгіністі қысқаша беруге болады. Мысалы<br>< a HREF= “HTML2.html”> <br>Егер HTML2.html документі берілген жүгіністі<br>< a HREF= “/Test/HTML2.html”> <br>Онда жүгінісі бар документ орналасқан<br>Сервер адресін құрайтын URL-да да<br>Жұмыс кезінде Интернетпен байланыспай-ақ жүгіністерді<br><html> <br><title> информация о ценах <br><body> <br><h1> цены </h1> <br><hr> <br><p> цены договорные </p> <br><hr> <br><a HREF = “file:///D:/TEST/HTML1.html”> <br><p><b> основной текст <b></a></p> <br><b> <br></body> <br><html> <br>HTML2.html ретінде d:\tests каталогында<br>4. Браузерлер <br>Delphi көмегімен қарапайым браузер құрайық.<br>WebBrowser1. Navigate (‘D:\TEST\HTML1. html ); <br>Бұл оператор Navigate әдісімен көрсетілген<br>Бұл тым жіңішке бағытталған браузер<br>HTML(*.html,*.htm)файлдары <br>барлық файлдар <br>Қосымшаға Открыть бөлігі бар қосымшаны<br>if (OpenDialog1.Execute) <br>then WebBrowser1.Navigate(OpenDialog1.FileName); <br>Өзіңіздің қосымшаңызды орындауға жіберіңіз. Сонда<br>2-сурет <br>WebBrowser <br>компонентінде <br>құрылған <br>қарапайым <br>браузер <br>Біздің браузер, әрине, қарапайым. Оны<br>3-сурет <br>Жүгілген <br>Word документі <br>бар браузер <br>Егер сіз стандартты кеңейтіліммен басқа<br>Көп жағдайларда программаны жүзеге асырар<br>4-сурет <br>Жүзеге асырылуға <br>қажет операция <br>туралы сұраныс <br>терезесі <br>Енді браузерімізге қосымша функцияларды қосайық.<br>Cool Bar панеліне Combo Box<br>Cool Bar панелі үшін<br>CBURL орналасқан екінші жол үшін<br>Панель формасына Status Bar жағдайын<br>5-сурет <br>Web оқу бетінің <br>жетілдірген <br>браузері <br>Unit Unit1; <br>Interface <br>… <br>type <br>Tform = class(TForm) <br>… <br>procedure FormCreste(Sender:TObject); <br>procedure CBURLClick(Sender:TObject); <br>procedure CBURLKeyDown(Sender:TObject; var Key: Word;<br>procedure WebBrowser1BeforeNavigate2 (Sender: TObject; const<br>var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,<br>OleVariant; var Cansel:WordBool); <br>procedure WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress, ProgressMax:<br>procedure MOpenClick(Sender: TObject); <br>procedure TBBackClick(Sender: TObject); <br>procedure TBForwardClick(Sender: TObject); <br>private <br>{Private declaration} <br>procedure Load; <br>public <br>{Public declarations} <br>end; <br>var <br>Form: Tform1; <br>implementation <br>{$R*.DFM} <br>procedure TForm1.FormCreat(Sender: TObject); <br>begin <br>//URL <br>CBURL.Text:= ’D:\TEST\HTML1.html’; <br>Load; <br>end; <br>procedure TForm1.Load; <br>begin <br>//URL CBURL.Text <br>WebBrowser1.Navigate(CBURL.Text); <br>end; <br>procedure TForm1.CBURLClick(Sender: TObject); <br>begin <br>//CBURL <br>Load; <br>end; <br>procedure TForm1.CBURLKeyDown(Sender: TObject; var Key:<br>begin <br>//Enter CBURL <br>if Key = VK_Return <br>then Load; <br>end; <br>procedure TForm1. WebBrowser1.Navigate2(Sender: TObject; const<br>var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,<br>OleVariant; var Cansel:WordBool); <br>// <br>var <br>Index: integer; <br>begin <br>//CBURL <br>Index:=CBURL.Items.IndexOf(URL); <br>if Index=-1 <br>then begin <br>CBURL.Items.Insert(0,URL); <br>CBURL.Items.Index:=0; <br>end <br>else CBURL.Items.Index:=Index; <br>//TBForward TBBack <br>if CBURL.Items.Index>0 <br>then TBForward.Enabled:=true <br>else TBForward.Enabled:=false; <br>if CBURL.Items.Index< CBURL.Items.Count-1 <br>then TBBack.Enabled:=true <br>else TBBack.Enabled:=false; <br>end; <br>procedure WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress, ProgressMax:<br>// <br>if(Progress>0) <br>then StatusBar1.SimpleText:=Format(‘Document %s: %d kbyte<br>[WebBrowser1.LocationName, Progress div 1024, ProgressMax<br>end; <br>procedure MOpenClick(Sender: TObject); <br>begin <br>// <br>if (OpenDialog1.Execute) <br>then begin <br>CBURL.Text:= OpenDialog1.FileName; <br>Load; <br>end; <br>end; <br>procedure TBBackClick(Sender: TObject); <br>begin <br>// <br>CBURL.Text:= CBURL.Items[CBURL.Items.Index+1]; <br>Load; <br>end; <br>procedure TBForwardClick(Sender: TObject); <br>begin <br>// <br>CBURL.Text:= CBURL.Items[CBURL.Items.Index-1]; <br>Load; <br>end; <br>end. <br>Келтірілген кодты қарап шығайық. Оған<br>FromCreat функциясы OnCreat формалы оқиғаларды<br>CBURL.Text:= ‘http://www.Borland.com/delphi/index.html’; <br>FromCreat функциясында CBURL тізімінің текстін<br>WebBrowser1BeforeNavigate2 функциясы браузердің жаңа документке<br>WebBrowser1BeforeNavigate2 өңдеушісінде ең алдымен CBURL<br>Әрі қарай WebBrowser1BeforeNavigate2 өңдеушісінде мүмкін<br>WebBrowser1ProgressChange функциясы OnProgressChange браузерінің оқиға<br>MOpenClick функциясы Открыть менюіндегі шерту<br>TBBackClick және TBForward функциялары Назад<br>Орындауға өзіңіздің қосымшаңызды жіберіңіз. Орындау<br>5. Динамикалық Web беттері –<br>Cтатикалық Web беттер өзгертілінбейді, оларды<br>Динамикалық бетті негізінен екі әдіспен<br>CGI (Common Gteway Interface)қосымшалары серверден<br>Қарапайым жағдайда CGI қосымшасы консолды<br>Program PTime; <br>{$APPTYPE CONSOLE} <br>uses SusUtils; <br>Var Days:array[1..7] of stings =<br>‘Четверг’, ‘Пятница’, ‘Суббота’); <br>begin <br>writeln(‘HTML’); <br>writeln(‘<H1> Здравствуйте! </H1><HR>’); <br>writeln(‘Сегодня’+DateToStr(Date)+’(‘+Days[DayOfWeek(Date)]+’)<HR’); <br>writeln(FormatDateTime(‘Московское время h час m<br>end; <br>Бұл программа клиентпен сәлемдеседі және<br>Программаны PTime атымен сақтап, компиляцияға<br>6-сурет <br>программасы ретінде <br>қолданылатын <br>консолды қосымша <br>ISAPI (Microsoft фирмасының Internet серверінің<br>6. Delphi–дің Web сервері <br>6.1Web модулін құру <br>CGI программасымен құрылатын динамикалық бет<br>Delphi – де серверлік қосымшалар<br>Delphi6-да ол беттерді құратын мәліметтер<br>Object Inspector терезесінде сіз Web<br>7-сурет <br>модуль типін (а) <br>және (б) Delphi модуль <br>терезесін таңдау <br>8-сурет <br>Оқиғалар <br>редакторының <br>терезесі <br>Әрбір әрекет – TwebActionItem өз<br>http://www.myserv.com/p1/serv1.exe/action1?value=5&Resp=Yes <br>URL (HTTP) протоколын беруден басталады.<br>PathInfo қасиеті URL сұранысының PathInfo<br>procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item2Action( <br>Sender: TObject; Request: TWebReqest; <br>Response: TWebResponse; var Handled: Boolean); <br>Request параметрі TWebRequest типті сұраныс<br>Response параметрі типті жауап объектісін<br>Handled параметрі жауап аяқталғанын немесе<br>Әрекеттер объектісінде тағы да Default<br>Әрекеттер жиынтығын құрайтын TWebModule типті<br>6.2 Сервер қосымшасына мысал <br>Клиент пен программа арасында информация<br>Жаңа сервер модулін құрыңыз (File|New|Other<br>Бұл әрекеттердің OnAction оқиға өңдеушілерін<br>procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item2Action( <br>Sender: TObject; Request: TWebReqest; <br>Response: TWebResponse; var Handled: Boolean); <br>9а-суретте көрсетілген HTML документінің кодын<br>Екі жүгіністе де PathInfo “/1”-ге<br>procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item2Action( <br>Sender: TObject; Request: TWebReqest; <br>Response: TWebResponse; var Handled: Boolean); <br>begin if (Request.Query= ‘4’) <br>then Response.Content:= ‘Ответ4. Вы прекрасный<br>else Response.Content:= ‘Ответ4. Вы немного<br>Handled:=true; <br>end; <br>Бұл өңдеуші Request.Query қасиетінің мәніне<br>TwiceTwo атымен өз проектіңізді сақтаңыз.<br>Келтірілген мысал бірнеше әрекетті сервер<br><html> <br><head> <br><title> Знаете ли вы дважды<br><body> <br><h1> Знаете ли вы дважды<br><p> Сколько будет 2 х<br><p><a HREF= “http://mycomputer/cgi-bin/TwiceTwo.exe/1?4”>4</a>PNP <br><a HREF= “http://mycomputer/cgi-bin/TwiceTwo.exe/1?5”>5</a>?</p> <br><hr> <br></body> <br></html> <br>9-сурет <br>Екіге екі <br>программасы: <br>сұрақ (а) және <br>4 (б) және <br>5 (в) жауабына <br>реакция <br>Келтірілген мысалдың бұған дейін сервермен<br>Құрылған документті TwoTwo.html файлында сақтаңыз.<br>7. CGI қосымшасын DLL ISAPI–да<br>CGI қосымшасын DLL ISAPI–да түрлендіру<br>Web серверінің жаңа қосымшасын құрыңыз<br>Серверде OnAction оқиға өңдеушісімен бірдей<br>Нәтижесінде сіз TwoTwo2.dll файлын аласыз.<br>Есте сақтаңыз, егер сіз ISAPI<br>8.HTML–да формалар мен кестелерді қолдану <br>8.1 Қолданушының жауабын өңдеу <br>Жоғарыда 6-бөлімде қарастырылғандай қолданушы жауаптары<br>Формаға клиентпен енгізілілген мәліметтер арнайы<br>Форма <FORM> тегінен басталады, оған<br>action = “http://mycomputer/sgi-bin/test.exe” <br>Method атрибуты HTTP протоколының қолданылатын<br>Компоненталар формаға бір жолды редакторлау<br>Компоненталар бірқатар атрибуттарға ие. Type<br>Request. ContentFields. Values[‘result’] <br>немесе <br>Request. QueryFields. Values[‘result’] <br>мәндері result атрибутының мәнін қайтарады.<br>Бір жолдық редакторлау терезесінде size<br>Формада компоненталарды орналастыруды дұрыстау үшін,<br>Осыған мысал келтірейік. Қосымшамызды клиенттің<br>10-сурет <br>Көбейту кестесін <br>білетіндігін тексеру <br>формасы <br>Сервер қосымшасы HTML документіне екі<br><html> <br><head> <br><title>Таблица умножения


Проверьте свое знание таблицы умножения

Запишите в окне, чему равно


8.2 Клиент пен сервер арасындағы
Енді көбейту кестесін тексеруді орындайтын
Сонымен осындай қосымшаны құру үшін
procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item2Action(
Sender: TObject; Request: TWebReqest;
Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
var Num1, Num2: word;
begin
Randomize
Num1:=Rundom(8)+1;
Num2:=Rundom(8)+1;
Response.Content:= ‘Таблица умножения’+ <br>‘’+ ‘Response.Content:= Response.Content + ‘Запишите в
Response.Content:= Response.Content +
Handled:=true; end;
Бірінші операторлар Num1 және Num2
OnAction оқиға өңдеушісінің бірінші әрекеті:
procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item1Action(Sender: TObject;
TWebReqest; Response: TWebResponse; var Handled:
begin if Request. ContentFields. Values[‘result’]
IntToStr (StrToInt(Request.ContentFields.Values[‘num1’])* StrToInt(Request.ContentFields.Values[‘num2’]))
then Response.Content := ‘Поздравляю!!!

Вы блестящий
else Response.Content:= ‘Вы немного забыли

Handled:=true;
end;
If операторындағы шарт num1 және
Қосымшаны Mult атымен сақтаңыз, оны
11-сурет
Дұрыс(а) және
дұрыс емес(б)
жауаптардағы
HTML беттері
9. HTML шаблондарын қолдану
HTML шаблондары деп сервер қосымшаларын
Шаблон үшбұрышты жақша символдарының арасына
Шаблонды қолдану үшін Internet компоненталар
Сервердің жаңа модулін құрыңыз және
PageProcedure компонентасының негізгі қасиеттері HTMLDoc
Документті HTMLDoc қасиетін қолдана отырып
PageProducer компонентісінің жалғыз оқиғасы –
procedure TWebModule1.PageProducer1HTMLTag(Sender:TObject);
Tag:Ttag;const TagStrings:String; TagParams:Tstrings;
var ReplaceText:String);
Егер шаблонның жалпы қабылданған аты
Сервер модулінде жоғарыда айтылып кеткен


Таблица умножения


Проверьте свое знание таблицы умножения

Запишите в окне, чему равноx
Delphi6–да бетті құру кезінде Редактор
Екінші әрекетті OnAction оқиға өңдеушісі
procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item2Action(
Sender: TObject; Request: TWebRegest;
Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
begin
Randomize
Num1:=Rundom(8)+1;
Num2:=Rundom(8)+1;
Response.Content:= PageProducer1.Content;
Handled:=true;
end;
OnHTMLTag оқиға өңдеушісінің PageProducer компонентісі
Procedure TwebModule1PageProducer1HTMLTag(Sender:Tobject; Tag:Ttag;
const TagString: String; TagParam:Tstrings; var
begin if (TagString=’TNum1’)
then ReplaceText := IntToStr(Num1)
else if (TagString=’TNum2’)
then ReplaceText := IntToStr(Num2);
end;
Бұл өңдеушіде шаблондар Num1Num2 сандар
10. Интернеттегі деректер қорымен жұмыс
10.1 Деректер кестелерін қарау
Web – те деректер кестесін
Ол үшін “Table1” – ге

Кадровый составқасиеті кестеден кейін келетін командаларын


Caption қасиеті кесте атауын анықтайды.
DataSetTableProducer компонентісінің қалған қасиеттерін ObjectInspector–да
12-сурет
DataSetTableProducer
компонентісінің
редактор терезесі
Ең негізгі сіздің жасайтыныңыз –
Барлық алаңдарды қосудың “тез пернелері”.
Сол жақтағы Border терезесі кестенің
Енді OnAction оқиға өңдеушісінде модульдің
Table1.Active :=true;
Response.Content := DataSetTableProducer1.Content;
Table1.Active :=false;
Бұл операторлар деректер қорымен байланысты
13-сурет
Интернетте
кестені қарау
Егер сіз MicrosoftInternetExplorer – де

Кадровый составОтделФамилияИмя Отчествог.р.Пол
Возраст
БухгалтерияАнтоноваАнтонина Антоновна1955ж
45
БухгалтерияИвановИван
Иванович1950м
50


13-сурет кесте алфавит және бөлімдер
DataSetTableProducer1 компонентісінің Header қасиетін келесі

Кадровый состав
Упорядочить

по алфавиту

по отделам

по г.р.

не упорядочено


PathInfo қасиетіне “Index” мәнін, ал
case StrToInt(Request.Query) of
1:Table1.IndexName := ‘fio’;
2:Table1.IndexName := ‘depfio’;
3:Table1.IndexName := ‘year’;
4:Table1.IndexName := ‘’;
end;
Table1.Active := true;
Response.Content := DataSetTableProducer1.Content;
Table1.Active := true;
Проектіңізді DB2 атымен сақтап, компиляциялаңыз,
14-суретте туған жылдар бойынша сұрыптау
14-сурет
Кестені
қарап
шығу
10.2 Деректер жиынтығын редакторлау
Қарапайым мысал келтірейік. Сіз интернетке
Алдымен кез келген HTML редакторының


Прием на работу


Регистрация претендента на должность


Запишите, пожалуйста, сведения о себе
Фамилия
Имя
Отчество
Пол X
год рожд. 

15-сурет
Деректер қорында
регистрациялау беті
Fam, Nam, Par, Year атаулары
procedure TWebModule1.WebModule WebAction Item1Action(Sender: TObject;
TWebReqest; Response: TWebResponse; var Handled:
var year:word;
begin
if (Request.ContentFields.Values[‘Fam’] = ‘’) or
(Request.ContentFields.Values[‘Nam’] = ‘’) or
(Request.ContentFields.Values[‘Par’] = ‘’) or
(Request.ContentFields.Values[‘Year’] = ‘’)
//реакция на отсутствие полного ответа
then begin
Response.Content := ‘

Вы не полностью

Повторите ввод данных’;
Handled := true;
end
else begin
try
year := StrToItn(Request.ContentFields.Values[‘Year’]);
except
//реакция на неверный формат года
Response.Content := ‘

Вы ошиблись

Повторите ввод данных’;
Handled := true;
exit;
end;
if (year < 1917) or
then begin
//реакция на противоречащее ограничениям значениям
Response.Content :=

Простите, Вы не подходите на
Handled := true;
exit;
end;
Table1. Active := true;
Table1. Insert;
Table1Fam.AsString := Request.ContentFields.Values[‘Fam’];
Table1Nam.AsString := Request.ContentFields.Values[‘Nam’];
Table1Par.AsString := Request.ContentFields.Values[‘Par’];
Table1Year_b.AsInteger := year;
if Request.ContentFields.Values[‘Sex’] = ‘м’
then TableSexValue := true
else TableSexValue := false;
//Пересылка новой записи в базу
Table1.Post;
Table1.Active := false;
Response.Content :=

Спасибо!

Сведения о вас включены

Мы рассмотрим Вашу кандидатуру и
Handled := true;
end;
end;
11. Активті формаларды қолдану
11.1 Активті форманы құру
Сіздің қосымшаларыңызды Delphi – дің
1. Барлық ашық проектілерді жауып,
2. NewItems диалогтік терезеде ActiveX
3. Қайтадан File|New|Other командасын орындап,
16-cурет
20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^