Азаматтық құқықтарды қорғау реферат
№831


Жоспар - www.topreferat.com
КІРІСПЕ
1. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ ҰҒЫМЫ
2. МЕНШІКТІ ИЕЛЕНУ МЕН МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ
3. ЗАЛАЛДАРДЫ ӨТЕУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Құқық
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ ҰҒЫМЫ
2. МЕНШІКТІ ИЕЛЕНУ МЕН МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН
3. ЗАЛАЛДАРДЫ ӨТЕУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының егемендік пен тәуелсіздікке ие
Жаңа қоғамдық қатынастардың орнығуы олардың құқықтық
Сонымен қатар, юриспруденция саласындағы болуға тиіс
Қазақстан Республикасының тәуелсіздікті алу жылдарындағы құқықтық
Сонымен қатар Қазақстанның 1994 жылдың 27
Жаңа Азаматтық кодексті қоғамдық қатынастардың аса
1. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ ҰҒЫМЫ
1. Құқықты қоргау. Сөздің кең мағынасында
Қорғау күдығы бұзылған азаматтық қүқыктары калпына
Қатысушылардың қарауындағы субъективті азаматтық кұқықтар тек
Демек кез келген субъективті азаматтык күкык
2. Азаматтық қщықтарды қоргау тәсілдері. Азаматтық
Қорғаудын юрисдикциялық түрі субъективті қүкықтар бұзылғанда
Қорғаудың юрисдикциялық нысаны бүзылған құкьіқтарды қорғаудың
Азаматтық кодекстің 9-бабы жалпы тәртіппен қатар
Кейбір зандарда аралас, ягаи меншік құқығы
Қорғаудың юрисдикциялық емес нысаны заттың меншік
Азаматтық құкықтың өзін өзі қорғауы езінің
Жоғарыда айтылған құқықтық қорғаудың кең мағынасын
Азаматтық кұкық институттарының әр түрінен f
3. Азаматтық к^қықты қоргаудың жаңа қүралдары
4. Азаматтық-қщықтық қоргаудың әдістері дегеніміз: а)
Меншік құқығын қорғаудың алғашқы екі әдісі
Сот бұйрығы институтына жасалған талдау қорғаудың
Қазақстан Республикасының АІЖК-нін, 139-бабына сәйкес сот
6. Заң бойынша қоргау объектісі тек
2. МЕНШІКТІ ИЕЛЕНУ МЕН МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН
1. Заттық күкыққа талдау жасағанда ез
Ал ондай иелену қайдан шығады деген
Сонымен иелену мен иеленуді қорғау меншіктің
Азаматтык-қүкыктық қорғаудың кездейтін мақсаты менш і
Виндикация кағвдасы АК-тің 260-бабында төмендегі түрде
Затты иелену оның заңды иесімен жасалған
Затты адал ниетпен иемденген адам деп
Егер мүлік оны иеліктен айыруға құқығы
Егер мүлік оны иеліктен айыруға қүқығы
Егер мүлік сот шешімдерін атқару үшін
Меншік иесі болғанымен, шаруашылық жүргізу, оралым-ды
Ақшаны немесе бағалы қағаздарды, айталык, мемлекеттік
Виндикация әдетте тараптардың өзара есептесуімен қатар
Заңсыз иеленуші өзі жасаған жақсартуларды, егер
Егер меншік иесі әзінің затын иелену
Мүндай жағдайлар меншік иесінің талап қоюын
Жоғарыда айтылғандай, адал иеленушіден мүлік екі
Егер бастапқы мүлік меншік иесінен онын,
2. Негаторлық талап (actio negatoria —
Негаторлық талап бойынша сот меншік иесі
Қазақстан қүқықтану әдебиетінде негаторлық талап қою
Соңғы жылдары тәжірибеде қүқық бұзушының меншік
Негаторлықталап етулер меншік иесінің мүдделерін қорғау
Негаторлық талап қоюдың проблемаларын қарай келіп
Негаторлық талап қоюдың негізі, біріншіден, нақты
АК-тің 264-бабы нақты жағдайларда жарияланатын нега-торлық
Негаторлықталап қоюды беру сәтінде меншік иесінін
Үшінші түлғаның заңсыз әрекеті негаторлық талап
Мұвдайталапқоюдың екінші негізі меншік иесінің өз
Аталған талап қоюды жариялау үшін екі
Негаторлық талап қою негізінен оның пәнінің
Кейде меншік иесінің талабы қүқық бүзушының
Біздің ойымызша, негаторлық талап қоюдын мазмұнын
Қазіргі орыс цивилистік әдебиетінде заттык-құкықтық та-лаптар
Меншік құқығын тану жөніндегі мүмкін болатын
3. Меншік иесі болып табылмайтын иеленушінің
АК-тің 265-бабында бекітілген әрі АК-тің 259—264-бапта-рында
АК-тің 265-бабының мазмүнынан тұлғаның меншік иесі
Меншік иесі болып табылмайтын иеленушінің қүқығын
Иеленуші де мұвдай жағдайда қиындыққа душар
Меншік иесімен жасалған шарт бойынша немесе
Вішдикациялық және негаторлық талап кою бойынша
3. ЗАЛАЛДАРДЫ ӨТЕУ
Залалды етеу сот қорғауыньщ әмбебап нысаны
64 жылы Қазақ КСР АК-нде залалдар
"Залалдар" ұғымын "зиян" және "нүдсан" категориясынан
Заң әдебиетінде залалды келген нұксанның ақшалай
Зиян үғымы әркез ақшалай нысанда бола
Азаматтықкодекс "залал" және "нүқсан" үғымдарының ара
Азаматтық заң залалды толық етеу принципін
Залал дегеніміз күкығы бүзылған түлғаның жасаған
Залалды толық етеу принципін қолдану жәбірленуші
Кеңес Одағы кезінде бұл қағвда сөз
Жаңа заң бойынша залалды өтеудің мәні
проблема залалдар мөлшерін айқындаудың нақты реттеу
АК-тің меншік қүқығы мен езге де
Бірақ та аталған нормалар мен каралған
Сондай-ақ іМІвдеттемелік-күқықтықталапкою аркылы билік органының, басқарудың
Жалпы алғанда қазақстандық азаматтық қүқыктың залал
Меншік қүқығының бұзылғаны үшін ақшалай етем
Залалдарды етеудің осы айтылғандарына сәйкес меншік
ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет нарық экономикасының қалыптасуына әсер ету
Сондықтан құқық субъектілерінің өзара түрлі қарым-қатынас
Осыған орай Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде
Бұл курстық жұмыста біз азаматтық құқық
Қорыта келе біз ерекше айта кетейін
Қорыта келе айтайын дегеніміз РФ және
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нормативтік құқықтық актілер
Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. (өзгертулер мен
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлімі.
Арнайы әдебиеттер
1. Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Азаматтық
2. Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық

20 қаңтар 2020ж.
2008-2018 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^