Дербес электронды есептегіш машинаның дамуы реферат
№409


 Дербес электронды есептегіш машинаның дамуы.
Есептеудің, оған пайдаланатын аспаптар мен құрылғылрдың тарихи өте көне заманда жатыр. Есептеу құрылғылары пайда болмай тұрып, адамдар әр түрлі есептеуді жүргізу мүмкіндіктерін іздеді. Бұл үшін олар қол саусақтарын, тастарды, ағаш таяқшаларды пайдаланады. Олар тастарды үйіп немесе қатарлап тізіп есептеулер жүргізді. Заттардың саны жерге сызған сызықшалармен, ағаш таяқшаларда жасалған кертіктерімен немесе жіптерге түйілген түйіншектермен есептеледі. Есептеу көлемінің күн санап артуы есептеулерді қалайда б
р құралдың көмегімен жүргізуді талап етті. Ең ерте заманғы және бәрімізге белгілі есептеу құралы есепшот болып табылады. Есепшоттың пайда болған уақытын осы кезге дейін ешкім айта алмайды. Деректерге қарағанда есепшоттың жасы 2000-
5000 жылдар шамасында, ал ертегі пайда болған жері Қытай және Гре-
ция.Бұл санау құралын гректкер мен Батыс Еуропалықтар «абак» деп, қы-
тайлықтар «суанпан» жапондықтар «серобян» деп атаған. Бұл құралман есептеулер оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарын жылжыту арқылы жүргізілген. Тастар піл сүйегінен, түрлі түсті өрнектерден, қола металдан
жасалады.Есепшоттар бұл түрінде қайта өркендеу дәуіріне дейін пайда-
ланып келеді.Оның өзгертілген түрі осы күнге дейін қолданып келеді.
Есепшот Ресейде 16-17ғасырларда пайда болған. 17ғасырдың басында ша-
тландиялық математик Джон Непер логарифм түсінігін енгізді және өзі-
нің логарифм кестесін жариялады. Екі ғасыр бойы әр елдің оқымысты-
лары логарифм функциясының негізінде жасалған есептеу құралын же-
тілдірумен шұғылданды. Тек 1761 жылы ғана ағылшын Д.Робертсон жү-
гіртпесі бар. Навигациялық есептеулер жүргізуге арналған логарифм сыз-
ғышын жасады. Мұндай құрал жасау идеясын 1660 жылдары Иссак Ньютон ұсынған болатын. Соңғы кезде логарифм сызғыштары иженер-
лердің бірден- бірі есептеуіш құралы болып келді бірақ электронды каль
куляторлар соңғы кезде оларды қолданудан ығыстырды. 1642 ж француз
математигі Блез Паскаль 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет «қосу
машинасы» деген атпен белгілі, жетектер мен дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу машинасын құрастырды. Паскальдің машинасында
көп мәнді сандарды қосу мүмкін болды. жылы атақты неміс мате-
матигі Лейбниц Паскальдің идеясын дамытып, өзінің механикалық есеп-
теу машинасын-арифмометрді құрастырды.Дөңгеліктің орнына мұнда цифрлар жазылған цилиндір қолданылады. Бұл құрал күрделі қосу мен алу есептеулерін жүргізуімен қатар, сандарды бөлу көбейту, тіпті квадрат
түбірін табу амалдарын да орындайтын болды. Кейін арифмометр бірне-ше рет жетілдірілді.Бұл бағытта орыс өнертапқыштары П.Л.Чебышев пен
В.Т.Однер көп еңбек етті.Арифмометр қазір әр оқушының қолында жүретін калькулятордың негізін салды. Арифмометр мен қарапайым каль
кулятор есептеу жұмыстарын механикаландыру құралдарының қызметін атқарады, бұларда есептеуде адамның өзі әрекетттер тізбегін анықтап бас
қарады. Есептеуіш техникаларының қарқындап дамуы 19 ғасырдан бас-
талды. Есептеуіш техниканың дамуындағы келесі қадам алдын ала жа-
салған бағдарлама бойынша адамның қатысуынсыз есептеулер орындай-
тын құрылғылар жасау болды. Мұндай алғашқы есептеуіш автоматтың авторы ағылшын оқымыстысы. Чарлз Бэббидж еді, сондықтан көптеген адамдар оны қазіргі « компьютердің атасы » деп атайды.
1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын «Аналитикалық
машина» жобасын жасады. Бұл машинада қазіргі компьютерлерде бар барлық негізгі құраушылар: бастапқы сандар мен аралық нәтижелерді сақтауға арналған жад, жадтан алынған сандар мен амалдар орындайтын арифметикалық құрылғы, берілген бағдарлама бойынша есептеу барысын
қадағалап отыратын басқару құрылғысы деректерді енгізу мен оларды басып шығару құрылғылары болды. Бэббидждің идеясы өз уақытынан озық еді. Оны машинасы өте күрделі құрылғы болғандықтан, ол кездегі
техникалық мүмкіндік мұны жүзеге асыра алмады. Басқару бағдарламасыЖұмыс түрі: Реферат
Пәні: Информатика
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
 Дербес электронды есептегіш
Есептеудің, оған пайдаланатын
5000 жылдар шамасында, ал
ция.Бұл санау құралын
тайлықтар «суанпан» жапондықтар «серобян» деп
жасалады.Есепшоттар бұл түрінде
ланып келеді.Оның өзгертілген
Есепшот Ресейде 16-17ғасырларда
тландиялық математик Джон
нің логарифм кестесін
лары логарифм функциясының
тілдірумен шұғылданды. Тек
гіртпесі бар. Навигациялық
ғышын жасады. Мұндай
лердің бірден- бірі
куляторлар соңғы кезде
математигі Блез Паскаль
машинасы» деген
көп мәнді сандарды
матигі Лейбниц Паскальдің
теу машинасын-арифмометрді құрастырды.Дөңгеліктің
түбірін табу амалдарын
В.Т.Однер көп еңбек
кулятор есептеу
қарады. Есептеуіш техникаларының
талды. Есептеуіш техниканың
салған бағдарлама бойынша
тын құрылғылар жасау
1833 жылы ол
машина» жобасын жасады.
қадағалап отыратын басқару
техникалық мүмкіндік
талды. Дүние жүзі
19 ғасырдың соңында
лық машина құрастырды.
Есепші-перфорациялық машиналар
қосуды және
АҚШ-та жүргізілген халық
Холлерит есепші-перфорациялық машиналарды
ғаратын шығаратын IBM
Біздің ғасырдың отыз-жылдары
мыды. Электр механикалық
рілген) позицияларды ауыстырып
1944 жылы американ
ситетінде бағдарламамен басқарылатын,
менттерге негізделген Марк-1
тытырды.
20 ғасырдың бірінші
мыды.Радиоқабылдағыштар мен радио
Электрондық шамдар алғашқы
техникалық негізі болды.
АҚШ-тың Пенсильван университетінде
ENIAC-тың конструкторлары Дж.
азайту амалдарын, 300
ларға қарағанда, оның
ы американ математигі
ласында ЭЕМ-нің жұмысы
ЭЕМ жұмысының басты
ципі, онда бағдарлама
ластырылады.Мақалада баяндалған идеялар
шинасы құрастырылды.
Алғашқы ЭЕМ-дер тек
дерде ЭЕМ-ның сериялық
Бұрынғы Кеңестер Одағына
академик Сергей Алексеевич
(Малая Электронная Счетная
тивті жад )
оны жетілдірілген түрі
Жедел жад алдымен
соң электронды-сәулелік түтікте,ал
талды.Сыртқы жады екі
ЭЕМ-нің даму тарихы
дың ауысуы электрондық
базасының ауысуымен
Оларда электрондық шамдар
лық басқа ЭЕМ-лар-ЭЕМ-нің
ЭЕМ-нің аталары деп
Егер Бэббидж машинасын
сы деуге болады.
метр орын алатын
рылғылар еді.Оларға бағдарламалар
ленталар мен перфокарталар
ламалар машиналық командалар
1955 жылдан бастап
бола бастады.Оларда электрондық
гіштер-транзисторлар пайдаланылды.Сонымен,ЭЕМ-нің көлемі
кішірейді, пайдаланатын электр
бола бастады.
Біраз уақыттан кейін
гралды схемалар
өткізгіш кристалдар, оларда
лар бар.Сонан кейін,бірнеше
Интегралдық схема негізінде
жылдамдағы секундына бірнеше
тін және ақпараттың
Үшінші буындағы ЭЕМ-лар
ламаларды қатар орындау
дарламалық режим деп
руашылығында кеңінен қолданыла
1971жылы АҚШ-тың «Интел»
гі блогы процессордың
гралдық схеманы алғашқы
дың жасалуы бұл
сінде үстелдерінде кішкене
аталады.
Қазіргі кездегі ЭЕМ-лар
Ол 70-жылдардан бастап
мімен есептеу жылдамдығы
тіпті ЭЕМ-ларға тең.
1980 жылдан бастап
пьютерлер шығару бойынша
лып саналды.Ал 90-шы
Қазақстан Республикасының ұлттық
талығы Германияның Siemens
Біз ЭЕМ-нің төрт
дың бір-бірінен айырмашылықтары
дарламалау тілінде жауларың
Қазіргі кезде көптеген
ны жасау ісі
тілге жуық тілді
керек.Бұл идея толығымен
түсіндіріп айтасыңдар, ал
Алдыңғы тақырыпта біз
қарастырып шықтық.Бүгінгі күні
да кең тарады.Дербес
жұмыс істеуге арналған.Дербес
тер қандай құрығылардан
сын және олардың
дербес компьютер бірнеше
рылғылардың кейбірі өте
не тақта, өйткені
да пайдалы міндеттер
алады.Қазіргі кезде ДЭЕМ
да күрделенуде.Өйткені әр
мен қатар ДЭЕМ-да
компьютерлердің көптеген түрлері
басқа адамдармен немесе
Кез келген
ны енгізу
Процессор тікелей информацияны
бұл, былайша айтқанда, ЭЕМ-нің
лары-әрекет тездік (бір
рядтылық. Разрядтылық бір
ЭЕМ-нің оперативті зердесінде
мация, оның өңдеу
(ТЗҚ) болуы мүмкін, оның
рылады да, одан
лемі (есте
Енгізу және шығару
формация енгізуді және
не жеке нүктелерден
экрандағы бейненің сапасы
ЭЕМ әр
тық құраладарға
Дербес ЭЕМ адаммен
налған. Мұндай ЭЕМ-нің
сыртқы зерде.
Клавиатура информацияны
Тышқан да информацияны
Монитор информацияны (текстер
Басу құрылғысы
Магниттік дискілердегі
ның үлкен көлемін
Егер дербес ЭЕМ-ді
тарының тізбегін
Бұ ларға қоса, ЭЕМ-
чиктерден информация алуға
Жеке мектеп
Оқытушы ЭЕМ-інің
Клавиатура басылған клавиштер
Монитордың экранында
Принтер (басу құрылғысы;
Дискжетек (сыртқы есте
ЭЕМ-нің негізгі құрылқылары-
Кез келген
дың аз
ЭЕМ информацияның
Белгілі бір
ЭЕМ-ді бір
Есептеулер информациямен
Есептеулерді автоматтандыру
Жиі қолданылып
ЭЕМ-нің есептеу
Есептеуіш техника
20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^