Қазақстандағы кеңестік мемлекет пен құқық реферат
№889ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚҰҚЫҚ 4
2. Кеңес дәуіріндегі Қазақстан территориясындағы кейбір өзгерістер 9
3. Қазақстанда кеңестік құқықтық жүйенің дамуы 11
4. Қазақ КСР-нің 1978 жылғы Конституциясы 15
ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
18
Жұмыс түрі: Реферат
Пәні: Құқық
Жұмыс көлемі: - бет

-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.topreferat.com/
РЕФЕРАТТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚҰҚЫҚ
ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚҰҚЫҚ
2. Кеңес дәуіріндегі Қазақстан территориясындағы кейбір
3. Қазақстанда кеңестік құқықтық жүйенің дамуы
4. Қазақ КСР-нің 1978 жылғы Конституциясы
ҚОРЫТЫНДЫ 18
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
КІРІСПЕ
1. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚҰҚЫҚ
1946-1980 жылдарда 7.1. Мемлекеттік қүрылыс пен
Согыстан ксйін мемлсксттік қүрылыс псн мсмлскстті
50-жылдары жергілікті кеңестердің, олардың атқару комитеттерінің
1956 жылғы КОКП-ның XX сьезі Кеңес
50-жылдары одақтас ]?есгтубликалардың күқыктары артып, егемендігі
Тың игсру кезіндс жүздегсн ірі со«хозда]і
КдзКСР Үкіметінің совхоздарды қайта қүру, жою,
Кэсілорындар мен ведомсгволар бойынша өндіріс колемі
Одақтас республикалардың зан шығару кұқыгы ксңеіітілді.
Рсспубликалар Одактық мәселелерді шсшутс кобірек қатысатьш
Республика Жоғарғы Кеңссінщ депутаттарыньщ саны 400-ден—450-ге
1958 жылы К^ізКСР Ғыльгм акадсмиясыньщ философия
60-жылдардың ортасында халық шаруашылыгын бас-қаруда озгсрістер
жүйссін озгерту және мемлскеттік басқарудың басқа
ҚазКСР Халық шаруашылығы ксңссі, эконолшкалық аудандардың
1964 жылы 1 желтоқсанда Н.С.Хрущсвтің күштеуімсн
Жаңа облыстар күрылды. 1961 жылы Целиноград,
1963 жылгы сайлауда Жоғарғы Кеңеске 473
Барлықдорсжедсгі депутаттар тск партияның еріх-жігсрін жүзсгс
1977 жылы рсспубликада 19 облыстық, 218
ҚазКСР Жогаргы Кеңссінің, оның П]іезидиумының жүмысы
Жсргілікті кеңестердің сессиялары мен атқару коми-теттсрінің
Ксңестср жүмысындагы қоғамдық бастамалар үлғайды. 1977
Депутаттардың аманаггарын орындауга көңіл бөлінді. 1975
1978 жылғы Конституциядан сон, мемлекегсік баскару
Ксңсстсрдің ролін арттыру тск партиялык, басшылық
Кеңсстсрдің окшсттіктсрін арттыруға КОКП-ның XXIV, XXV,
Мүның бәрі дс ксңсстсрдің ролін котсргенімсн
1985 жылдан КСРО-да қайта күру процесі
Демократия, жариялыльгк, пікірлср плюрализмі, саяси плюрализмнің
БүкілодақтықХІХ партия конфсрснциясы (1988 ж.) саяси
М.С.Горбачевтің үсынысымсн КСРО-да Президснттік қызмст ендіріліп,
КСРО Халық дспутаттары оздсрін сң жоғарғы
1989 жылы 22 маусымда Кдзақстан КП
Қазақстанда Президенттік қызмет ендіріліп, ҚазКСР Жоғарғы
2. Кеңес дәуіріндегі Қазақстан территориясындағы кейбір
1924 жылы Түркістан республш-сасы тараған соң
ҚазКСР Конституциясы бойынша Қазақстанның шска])асы тск
1956 жылы Озбек КСР-на Оңтүстік Қазақстан
Өзбск КСР-нен Шымкент облысынъщ Киров ауданына
1963 жылы 26 қаңтарда жалпымемлсксттік мүдделер
Осылай барлългы 5 млн. гектардан астам
Ксңес доуірілдс Қазақстанның тсрриториясында осьш-дай озгсрістер
3. Қазақстанда кеңестік құқықтық жүйенің дамуы
Соғыстан кейінгі жылдарда, әсірссе 50-70-жылдары К^ізақстандағы
Еңбек қүқығы негізінен одақтык, заңцармсн реттелс
КазКСР-нің Еңбск туралы зандар кодексі 1972
Еңбек заңдары сңбскшілердің құқықтарьш қорғаута, оларға
1959 жылы қылмыстық және қылмыстық-процессуаль-дық кодекстер
1971 жылы ҚазКСР-нің Еңбскпсн түзсу кодексі
1963 жылы республиканың азаматтық және азамаггық-процессуальдық
Сот қүрылысы, сот ісі, адвокатура жәнс
КазКСР Жоғаргы соты жоғарғы сот органы
Заң Жоғарғы соттың, оның Плснумының жэнс
Аудандық (калалық) соттарды сайлау жоніндегі срсжс
1976 жылы ҚазКСР-і судьяларының тәртіптік жауап-кершілігі
1986 жылы ҚазКСР адвокатурасы туралы ережс
1974 жылы К^ізКСР-ндсгі мсмлскеттік нотариат туралы
КязКСР-нің әкімшілік жауапкерішлік туралы заңдылығы онан
Әкімшілік жауапксршілікті нығайту жолындағы занды-лық азамагтардьщ
Зандылық пен қоғамдық тәртіпті ныгайтуда копшілік
Еңбскшілсрдің бастамасымен жоне араласуымен күі^ыл-ған қоғамдық
Тәртіпті қорғау туралы қогамдық пунктсрдің жүмысы
Жоғарғы кеңес 1983 жылы түрғын үй
1976 жылы ҚазКСР-нің жер қойнауы туралы
1978 жылы ҚазКСР-нің орман кодексі кабылданды.
Кдзақстан тарихи және модени есксртіштерге бай
Осы ксзсңде қуқықтық катынастар, қүкық қорғау
4. Қазақ КСР-нің 1978 жылғы Конституциясы
1977 жылы 7 казанда КСРО-нъщ жана
Конститутцмя 10 болім, 19 тарау, 173
ҚазКСР-нің жалпыхалықтық мемлекет жәнс бүкіл окі.мст
6-бапта коммунистік партияньщ басшы жоне бағыт
ҚазКСР-нің экономикалық жүйссінің негізін ондіріс қүрал-жабдықтарына
К;ізКСР-нің әлсуметтік негізія жүмысшылардьщ, шаруа-лардьщ және
Кдзақстан азаматы одақтықмсмлекеттің де азаматы болып
VI тарау толығымсн (37-67-баптар) азаматтардың негізгі
ҚазКСР-і КСРО күрамындағы одақтас рсспублика болды.
Бурынғы еңбекшілер депутаттары снді халық депутат-тары
Мемлексттік өкімсттің жога))ы атқарушы жонс окімші
Министрлер Ксңссінің қурамын ҚазКСР Жоғаргы Кеңесі
Министрлер Кеңесі ҚазКСР қарауына жатқызыл-ған мемлекеттік
Мемлекеттің биліктің жергілікті органдары облыстық, аудандық,
Жергілікті кеңсстер сессияда атқару комитеттерін сайлады.
Сот жұйесін К^зКСР Жоғарғы соты, облыстьгқ,
Ең жоғарғы сот органы болып табылатын
Азаматтардьщ, уйымдар мсн мекемелердің заңды дәл
Қазақстакньщ 1978 жьшғы Конститущшсы белгілі дәре-жсде
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
6

28 қаңтар 2020ж.
topreferat.com - Тегін қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар

^