Жеке адам психологиясы туралы теориялар. Зигмунд Фрейдтің теориясы реферат
№3256


Жоспар - www.topreferat.com
І. Кіріспе................................................................................................................3
ІІ. Негізгі бµлім.....................................................................................................4
ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ ќоѓамдыќ мєні..........4
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар. З.Фрейдтіњ теориясы ........5
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх, Э.Фромм, К.Хорни........................................................................................................10
ІІІ. Ќорытынды..................................................................................................20
VI. Пайдаланылѓан єдебиеттер..................................................................Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Соңғы қосылған рефераттар
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

Жоспар
І. Кіріспе................................................................................................................3
ІІ. Негізгі бµлім.....................................................................................................4
ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар.
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх,
ІІІ. Ќорытынды..................................................................................................20
VI. Пайдаланылѓан єдебиеттер.....................................................................21
І.Кіріспе.
Жеке т±лѓа - єлеуметтік ќатынастармен саналы
Адам табиѓаттаѓы кемелденіп жетілген аќыл-ой
Осы ерекшеліктеріне орай, адамды ѓылымныњ
ІІ.1. Т±лѓаны зерттеудіњ маќсат-міндеттері жєне оныњ
Адамдарды зерттеудіњ ѓылымдар ішінде психологияныњ алатын
Табиѓаттаѓы аќыл-ой мен сана
Адам бойындаѓы даралыќ ќасиеттер
Жеке адамныњ кісілік ќасиеттері мен даралыќ
ІІ.2. Жеке адам психологиясы туралы теориялар
Жеке адам, оныњ м±ќтаждыќтары
З.Фрейд 20-шы жылдары µзініњ
ИД. “Ид” (латын сµзі “Ол”
Фрейдтіњ идті аѓзадаѓы соматикалыќ
Фрейд жеке т±лѓаны ауыртпалыќтан
Бірінші жаѓдайда ид ќозудыњ сигналдарына
Алѓашќы процестер – адам елестетулерініњ ќияли,
Адам алѓашќы процестерге сай єрекет емес,
“Это” (латын сµзі – “мен”
Ќажеттілікті ќанаѓаттандыру табиѓаты бойынша
Суперэто (латын сµзі “super” - “жоѓарѓы”
Адам ќоѓамда нєтижелі єрекет етуі
Фрейд суперэтоны 2 ж‰йеге бµлді: ар
Ата-ананыњ баќылауы µзіндік баќылауѓа ауысса суперэто
Сонымен Фрейд теориясы бойынша адамныњ
Ол лєззаттану принципіне баѓынады. Ол
“Жоѓары-мен” бала мен єке ќатынасы
ІІ.3. Неофрейдизм µкілдері: К.Г.Юнг, А.Адлер, В.Райх,
ХХ ѓ. 30-шы жылдары З.Фрейдіњ теориялыќ
Неофрейдизм – адамды, ќоѓамдыќ институттар ќ±рылымындаѓы
Жеке адамныњ ќалай µмір с‰ру
Неофрейдизмніњ кµрнекті µкілдері К.Г.Юнг, А.Адлер,
З.Фрейдтіњ постулаттарына теориялыќ негізде
К.Г.Юнг 1913 жылѓа дейін ±стазы Фредпен
З.Фрейд жеке адамныњ іс-єрекеттерініњ барлыѓын
К.Г.Юнгтыњ алѓашќы енгізген т‰сінігі “±жымдыќ бейсаналыќ”
К.Г.Юнг µзініњ атаќты “Архетип жєне символ”
Юнг ±жымдыќ жєне даралыќ бейсананы
¦жымдыќ бейсана – б±л біздіњ
К.Г.Юнгтыњ аналитикалыќ психология элементтерініњ бірі комплекстер
Комплекстер – бейсананыњ сана процестеріне
К.Г.Юнг комплекстер теориясынан кейін бейсаналылыќтыњ механизмдерін
К.Юнг даралыќ жєне ±жымдыќ бейсананы
1. Персона (persona) - єлеуметтік топтыњ
2. Анима (anima) ер адамдаѓы
3. Анимус (animus) - єйелдегі
4. “Кµлењке” (der Schatten) жеке т±лѓаныњ
5. “¤зіндік” (der Selbst) т±лѓаныњ айналасына
К.Юнгтыњ аналитикалыќ психологиясыныњ мањызды
Экстроверт µзін адамдардыњ ќоршауында “судаѓы балыќтай”
Ал интровертте барлыѓы керісінше. Кµпшіліктіњ
Экстраверт пен интроверт єдетте бір-бірін
Ал, интровертке экстраверт жењіл мінезді басќалар
Єрбір адамда осы аталѓан
Экстраверсия жєне интроверсия адам
1. Ойшыл тип кµбінесе ер
2. Сезімтал тип єйелдерде кµп
3. Т‰йсінуші тип – б±л шындыќ
4. Интуитивті тип (сезінуші) оќиѓаларды, жањалыќтарды
К.Г.Юнг сана мен бейсананыњ психикалыќ процестерін
Альфред Адлер (1870-1937) К.Г.Юнг сияќты
А.Адлер бейсаналы биологиялыќ инстинкттерді ыѓыстырып ќойып,
Ол єрекеттердіњ себебіне кµп кµњіл аудармады.
А.Адлер адамныњ іс-єрекетін аныќтайтын соњѓы
А.Адлердіњ пікірінше адамды т‰сіну,
Неофрейдизмніњ басты µкілдерініњ бірі
Э.Фромм адам бойында табиѓи ештење жоќ.
Адамныњ тіршілігін ќ±райтын экзистенциялдыќќа
1. Адам єуел бастан
2. Адамда бір ќарама –
Фромныњ пікірінше теория ќайшылыќтар табиѓатты
Э.Фромм тарихи ќайшылыќтарды алып топтауды
Э.Фромм адам бойындаѓы єлеуметтік ќ±рылымды
1. Жинаќтаушы
2. (ЭКСП) кµшіруші
3. Рецептивті
4. Нарыќтыќ.
Сонымен ќатар, биофиликалыќ жєне некрофиликалыќ
Некрофиликалыќ типтіњ наѓыз µкілі деп
Неофрейдизмніњ таѓы бір кµрнекті µкілі
В.Райх З.Фрейдтіњ кµптеген идеяларымен келіспейді,
Бейсананыњ µз-µзінен т‰сінікті болмайтынын, кµрініс
В.Райх т±лѓа ќ±рылымыныњ µњдеудіњ жања
1. Жоѓарѓы ќабат - єлеуметтік кооперация
2. Жалѓан єлеуметтік ќабат – адамныњ
3. Аралыќ ќабат - єлеуметке ќарсы
В.Райх жыныстыќ ќ±штарлыќтыњ адам µміріндегі іс-єрекеттерге
В.Райх осындай жолмен адам іс-єрекетініњ
Неофрейдизмніњ таѓы бір µкілдерініњ бірі К.Хорни
Адам мінез-ќ±лќыныњ К.Хорнидіњ пікірінше, ќосымшасы болып
К.Хорни “Біздіњ ішкі ќаќтыѓыстарымыз” (1945
1. Махаббаттыњ ќажеттілігін адамдарѓа
2. Тєуелсіздіктіњ ќажеттілігін адамдардан
3. Билікті ќажет еткендіктен адамдарѓа ќарсы.
1. ¤зіне басќалардыњ ќолдау, жылылыќ кµрсетуінен
2. Ќоѓамнан алшаќ болуѓа, даралыќќа
3. Агрессивті, билік етуге ќ±мар тип.
Карен Хорни єйелдер психологиясыныњ негізін ќалаушылардыњ
К.Хорни єйелдер психологиясын зерттей отырып ѓалымдардыњ
К.Хорнидіњ пікірінше махаббат ќажеттілігі
Сонымен З.Фрейдтіњ классикалыќ ілімніњ
Жеке адамныњ ішкі тіл ќаќтыѓыстарыныњ
Неофрейдистер З.Фрейдтіњ баѓытын мойындай отырып
Ќорытынды.
Жеке т±лѓа санасы мен аќылы
Жеке т±лѓа – д‰ниетаным ќабілеті бар,
Адам – ќоѓамныњ жемісі. Адамдар бір-бірімен
Т±лѓа айналасындаѓы сан алуан заттарѓа ерекше
Адамныњ жеке баѓыт-баѓдары, арманы, ќ±марлыѓы,
2

14 желтоқсан 2018ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^